สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัท  ศาลางาม
2. เด็กหญิงจิตราพร  หอมหวล
3. เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์สำราญ
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชาญศรี
2. นายภูมิพัฒน์  ตลับทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จำเริญใหญ่
2. เด็กหญิงอรุณณี  มีบุญ
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชาญศรี
2. นายภูมิพัฒน์  ตลับทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวรุตน์  งามสง่า
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กระจ่างจิต
3. เด็กหญิงเมริษา  ผายสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอรสา  กล้าแข็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายกวิน  สีสันงาม
2. เด็กหญิงรลิตา  ธรรมวงค์
3. เด็กชายวรินทร  ลักขษร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอรสา  กล้าแข็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงตรีลักษณ์  มีบุญ
 
1. นางธนนันท์  แก้วบุญเลิศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงรักษิกานต์  มะลิงาม
 
1. นางธนนันท์  แก้วบุญเลิศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  มาดี
 
1. นางธนนันท์  แก้วบุญเลิศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวเกลื้อกูล  พงไทยสง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรักษิกานต์  มะลิงาม
 
1. นางสาวเกลื้อกูล  พงไทยสง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนรัมย์
 
1. นางสาวเกลื้อกูล  พงไทยสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรัพย์มาก
2. เด็กชายภาคภูมิ  มุ่งแสง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มาดี
4. เด็กหญิงสิรีธร  กล้าแข็ง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศาลางาม
 
1. นางสายสุนี  ลักขษร
2. นางสาวเกลื้อกูล  พงไทยสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  จิตหาญ
 
1. นางสายสุนี  ลักขษร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราณี  นิมารัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายทะเล
3. เด็กหญิงแสงเดือน  หอมหวล
 
1. นางอนงค์นาฎ  ชาญศรี
2. นางสาวณิชาดา  สุขศรี
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  นุชลี
 
1. นางจันทนา  การะเกษ
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  ศาลางาม
 
1. นางจิตตราภรณ์  รังสัย
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรังสิมา  ก้านเรือง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จองอยู่
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  นิราศโศก
 
1. นางสุพัตรา  เชื้ออินทร์
2. นางจิตตราภรณ์  รังสัย