สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  การะรัมย์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชาญศรี
2. นางสาวปภัสสร  คูเพ่งซัว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายนันทะ  มะลิงาม
2. เด็กชายวายุ  มาดี
 
1. นางสาวอรสา  กล้าแข็ง
2. นางสาวกมลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนาวัฒน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงวารุณี  สุขบรรเทิง
 
1. นายธวัชชัย  แสงคำไพ
2. นายวัชรพล  พวงพลอย