สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุภาพร  หอมหวล
 
1. นางสาวณิชาดา  สุขศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จงใจงาม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรัพย์มาก
 
1. นายศราวุฒิ  คงเพชร
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายพีรพล  อินทร์สำราญ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มุ่งแสน
 
1. นายศราวุฒิ  คงเพชร