สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกษมา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงกัลยา  มากมา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงทิพย์กมล  ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงปลื้มกมล  ฉิมงาม
6. เด็กหญิงพรพรรษา  ธิธรรมมา
7. เด็กหญิงมนฑิตา  มณีล้ำ
8. เด็กหญิงศิริภา  ทองจันทร์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คำมุลคร
10. เด็กหญิงอรณิชา  ทองประดับ
 
1. นางประไพศรี  ปานเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  ฉิมงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลสมหวัง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมหวล
 
1. นายปิยะ  สร้อยจิต