สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ้นชู
 
1. นางชลิดา  จันทราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนุช  ยังน้อย
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทองมาก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แท่นทอง
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุญสวัสดิ์
2. นายอานนท์  คุมเมฆ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอรรถกรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายณัฐชนม์  วงค์มา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองแสง
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  พฤษหอม
 
1. นายณัฐชนม์  วงค์มา
2. นางสาวสมลักษณ์  สุขหอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรศนะ  แซ่ลี้
2. เด็กชายปิลัน  สวรรค์งาม
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ก้งทอง
4. เด็กชายมานพ   ศรีสว่าง
5. เด็กชายเจนรงค์  สีธุลี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  นัยนิตย์
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตอพิมพ์
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 13 1. เด็กชายวิฑูรย์  กุมเมฆ
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงสมฤดี  สีธุลี
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียรนภา  ทองแดง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภา  ขึ้นทอง
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตมั่น
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญกล้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
4. เด็กหญิงพรนภา  ขึ้นทอง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
2. นางณิชาภัทร   สมสุข
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีตะแกะ
2. เด็กหญิงพิมพร  สีทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เรือนรส
4. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพานิล
5. เด็กหญิงอรพินท์  สุขหอม
6. เด็กหญิงเพียรนภา  ทองแดง
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางชลิดา  จันทราช
3. นางวิรยา  แสงทอง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรินทร์   ทับช่องขวา
2. เด็กชายบอย  ใจดี
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วงค์มา
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แท่นทอง
5. เด็กชายวิฑูรย์  กุมเมฆ
6. เด็กหญิงวิมล  สุดตา
7. เด็กหญิงสมฤดี  สีธุลี
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แท่นทอง
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางณิชาภัทร  สมสุข
3. นางวิรยา  แสงทอง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิชากร  มะเหรัตน์
2. เด็กหญิงรจนา   ศรีโคตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  แยบคล้าย
 
1. นางศิริพร  ศรีโพธิ์ลา
2. นางชลิดา  จันทราช
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภา  ขึ้นทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิชากร  มะเหรัตน์
2. เด็กหญิงรจนา   ศรีโคตร
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภักดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุญสวัสดิ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ้นชู
2. เด็กหญิงอรจิรา  แยบคล้าย
 
1. นางชลิดา  จันทราช
2. นางสาวสกุลณา  อินทร์ทา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตมั่น
2. เด็กหญิงหัถยา  สืบสอน
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีตะแกะ
2. เด็กชายนพรัตน์  ณรินทร์
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัญชลี  แสสินธ์
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพานิล
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ก้งทอง
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภักดี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  โทนุบล
2. เด็กชายอธิกร  ก้งทอง
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  ก้งทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายภูริภัทร  สัญญารัตน์
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจักรินทร์   ทับช่องขวา
2. เด็กชายบอย  ใจดี
3. เด็กชายวันเฉลิม  โสใต้
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  อุดม
2. เด็กชายปัญญา  สืบวงค์
3. เด็กหญิงอรพินท์  สุขหอม
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี