สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทกุล
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทกุล
3. เด็กหญิงอรสา  ชมทอง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โสรถาวร
2. นางลำดวน  กองทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กชายวีระ  ชมทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เหม็นแดง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางกรกมลวรรณ  ก้านจักร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เขียวสิริ
2. เด็กชายเจษฎา  มีพันธ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง