สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. นางสาวพัชรี  พวงเพ็ชร
 
1. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกรองแก้ว  สิมบุตร
 
1. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกรุณา  แท่นศิลา
2. นางสาวชลลดา  แท่นศิลา
3. นางสาวยุภา  กุลอัก
 
1. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสายสมร  บุดดี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พิลาสุข
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นธีนาม
 
1. นายผดุงศักดิ์  วุฒิงาม
2. นางสาววงค์เดือน  ชินวงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกรุณา  แท่นศิลา
2. นางสาวจีระภา  แขมคำ
3. เด็กหญิงชลลดา  แท่นศิลา
4. นางสาววนิดา  รวมเงิน
5. เด็กหญิงสุพรรณี  กะตะศิลา
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางพัทรา  ละครจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สังขารมย์
2. เด็กชายนฤเบศร์  เกตุโสระ
3. เด็กหญิงวรานุช  ไพศาล
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอภิสมัย  พันธ์ไผ่
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางชูติภรณ์  เหง้าแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรุณา  แท่นศิลา
2. เด็กหญิงจีรภา  แขมคำ
3. นางสาวพัชรี  พวงเพ็ชร
4. นางสาวยุภา  กุลอัก
5. เด็กหญิงอนัญญา  ภักดิ์ใส
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ละคร
 
1. นางศุภวรรณ  มงคล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงละอองดาว  แจทอง
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้วน
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทุมภา
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางวาสนา  เกตุโสระ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  ผายสุวรรณ
2. เด็กหญิงตติยาพร  โสภังค์
3. เด็กหญิงธีราพร  แท่นศิลา
4. เด็กหญิงนิตยา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์เพ็ง
6. เด็กหญิงภาสินี  ประจันทร์
7. เด็กหญิงศุนิษา  วรรณประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  อนุกูล
9. เด็กหญิงอนงถ์นาถ  อำนาจ
10. เด็กหญิงอาทิตติญา  นันทะพันฑ์
 
1. นางวาสนา  เกตุโสระ
2. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
3. นางสาววงค์เดือน  ชินวงค์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นางสาวจีระภา  แขมคำ
2. นายวิษณุ  ประกอบธรรม
 
1. นายสุธีร์  เกตุศิริ
2. นายฉัตรชัย  พิมพ์แมน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้วน
2. เด็กหญิงสายสมร  บุดดี
 
1. นางนิภาภรณ์  เติมใจ
2. นางพัทรา  ละครจันทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้วน
 
1. นางพัทรา  ละครจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.34 เงิน 14 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แขมคำ
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นายวิษณุ  ประกอบธรรม
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. นางสาวชลลดา  แท่นศิลา
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชลลดา  แท่นศิลา
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนิดา  ลมรื่น
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ร่วมเงิน
 
1. นางสาววงค์เดือน  ชินวงค์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายศรายุทธ  แท่นศิลา
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  อำนาจ
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวทัญญู  อุ่นคำมี
2. นายวัชรพงศ์  จินาวัน
3. นายอนุสรณ์  ผิวนวล
 
1. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
2. นางสุภีร์  เกษรนวล
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจรัสพงษ์  ไชชะนะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  แสงอ่อน
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญเหมาะ
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางสาวสุมาลี  โทคำเวช
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายชินดนัย  อาจหาญ
2. เด็กชายภูตะวัน  สัตยาคุณ
3. เด็กชายวัชรพล  แสงอ่อน
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางวาสนา  เกตุโสระ