สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกษมา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงกัลยา  มากมา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงทิพย์กมล  ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงปลื้มกมล  ฉิมงาม
6. เด็กหญิงพรพรรษา  ธิธรรมมา
7. เด็กหญิงมนฑิตา  มณีล้ำ
8. เด็กหญิงศิริภา  ทองจันทร์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คำมุลคร
10. เด็กหญิงอรณิชา  ทองประดับ
 
1. นางประไพศรี  ปานเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  ฉิมงาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลักขษร
 
1. นางสมพร  พูนสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลักขษร
 
1. นางสมพร  พูนสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายคชาพล  ลักขษร
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ชาญศรี
 
1. นางสมพร  พูนสุข
2. นางสาวภาวิณี  ฉิมงาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลสมหวัง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมหวล
 
1. นายปิยะ  สร้อยจิต
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายพลพล  แสนกล้า
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขบรรเทิง
 
1. นายปิยะ  สร้อยจิต