สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  ชมทอง
 
1. นายรังสิต  โพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิภาวี  หล้าอุปชา
 
1. นางจารุนัย  อินทร์สอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉิมมากูร
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ชมทอง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรากฏรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางสาวนาตยา  นาคแสง
2. นางลำดวน  กองทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงโสรยา  พินึกรัมย์
 
1. นางกรกมลวรรณ  ก้านจักร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสมฤดี  บินรัมย์
 
1. นางกรกมลวรรณ  ก้านจักร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทกุล
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทกุล
3. เด็กหญิงอรสา  ชมทอง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โสรถาวร
2. นางลำดวน  กองทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ลาภจิตร
2. เด็กหญิงวิภาณี  เหนียวคง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตาเสาร์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โสรถาวร
2. นางลำดวน  กองทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศธร  ปรากฏรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจมนต์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัคจีรา  สืบสังข์
2. เด็กชายภิญญาพัชญ์  สร้างดี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กชายวีระ  ชมทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เหม็นแดง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางกรกมลวรรณ  ก้านจักร
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เขียวสิริ
2. เด็กชายเจษฎา  มีพันธ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอารยา  วิเศษ
 
1. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
2. นางปรียานันท์  เหินไธสง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ทีงาม
2. เด็กชายปัณพัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายอนุชิต  พันตาแสง
 
1. นางปรียานันท์  เหินไธสง
2. นายสมนึก  สืบสังข์