สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิธิดา  วงษาสาย
 
1. นางสุภาณี  ช่อจำปาทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  รอดพ้นภัย
 
1. นางบุญเริ่ม  อุดหนุนชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสวงผล
 
1. นางสุคนธ์  เมืองไสย์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบศรี
 
1. นายอมรรัตน์  บุญบำรุง