สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วขาว
 
1. นางนภาภรณ์  คงทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.34 เงิน 5 1. เด็กชายวรวุฒิ  วงศ์เมือง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญครอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญครอง
2. เด็กชายสรวิศ  บุญครอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยญ์นิตย์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงมาริศา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงรสริน  คงชูดี
 
1. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
2. นางสุกัญญา  สมรูป
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาณิศา  คงอ่อน
2. เด็กหญิงศิริมา  บุญปก
3. เด็กหญิงเมวิกา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
2. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย  บัวแก้ว
2. เด็กชายรัฐพล  สมสวย
3. เด็กชายสุทธิราช  มาทัน
 
1. นายศักดิ์ดา  ดาโสภา
2. นายวิชิต  สิงห์สวัสดิ์