สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายสรัญ  ปุยอบ
2. เด็กชายสรัญ  ปุยอบ
3. เด็กหญิงสุวิดา  โพธิ์ทา
4. เด็กชายไกรสร  ยอดจันทร์
 
1. นางมณี  บุญสาลี
2. นางสาวเพ็ญนภา  อัตะนัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายนราวิชญ์  โทนุบล
2. เด็กหญิงสิรประภา  อิทธิแสน
3. เด็กหญิงสุดาพร  ก้งทอง
 
1. นางสาวอรพิมพ์  อบอุ่น
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเผย
2. เด็กชายอรรถพล  พรมวงค์
 
1. นางมณี  บุญสาลี
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม