สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  บัวทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันแดง
 
1. นางนฤมล  มูลตรีภักดิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองมาก
 
1. นางอุษา  กะการดี