สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิธิดา  วงษาสาย
 
1. นางสุภาณี  ช่อจำปาทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  รอดพ้นภัย
 
1. นางบุญเริ่ม  อุดหนุนชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  บุญจันทร์
 
1. นางรุ่งเรื่อง  วิสัชนาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสวงผล
 
1. นางสุคนธ์  เมืองไสย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีงาม
 
1. นางพูนพิศ  สมสุไทย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงดุจกมล  ผจญกล้า
 
1. นางพูนพิศ  สมสุไทย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบศรี
 
1. นายอมรรัตน์  บุญบำรุง