สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัดดา  พิพวนนอก
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ล้อม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อัมวรรณ
 
1. นางสมพร  สิงห์ภูงา
2. นางรัตนา  เหลามี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิง.....  .....
2. เด็กหญิงชนัดดา  พิพวนนอก
3. เด็กหญิงพิมระภัส  จันทาสี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีลำเนา
5. เด็กหญิงอริสา  เทวารัมย์
6. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ล้อม
7. เด็กหญิงอาภัสรา  เมาตะยา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  อัมวรรณ
9. เด็กหญิงเอมสุดา  สิทธิสวนจิก
 
1. นางสมพร  สิงห์ภูงา
2. นางรัตนา  เหลามี
3. นางอัญชนางค์  แก้วหินกอง
4. นายรังสิทธิ์  วุฒิสุทธิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนากร  บุญเกิด
2. เด็กชายภูวเนตร  ศรีสว่าง
3. เด็กชายวรกันต์  แจบไธสง
4. เด็กชายวีรภัทร  บุตรวัตร
5. เด็กชายสิทธิพล  สุขจิต
6. เด็กชายอนุชา  ราชวิชา
 
1. นายพงศ์เทพ  โยงรัมย์
2. นายวิเชียร  ธิธรรมมา
3. นายบุญเรือง  แตะอินรัมย์