สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. นางสาวพัชรี  พวงเพ็ชร
 
1. นายพีทวุฒิ  บุษบา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสายสมร  บุดดี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พิลาสุข
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นธีนาม
 
1. นายผดุงศักดิ์  วุฒิงาม
2. นางสาววงค์เดือน  ชินวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สังขารมย์
2. เด็กชายนฤเบศร์  เกตุโสระ
3. เด็กหญิงวรานุช  ไพศาล
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอภิสมัย  พันธ์ไผ่
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางชูติภรณ์  เหง้าแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.34 เงิน 14 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แขมคำ
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนิดา  ลมรื่น
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง