สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หม่อมสละ
 
1. นางเกษร  ยันรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายบุญลาภ  สีเขียว
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เวชพิทยาภรณ์
 
1. นายธีรวัฒน์  นามบุตร
2. นางเกษร  ยันรัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   คำใบ
2. เด็กชายอุทัย  แก่นนาคำ
 
1. นายชาญณรงค์   บุตรคาน
2. นายอัมพร  ทองสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนิษฐ   มังศรี
2. เด็กชายเทพพิทักษ์   จันทนันท์
 
1. นายอภิรักษ์   ยันรัมย์
2. นายอรรณพ   ยันรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.65 ทอง 14 1. เด็กหญิงนัฏฐินันท์  เลนคำมี
2. เด็กชายนัฐดนัย   สีกะสัง
 
1. นางพัฒน์ชมณ   กงวงษ์
2. นางสุดาพร   เอกา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายธรรมาธิเบศ   กวดไธสงค์
2. เด็กชายวีรภัทร   แสงอาจหาญ
3. เด็กชายสรวิทย์   เอกสันติ
 
1. นายอภินันท์   ยันรัมย์
2. นางสาววราศิณี  เศรษฐี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย   เอื้อนไธสงค์
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ปิดนะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   เครื่องไธสงค์
 
1. นายอภินันท์   ยันรัมร์
2. นางสาวดวงดาว  โอนไธสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงดรุณี   จันทนันท์
 
1. นางสุดาพร  เอกา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ลาภมาก
 
1. นางสาววรรณิการ์   อินทร์ศิลา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติธัช   พันธ์อุไร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ประนมศรี
3. เด็กหญิงธันยชนก  มาไธสง
4. เด็กชายวสิน   จันทนันท์
5. เด็กชายสหภาพ   พุฒภูงา
6. เด็กหญิงอภิษฎา   สีทาสี
7. เด็กหญิงอรทัย  ชัยวัน
8. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์
9. เด็กชายเอกพล   ลอดสุโข
10. เด็กชายโชติกา  จันทร์โยธา
 
1. นางสมศรี   เป็นพุ่มพวง
2. นางเกษร  ยันรัมย์
3. นางนงนาถ  เอกา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กวดไธสง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อัตโยโค
3. เด็กหญิงอติกานต์  เพชรใสดี
 
1. นางสมศรี  เป็นพุ่มพวง
2. นายอัมพร  ทองสุข
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตยา  ศรีสุแล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ประทุมชู
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นันทวงศ์
 
1. นางปริญดา   วีระพันธ์
2. นางอมรรัตน์   แสงอรุณ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายนรตนนท์    แสงอรุณ
2. เด็กชายพลภัทร  เกมาหายุง
 
1. นางรัตนาภรณ์    สุภาลักษณ์
2. นายชาญณรงค์  บุตรคาน
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงลาวัลย์  บุญหาร
 
1. นางเกษร  ยันรัมย์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบ็ญทิพย์  เอกสัญฐาน
 
1. นางเกษร  ยันรัมย์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชาย ชัยพร   นามวิเศษ
2. เด็กชายเบญจมาศ   โพธิ์สด
 
1. นางเกษร   ยันรัมย์
2. นางพัฒน์ชมณ   กงวงษ์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายจิตรภานุ   โคนาโล
 
1. นายอภินันท์   ยันรัมย์