สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามนวล
 
1. นางทองจันทร์  แสงคำไพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนาลัย  จันทร์เจียม
 
1. นางสายสุนี  ลักขษร
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แสนดี
2. เด็กหญิงอรนุช  ก้านอินทร์
 
1. นางชญาญ์พัฐ  ตลับทอง