สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบอน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตวัต  ดาทอง
2. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายสอน
3. เด็กหญิงภัครวดี  ยามดี
4. เด็กชายวสันต์  ทองประโคน
5. เด็กชายวิทวัส  มูลต้น
6. เด็กชายเจษฎา  จำนงค์
 
1. นายสมยศ  โลเกตุ
2. นายชัย  กระจ่างจิต
3. นายสมัย  ชุ่มมาก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พันพรม
2. เด็กหญิงดวงพร  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงธราภรณ์  อินทร์สำราญ
4. เด็กหญิงศรินทิพย์  แก้วพรม
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบเทพ
6. เด็กหญิงเมธิณี  ไสลจิต
 
1. นายสมัย  ชุ่มมาก
2. นายชัย  กระจ่างจิต
3. นายสมยศ  โลเกตุ