สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายชัยนิรันดร์  สวรรค์งาม
2. เด็กชายธีรเดช  สมัญญา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเผย
4. เด็กชายอรรถพร  สมเพราะ
5. เด็กชายอรรถพล  พรมวงค์
6. เด็กชายเนติวัฒณ์  หวังร่วมกลาง
 
1. นายถวิล  งามศิริ
2. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพานทอง  ดวงระว้า
 
1. นางมณี  บุญสาลี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสิริอัญญา  จิตตรานนท์
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
2. นางมณี  บุญสาลี