สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกรุณา  แท่นศิลา
2. นางสาวจีระภา  แขมคำ
3. เด็กหญิงชลลดา  แท่นศิลา
4. นางสาววนิดา  รวมเงิน
5. เด็กหญิงสุพรรณี  กะตะศิลา
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางพัทรา  ละครจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ละคร
 
1. นางศุภวรรณ  มงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้วน
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทุมภา
 
1. นางศรัญญา  บุญเต็ม
2. นางวาสนา  เกตุโสระ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  ผายสุวรรณ
2. เด็กหญิงตติยาพร  โสภังค์
3. เด็กหญิงธีราพร  แท่นศิลา
4. เด็กหญิงนิตยา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์เพ็ง
6. เด็กหญิงภาสินี  ประจันทร์
7. เด็กหญิงศุนิษา  วรรณประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  อนุกูล
9. เด็กหญิงอนงถ์นาถ  อำนาจ
10. เด็กหญิงอาทิตติญา  นันทะพันฑ์
 
1. นางวาสนา  เกตุโสระ
2. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
3. นางสาววงค์เดือน  ชินวงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้วน
2. เด็กหญิงสายสมร  บุดดี
 
1. นางนิภาภรณ์  เติมใจ
2. นางพัทรา  ละครจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นายวิษณุ  ประกอบธรรม
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. นางสาวชลลดา  แท่นศิลา
 
1. นายปรเมธ  โอษะคลัง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายศรายุทธ  แท่นศิลา
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  อำนาจ
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวทัญญู  อุ่นคำมี
2. นายวัชรพงศ์  จินาวัน
3. นายอนุสรณ์  ผิวนวล
 
1. นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก
2. นางสุภีร์  เกษรนวล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจรัสพงษ์  ไชชะนะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  แสงอ่อน
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญเหมาะ
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางสาวสุมาลี  โทคำเวช
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายชินดนัย  อาจหาญ
2. เด็กชายภูตะวัน  สัตยาคุณ
3. เด็กชายวัชรพล  แสงอ่อน
 
1. นางสาวสมยงค์  ร่วมจิตร
2. นางวาสนา  เกตุโสระ