สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วขาว
 
1. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทร์แดง
 
1. นายปุณยกร  แสงงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.34 เงิน 5 1. เด็กชายวรวุฒิ  วงศ์เมือง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญครอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญครอง
2. เด็กชายสรวิศ  บุญครอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชยุฒม์  บุญครอง
2. เด็กชายธนาพงษ์  จำปาทอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  สายวัน
3. เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  มณีศรี
5. เด็กหญิงอารียา  มณีรัมย์
 
1. นายภักดี  เติมสุข
2. นางสาวญาณี  น้ำคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายยศชิต  ระหาร
2. เด็กหญิงไอลดา  กุลบุตร
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.54 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กชายชาญณรงค์  คงสุข
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางวิลัย  ก๋งเม่ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทพงศ์  คงสุข
 
1. นางสาวผุสดี  กิ่งแก้ว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญครอง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญใส
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญครอง
5. นางสาวปาณิศา  คงอ่อน
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองจันทร์
7. นางสาวศรัญญา  สุภาพ
8. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมเนียม
10. เด็กหญิงเกศริน  จงน้อมกลาง
 
1. นายภักดี  เติมสุข
2. นายเฉลิม  ตลับทอง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  จันทโชติ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อยู่นาน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาทอง
4. เด็กหญิงสาวิณี  อินทร์ทอง
5. เด็กหญิงสุปรียา  บุญครอง
 
1. นายภักดี  เติมสุข
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยญ์นิตย์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงมาริศา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงรสริน  คงชูดี
 
1. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
2. นางสุกัญญา  สมรูป
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาณิศา  คงอ่อน
2. เด็กหญิงศิริมา  บุญปก
3. เด็กหญิงเมวิกา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
2. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กชายภูมินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายปุณยกร   แสงงาม
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย  บัวแก้ว
2. เด็กชายรัฐพล  สมสวย
3. เด็กชายสุทธิราช  มาทัน
 
1. นายศักดิ์ดา  ดาโสภา
2. นายวิชิต  สิงห์สวัสดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  คงสุข
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินชูวงค์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มณีรัมย์
4. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองอุดม
5. เด็กหญิงพัชรินันท์  ใจสุทธิ์
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญคง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
3. นางนิสิตา  ศาลางาม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญครอง
2. เด็กหญิงจันทิรา  บุญครอง
3. เด็กหญิงฐานมาศ  เสาทอง
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์  บุญครอง
5. เด็กหญิงสุมาลิน  คงทรัพย์
6. เด็กหญิงสโรชา  จำปาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
3. นางมาลิน  สมสวย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ภักดิ์  ปราศัยงาม
2. เด็กชายวงศกร  บุญครอง
3. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  นวลภักดี
2. เด็กชายวรพจน์  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กชายศักดินันท์  จำปาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วขาว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สายวัน
3. เด็กชายธีรเมธ  มณีรัมย์
 
1. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
2. นางปรียาภรณ์  จำปาทอง
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ป่าจันทร์
2. เด็กหญิงนนิชา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญครอง
 
1. นางปรียาภรณ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภัทร์  ก้อนรัมย์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองใสพร
3. เด็กชายอิทธิพล  ศิริสุข
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  มาป้อง
2. เด็กชายภูวนาถ  สายทิพย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง