สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุผาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  เกษอ่อน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมงาม
3. เด็กชายพรมวิสิทธิ์  แก้วมาตย์
4. เด็กชายพิพัฒน์  พรมศรี
5. เด็กหญิงศุภาณัฐ  กันหาบาง
 
1. นายสุรสิทธิ์  สมานมิตร
2. นางสาวพรรณผกา  สืบเทพ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธีรยุทธ  ใจกล้า
2. เด็กชายศราวุฒิ  สร้างดี
3. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์ฉลาด
 
1. นายบุญนำ  ลักขษร
2. นางเกษมณี  สุขชีพ