สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายสรัญ  ปุยอบ
2. เด็กชายสรัญ  ปุยอบ
3. เด็กหญิงสุวิดา  โพธิ์ทา
4. เด็กชายไกรสร  ยอดจันทร์
 
1. นางมณี  บุญสาลี
2. นางสาวเพ็ญนภา  อัตะนัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รามณี
2. เด็กหญิงลักษมี  นางาม
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  บุญเผย
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
2. นางมณี  บุญสาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายนราวิชญ์  โทนุบล
2. เด็กหญิงสิรประภา  อิทธิแสน
3. เด็กหญิงสุดาพร  ก้งทอง
 
1. นางสาวอรพิมพ์  อบอุ่น
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.83 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกัมพล  จำปาศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีตะแกะ
 
1. นายวีรวัฒน์  อุดแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายชัยนิรันดร์  สวรรค์งาม
2. เด็กชายธีรเดช  สมัญญา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเผย
4. เด็กชายอรรถพร  สมเพราะ
5. เด็กชายอรรถพล  พรมวงค์
6. เด็กชายเนติวัฒณ์  หวังร่วมกลาง
 
1. นายถวิล  งามศิริ
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเผย
2. เด็กชายอรรถพล  พรมวงค์
 
1. นางมณี  บุญสาลี
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพานทอง  ดวงระว้า
 
1. นางมณี  บุญสาลี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสิริอัญญา  จิตตรานนท์
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
2. นางมณี  บุญสาลี