สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิราพร  จันทร์เหลื่อม
 
1. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพิ่มผล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสาร์ทอง
 
1. นางลำจวร  สุขบท
2. นางกัญจนา  เทพวรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายนันทชัย  กัลยา
 
1. นางสายัณห์  จันทร์ส่องแสง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลกานต์  ทรายเพชร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทาหาญ
3. เด็กชายโชคทวี  สุระโคตร
 
1. นายสุพิศ  อาจเชื้อ
2. นางจารี  สุทาวัน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ทองผา
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เกิดเทศ
 
1. นางไพรศรี  สระแก้ว
2. นางจารี  สุทาวัน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทาหาญ
2. เด็กชายนันทกร  กิ่งวงษา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ที่สำราญ
 
1. นางจารี   สุทาวัน
2. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรนันท์  อุไรพันธ์
2. เด็กชายธีระยุทธ  ทุมพร
3. เด็กชายวชิร  ขุนทอง
 
1. นายสุพิศ  อาจเชื้อ
2. นางจารี  สุทาวัน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติวินท์  สมรูป
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมพร
3. เด็กชายปรเมศ  สีมาลา
 
1. นายสุพิศ  อาจเชื้อ
2. นางจารี  สุทาวัน