สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีงาม
 
1. นางธาลินี  คงทรัพย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกฤตยารัตน์  ศรีงาม
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ภิลาลึก
3. เด็กหญิงนภัสรพี  บริรัตน์
4. เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  เจริญเขตต์
5. เด็กหญิงเกวลี  จันทะวาด
 
1. นางทรายขวัญ  สูตรตันติ
2. นางสาวนฤมล  ทรงพระ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วพิลา
2. เด็กชายกมลราช  อินทะศรี
3. เด็กหญิงชญากาณท์  บุญมะยา
4. เด็กหญิงณัฐลินี  มาตสุด
5. เด็กชายนพกร  เพิ่มทอง
6. เด็กหญิงนวรัตน์  บังจันทร์
7. เด็กหญิงสายเพชร  ศรีงาม
8. เด็กชายอัมรัตน์  ศรีงาม
9. เด็กชายอินทรายุธ  บุญมะยา
10. เด็กชายเมฆภูมิ  ศรีงาม
 
1. นางสาวนฤมล  ทรงพระ
2. นางธาลินี  คงทรัพย์
3. นางทรายขวัญ  สูตรตันติ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นามเลิศ
 
1. นางกัญญาภัค  วงศ์ฉลาด
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายสันติพล  ชนะสะแบง
 
1. นายอุดมศักดิ์  จันทร์นวล