สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกรุณา  แท่นศิลา
2. นางสาวชลลดา  แท่นศิลา
3. นางสาวยุภา  กุลอัก
 
1. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรุณา  แท่นศิลา
2. เด็กหญิงจีรภา  แขมคำ
3. นางสาวพัชรี  พวงเพ็ชร
4. นางสาวยุภา  กุลอัก
5. เด็กหญิงอนัญญา  ภักดิ์ใส
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นางสาวจีระภา  แขมคำ
2. นายวิษณุ  ประกอบธรรม
 
1. นายสุธีร์  เกตุศิริ
2. นายฉัตรชัย  พิมพ์แมน