สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองมาก
 
1. นายทินกร  วงศ์ฉลาด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ไชยมาศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  คำงาม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  พิศเพ็ง
 
1. นางอุษา  กะการดี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ไชยมาศ