สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านลุงปุง 27 3 5 1 35
2 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 25 12 3 1 40
3 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 24 12 6 4 42
4 บ้านสะเอิง 24 5 1 1 30
5 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 23 8 3 0 34
6 บ้านโพนครก 21 10 5 2 36
7 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 21 8 1 3 30
8 อนุบาลรัตนบุรี 21 2 1 1 24
9 โนนนารายณ์วิทยา 20 8 3 2 31
10 ผาแดงวิทยา 20 2 1 1 23
11 บ้านตึกชุม 19 7 1 0 27
12 บ้านหนองอียอ 19 4 0 0 23
13 บ้านอาเลา 18 4 2 1 24
14 บ้านโพนม่วง 17 7 4 1 28
15 บ้านปรีง 17 6 2 1 25
16 สระขุดดงสำราญวิทยา 17 3 2 0 22
17 บ้านบัวโคก 17 2 3 1 22
18 ชุมชนบ้านซาด 17 2 2 1 21
19 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 17 2 1 0 20
20 บ้านนาดี 17 0 5 2 22
21 บ้านกระโพ 16 3 3 3 22
22 บ้านลำเพิญ 15 5 1 1 21
23 สนมศึกษาคาร 14 4 0 0 18
24 บ้านไพรขลา 14 3 0 0 17
25 บ้านดู่นาหนองไผ่ 13 11 2 0 26
26 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 13 6 3 3 22
27 บ้านคอนสวรรค์ 13 6 3 2 22
28 บ้านหนองบัวน้อย 13 2 6 1 21
29 รัตนวิทยาคม 12 6 3 4 21
30 บ้านผักไหม 12 6 1 1 19
31 เทศบาลท่าตูม 12 5 2 0 19
32 บ้านโสมน 12 2 3 0 17
33 บ้านอาจญา 12 2 1 1 15
34 บ้านนาศรีสุข 12 2 1 0 15
35 บ้านหมากมี่ 12 0 2 0 14
36 ไตรคามวิทยา 11 10 5 4 26
37 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 11 5 3 0 19
38 บ้านยางบ่อภิรมย์ 11 5 1 2 17
39 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 11 5 1 0 17
40 บ้านขาม 11 2 0 0 13
41 ปทุมมาศวิทยา 10 9 5 3 24
42 บ้านนานวน 10 8 1 0 19
43 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 10 6 2 1 18
44 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 10 6 2 0 18
45 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 10 3 1 0 14
46 บ้านโพนดวน 10 2 0 0 12
47 บ้านหนองบัวทอง 10 1 1 0 12
48 บ้านหนองครก 10 1 0 0 11
49 บ้านหนองหิน 10 0 0 0 10
50 บ้านท่าศิลา 9 7 2 1 18
51 บ้านตระมูง 9 6 2 2 17
52 บ้านโนนสูง 9 6 1 0 16
53 บ้านไกลเสนียด 9 3 2 3 14
54 บ้านศรีณรงค์ 9 2 3 0 14
55 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 9 2 2 1 13
56 บ้านยาง 9 2 1 0 12
57 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 9 1 2 1 12
58 บ้านโนนเปือย 9 1 2 0 12
59 อนุบาลทองอุ่น 9 1 1 2 11
60 บ้านตั้งใจ 9 1 0 0 10
61 บ้านหนองไม้ถี่ 8 3 1 0 12
62 บ้านเบงท่าลาด 8 2 1 2 11
63 บ้านทิพย์นวด 8 2 1 0 11
64 บ้านระหาร 8 2 0 1 10
65 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 8 2 0 0 10
66 บ้านสำโรง(สนม) 8 2 0 0 10
67 ไตรคามสามัคคี 8 2 0 0 10
68 บ้านหนองเรือ 8 1 2 2 11
69 บ้านภูดิน 8 1 0 0 9
70 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 8 0 0 0 8
71 บ้านหนองขุนศรี 7 6 1 0 14
72 อนุบาลชุมพลบุรี 7 6 1 0 14
73 บ้านอ้อตลิ่งชัน 7 4 1 0 12
74 บ้านโนนโพ 7 3 2 2 12
75 บ้านปอหมัน 7 3 1 2 11
76 บ้านกาพระ 7 3 0 0 10
77 บ้านคำผง 7 2 1 0 10
78 บ้านขุมดิน 7 2 0 1 9
79 บ้านหนองหลวง 7 2 0 1 9
80 บ้านหนองเทพ 7 2 0 0 9
81 บ้านโพธิ์ห้วย 7 1 2 1 10
82 บ้านหัวงัว 7 1 0 2 8
83 บ้านโนนทราย 7 1 0 1 8
84 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 7 1 0 0 8
85 บ้านกระเบื้อง 7 0 2 1 9
86 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 6 3 3 1 12
87 บ้านระเวียง 6 2 2 0 10
88 บ้านทับโพธิ์วิทยา 6 2 0 0 8
89 บ้านหนองคู 6 2 0 0 8
90 บ้านขุนไชยทอง 6 2 0 0 8
91 บ้านค้อ 6 1 1 1 8
92 บ้านสี่เหลี่ยม 6 1 1 0 8
93 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 6 1 0 0 7
94 บ้านม่วงมูล 6 0 1 0 7
95 สามัคคีศึกษา 6 0 1 0 7
96 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 6 0 0 0 6
97 โพนทองพิทยาคม 5 3 1 0 9
98 บ้านอาพืด 5 3 0 0 8
99 บ้านตลุงโนนกอก 5 3 0 0 8
100 บ้านช่อง 5 2 3 0 10
101 บ้านหนองยาง 5 2 1 1 8
102 บ้านหาญฮี 5 2 0 1 7
103 บ้านสร้างบก 5 2 0 0 7
104 บ้านยางกระจับ 5 1 1 1 7
105 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 5 1 1 0 7
