สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  นัยนิตย์
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตอพิมพ์
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียรนภา  ทองแดง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  โมกไธสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญกล้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
4. เด็กหญิงพรนภา  ขึ้นทอง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
2. นางณิชาภัทร   สมสุข
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีตะแกะ
2. เด็กหญิงพิมพร  สีทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เรือนรส
4. เด็กหญิงสุภาพร  พิมพานิล
5. เด็กหญิงอรพินท์  สุขหอม
6. เด็กหญิงเพียรนภา  ทองแดง
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางชลิดา  จันทราช
3. นางวิรยา  แสงทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิชากร  มะเหรัตน์
2. เด็กหญิงรจนา   ศรีโคตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  แยบคล้าย
 
1. นางศิริพร  ศรีโพธิ์ลา
2. นางชลิดา  จันทราช
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ก้งทอง
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  โทนุบล
2. เด็กชายอธิกร  ก้งทอง
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  ก้งทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายภูริภัทร  สัญญารัตน์
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจักรินทร์   ทับช่องขวา
2. เด็กชายบอย  ใจดี
3. เด็กชายวันเฉลิม  โสใต้
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  อุดม
2. เด็กชายปัญญา  สืบวงค์
3. เด็กหญิงอรพินท์  สุขหอม
 
1. นายวาณิช  ทองแม้น
2. นางสาวนภัสกร  อินทรศรี