สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ้นชู
 
1. นางชลิดา  จันทราช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนุช  ยังน้อย
2. เด็กหญิงสมฤดี  ทองมาก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แท่นทอง
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุญสวัสดิ์
2. นายอานนท์  คุมเมฆ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองแสง
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  พฤษหอม
 
1. นายณัฐชนม์  วงค์มา
2. นางสาวสมลักษณ์  สุขหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 13 1. เด็กชายวิฑูรย์  กุมเมฆ
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงสมฤดี  สีธุลี
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภักดี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง