สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินญา  โนนเมืองแด
 
1. นางนฤมล  มูลตรีภักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แดง
 
1. นางวีราภรณ์  จันทร์แดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  นามวงษา
2. เด็กชายภานุเดช  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงรติมา  ทองมาก
 
1. นายวัฒนะ   กันนุฬา
2. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณณิภา  มีลาภ
2. เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  ผดุงภักดิ์
4. เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  ดอกคำ
5. เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์แดง
2. นางสาวแพงศรี  จันทร์แดง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยนา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมทอง
4. เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวทอง
 
1. นางพวงพยอม  กันนุฬา
2. นางสาวสุญะดา  แก้วมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายดนุพร  โกฏหอม
3. เด็กหญิงธนาภา  ฝ่ายลี
4. เด็กชายวุฒิพงศ์  พิศเพ็ง
5. เด็กชายสุริยา  วงษ์ภา
 
1. นายวัฒนะ  กันนุฬา
2. นางเสาวลักษณ์  จันทร์แดง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  สืบเพ็ง
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ไพเราะ
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กะการดี
3. เด็กหญิงกิตติพร  เข็มกลาง
4. เด็กชายจักรชัย  เมืองสุข
5. เด็กหญิงชยุดา  นามสว่าง
6. เด็กหญิงณัชชา  ทองมาก
7. เด็กชายตระการ  คงทรัพย์
8. เด็กหญิงนภัทสร  จันแดง
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวทอง
10. เด็กหญิงนรินณจิรา  เอื้อเฟื้อสุข
11. เด็กหญิงนฤมล  หมื่นสา
12. เด็กหญิงน้ำฝน  จันแดง
13. เด็กชายบรรพต  ศรีชนะ
14. เด็กชายประหยัด  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงพรนภา  จารุวงศ์
16. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมนาม
17. เด็กชายภานุวัฒน์  เข็มงาม
18. เด็กหญิงรติมา  ทองมาก
19. เด็กชายวงศกร  เจริญไข
20. เด็กหญิงวนัสนันท์  พิศเพ็ง
21. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชนะ
22. เด็กหญิงวิจิตรา  เสาทอง
23. เด็กหญิงวิชุดา  ยางศรี
24. เด็กหญิงวิวรรณ  พิศงาม
25. เด็กชายวิวรรธน์  ลัดดาทอง
26. เด็กชายศรัณย์  บุญยืน
27. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์แดง
28. เด็กหญิงสมาพร  บรรลุดี
29. เด็กชายสรายุทธ  จันทร์แดง
30. เด็กชายสัณหณัฐ  ชัยธานี
31. เด็กหญิงสิรามล  นรมาตร์
32. เด็กหญิงสิริพร  กะการดี
33. เด็กชายสุทัศน์  คนหาญ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองมาก
35. เด็กชายสุริยา  วงษ์ภา
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พิลาศรี
37. เด็กชายเมธา  โพธิ์ภูมิ
38. เด็กชายเอกราช  นามสว่าง
39. เด็กหญิงโสภาพร  สุโทสา
40. เด็กชายไรวินทร์  บุญยืน
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
2. นายเทิดภูมิ  ยั่งยืน
3. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
4. นางอุษา  กะการดี
5. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
6. นายวัฒนะ  กันนุฬา
7. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
8. นางวีราภรณ์  จันทร์แดง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชนะ
 
1. นางอุษา  กะการดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินณจิรา  เอื้อเฟื้อสุข
 
1. นางอุษา  กะการดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โกฏหอม
2. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  กระจ่างจิตต์
 
1. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
2. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญยชนก  คงเจริญ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสงค์
 
1. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
2. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยาพร  กะการดี
2. เด็กหญิงมานิษา  เงางาม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  รูปเหมาะ
 
1. นายประสิทธิ์  มูลตรีภักดิ์
2. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงมุกตะวัน  มั่นวงศ์
 
1. นางอนงค์  สุขมั่น
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐบุตร
2. เด็กหญิงพรพิชา  แสนวงษ์สา
 
1. นางพูนศรี  แวงสุข
2. นางนพวรรณ  สุทธิ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวาลย์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  ปิวะพงษ์
 
1. นางสาววรัทยา  เจริญไข