106 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 5 1 0 0 6
107 บ้านน้ำอ้อม 5 1 0 0 6
108 บ้านก้านเหลือง 5 0 2 0 7
109 บ้านโพนโก 5 0 1 0 6
110 บ้านชายทุ่ง 5 0 0 1 5
111 บ้านศาลา 5 0 0 0 5
112 บ้านหนองตาด 4 5 1 1 10
113 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 4 4 1 0 9
114 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 4 3 1 1 8
115 บ้านหนองพิมาน 4 3 0 0 7
116 บ้านหนองระฆัง 4 2 0 1 6
117 บ้านอีโสดหนองผาง 4 2 0 0 6
118 บ้านเบิด 4 1 1 1 6
119 บ้านน้ำคำ 4 1 1 0 6
120 บ้านกระสัง 4 1 0 1 5
121 บ้านม่วงหวาน 4 1 0 0 5
122 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 4 1 0 0 5
123 บ้านหนองคูใหญ่ 4 1 0 0 5
124 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 4 0 1 0 5
125 บ้านดงเค็ง 4 0 1 0 5
126 บ้านแสนสุข 4 0 0 1 4
127 บ้านทุ่งโก 4 0 0 0 4
128 บ้านผำ 3 3 1 1 7
129 บ้านหนองกา 3 3 1 0 7
130 บ้านยางบ่ออี 3 2 4 0 9
131 บ้านอาคุณ 3 2 2 0 7
132 บ้านสวนหม่อน 3 2 0 0 5
133 บ้านเป้า 3 2 0 0 5
134 บ้านหนองผือ 3 1 1 1 5
135 บ้านธรรมษา 3 1 1 0 5
136 บ้านยางขามเฒ่า 3 1 0 1 4
137 บ้านหนองกระทุงตากแดด 3 1 0 0 4
138 บ้านตาทิตย์ 3 1 0 0 4
139 บ้านเมืองแก 3 1 0 0 4
140 บ้านโสกแดง 3 0 1 0 4
141 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 3 0 1 0 4
142 บ้านหนองบัวงาม 3 0 0 1 3
143 บ้านนานวล 3 0 0 0 3
144 บ้านนางเข็ม 3 0 0 0 3
145 บ้านโนนเซียง 3 0 0 0 3
146 บ้านพิงพวย 3 0 0 0 3
147 บ้านแคนดำ 3 0 0 0 3
148 บ้านกระเบื้องใหญ่ 3 0 0 0 3
149 บ้านโนนจำปา 3 0 0 0 3
150 บ้านโนนสัง 3 0 0 0 3
151 บ้านบะ 2 3 1 0 6
152 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 2 2 0 0 4
153 บ้านโคกกุง 2 2 0 0 4
154 บ้านบุตาโสม 2 1 1 1 4
155 บ้านขวาวโค้ง 2 1 1 0 4
156 สนวนโคกเม็ก 2 1 1 0 4
157 บ้านตากลาง 2 1 0 0 3
158 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 2 1 0 0 3
159 บ้านแคนน้อย 2 1 0 0 3
160 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
161 บ้านบัลลังก์พงสวาย 2 1 0 0 3
162 บ้านหัวนาคำ 2 0 1 0 3
163 บ้านขามโพนทัน 2 0 1 0 3
164 บ้านทิพย์เนตร 2 0 1 0 3
165 บ้านผือน้อย 2 0 0 1 2
166 บ้านยางชุม 2 0 0 1 2
167 บ้านบอน 2 0 0 0 2
168 บ้านเฉนียง 2 0 0 0 2
169 บ้านกะทะ 2 0 0 0 2
170 บ้านบุผาง 2 0 0 0 2
171 บ้านนาวอง 2 0 0 0 2
172 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
173 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
174 บ้านโนนจาน 2 0 0 0 2
175 เทศบาลรัตนบุรี 2 0 0 0 2
176 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 1 4 2 1 7
177 บ้านนายม 1 4 0 0 5
178 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 3 1 0 5
179 บ้านหนองอีดำ 1 3 0 0 4
180 บ้านจันทร์งาม 1 2 1 0 4
181 บ้านเหล่า 1 2 1 0 4
182 บ้านทับน้อย 1 2 0 2 3
183 บ้านขะยูง 1 2 0 0 3
184 บ้านขุนหาญ 1 1 1 0 3
185 บ้านตาฮะ 1 1 1 0 3
186 บ้านม่วงหนองตาด 1 1 1 0 3
187 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 1 0 0 2
188 บ้านโพนงอย 1 1 0 0 2
189 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 0 2
190 บ้านม่วงหมาก 1 0 0 1 1
191 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
193 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 0 1
194 บ้านทัพไทย 1 0 0 0 1
195 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
196 บ้านกุดมะโน 1 0 0 0 1
197 บ้านงิ้ว 1 0 0 0 1
198 บ้านบัว 1 0 0 0 1
199 บ้านสายสนอง 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 0 1
201 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
202 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 1 1 0 2
203 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 1 1 0 2
204 บ้านโพนทา 0 1 0 1 1
205 บ้านจาน 0 1 0 0 1
206 บ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 0 1 0 0 1
207 บ้านสาโรช 0 1 0 0 1
208 บ้านตานบ 0 0 2 0 2
209 บ้านโนนระเวียง 0 0 2 0 2
210 บ้านม่วงน้อย 0 0 1 0 1
211 บ้านหนองหว้า 0 0 1 0 1
212 วัดบึงบ้านสนม 0 0 1 0 1
213 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 0 0 0 2 0
214 บ้านโพนขวาว 0 0 0 1 0
รวม 1,375 447 201 102 2,023