สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยุดรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัชรากร  คอนเพชร
2. เด็กชายอภินันท์  จงใจงาม
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
2. นางพนิดา  ชัญถาวร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พวงวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนาแน่น
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พวงวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  จันทา
2. เด็กหญิงลักขณา  กิเลน
3. เด็กหญิงศิรประภา  เมาตะยา
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพชรสุระ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ชะนอมรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
2. นางพนิดา  ชัญถาวร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลานวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ใจดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทา
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิเลน
5. เด็กหญิงสายธารทิพย์  สวิงรัมย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  หันตะ
7. เด็กหญิงสุุจิตรา   หันตะ
8. เด็กหญิงอลีนา  แก้วใหญ่
9. เด็กหญิงเกวลิน  มาร์สเซล
10. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญหลัง
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
2. นางสาวสุดใจ  สาวินาจ
3. นางสาวสุณี  ทรัพย์มาก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยุดรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายพิชิต  ย่ำรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายถนัดกิจ  ศาลางาม
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพงศดา  พรมสุริวงศ์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  โมกหอม
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกรพิน  บุตรวัตร
2. เด็กชายธนกฤต  ดีเวียง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  จะยันรัมย์
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ทองมี
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองมี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ช่วยประดิษ
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
2. นางพนิดา  ชัญถาวร
3. นางหนูเล็ก  ไกรรักษ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คงเจริญ
 
1. นางพนิดา  ชัญถาวร