หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 23 49 37
2 004 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 18 53 32
3 012 โรงเรียนบ้านกระสัง 6 9 8
4 009 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 12 34 21
5 010 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 18 9
6 011 โรงเรียนบ้านกระโพ 27 51 37
7 013 โรงเรียนบ้านกะทะ 2 10 4
8 015 โรงเรียนบ้านกาพระ 10 28 17
9 016 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 1 3 2
10 014 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 17 12
11 019 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 5 15 8
12 020 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 10 6
13 022 โรงเรียนบ้านขาม 13 26 19
14 021 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 3 5 5
15 149021 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 1 2 2
16 023 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 5 6 6
17 024 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 4 16 9
18 025 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 5 8 7
19 027 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 3 6 5
20 026 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 9 24 17
21 028 โรงเรียนบ้านขุมดิน 11 52 24
22 030 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 26 61 40
23 032 โรงเรียนบ้านคำผง 11 44 20
24 031 โรงเรียนบ้านค้อ 9 15 13
25 039 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 3 2
26 040 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 4 6 5
27 041 โรงเรียนบ้านจาน 1 15 4
28 044 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 7 11 8
29 045 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 4 3 3
30 043 โรงเรียนบ้านช่อง 10 15 14
31 046 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 47 110 69
32 048 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 5 9 7
33 049 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 13 26 21
34 050 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 14 34 27
35 051 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 9 5
36 053 โรงเรียนบ้านดู่ 1 3 2
37 052 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 31 60 51
38 054 โรงเรียนบ้านตระมูง 19 39 25
39 055 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 9 23 16
40 056 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 10 20 15
41 057 โรงเรียนบ้านตากลาง 3 26 6
42 058 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 4 26 10
43 059 โรงเรียนบ้านตานบ 2 3 3
44 061 โรงเรียนบ้านตาฮะ 3 5 3
45 060 โรงเรียนบ้านตาเพ็ชร 0 0 0
46 062 โรงเรียนบ้านตึกชุม 28 65 51
47 063 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 8 15 12
48 065 โรงเรียนบ้านทับน้อย 5 8 7
49 066 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 8 14 11
50 067 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1 2 2
51 069 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 15 37 25
52 070 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 3 9 5
53 071 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 4 13 7
54 068 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 22 49 35
55 072 โรงเรียนบ้านธรรมษา 6 25 12
56 073 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 9 16 14
57 074 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 3 7 4
58 075 โรงเรียนบ้านนาดี 28 83 47
59 076 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 1 1
60 077 โรงเรียนบ้านนานวน 19 39 31
61 078 โรงเรียนบ้านนานวล 3 3 3
62 079 โรงเรียนบ้านนายม 5 8 6
63 080 โรงเรียนบ้านนาวอง 2 3 3
64 081 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 17 29 24
65 082 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 5 4
66 084 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 6 21 12
67 085 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 9 29 15
68 086 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 6 24 11
69 083 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 21 99 42
70 100 โรงเรียนบ้านบอน 2 12 6
71 099 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 2 4 4
72 101 โรงเรียนบ้านบะ 6 18 8
73 102 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 3 5 4
74 104 โรงเรียนบ้านบัว 1 3 1
75 103 โรงเรียนบ้านบัวโคก 25 88 43
76 105 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 24 60 37
77 106 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 5 6 6
78 107 โรงเรียนบ้านบุผาง 2 8 4
79 110 โรงเรียนบ้านปราสาท 0 0 0
80 111 โรงเรียนบ้านปรีง 26 78 48
81 112 โรงเรียนบ้านปอหมัน 13 28 22
82 114 โรงเรียนบ้านผักไหม 32 74 52
83 115 โรงเรียนบ้านผำ 8 25 14
84 116 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 11 24 18
85 117 โรงเรียนบ้านผือน้อย 3 18 8
86 215 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 19 33 25
87 119 โรงเรียนบ้านพิงพวย 3 5 5
88 129 โรงเรียนบ้านภูดิน 9 15 13
89 130 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 1 1
90 131 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 0 0 0
91 132 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 8 10 9
92 133 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 3 9 5
93 134 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 2 4 3
94 135 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 5 9 8
95 138 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 34 83 56
96 144 โรงเรียนบ้านยาง 12 31 18
97 139 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 8 11 11
98 140 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 5 11 8
99 141 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 7 5
100 142 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 25 57 41
101 143 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 10 14 13
102 146 โรงเรียนบ้านระหาร 11 29 18
103 145 โรงเรียนบ้านระเวียง 10 24 15
104 147 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 24 48 36
105 148 โรงเรียนบ้านลุงปุง 44 118 75
106 149148 โรงเรียนบ้านลุงปุง 3 5 5
107 149 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 14 37 24
108 150 โรงเรียนบ้านศาลา 5 8 7
109 152 โรงเรียนบ้านสร้างบก 9 35 16
110 151 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 3 3
111 153 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 5 32 13
112 154 โรงเรียนบ้านสะทืด 0 0 0
113 155 โรงเรียนบ้านสะเอิง 33 61 48
114 156 โรงเรียนบ้านสายสนอง 1 3 2
115 157 โรงเรียนบ้านสาโรช 1 1 1
116 158 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 2 3 3
117 161 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 13 34 20
118 159 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 16 33 25
119 160 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 11 27 21
120 162 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 8 17 13
121 166 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 4 18 8
122 167 โรงเรียนบ้านหนองกา 7 32 15
123 168 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 14 73 30
124 169 โรงเรียนบ้านหนองครก 11 20 16
125 172 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 20 12
126 170 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 0 0 0
127 171 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 5 18 10
128 173 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 11 7
129 174 โรงเรียนบ้านหนองตาด 11 27 16
130 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 5 10 8
131 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 12 26 20
132 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 22 42 34
133 180 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 26 50 38
134 181 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 7 22 15
135 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 3 2
136 182 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 5 2
137 183 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 11 7
138 184 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 7 7 7
139 187 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 41 20
140 188 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 7 19 11
141 193 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 28 17
142 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 1
143 195 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 17 16
144 149195 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 4 4
145 196 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 4 4 4
146 197 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 24 35 33
147 149197 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1 1 1
148 175 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 9 36 16
149 189 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 13 53 23
150 190 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 8 16 12
151 191 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 33 66 48
152 192 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 3 3
153 185 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 0 0 0
154 186 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 26 82 50
155 198 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 14 46 28
156 199 โรงเรียนบ้านหัวงัว 10 21 14
157 201 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 15 2
158 200 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 3 3
159 202 โรงเรียนบ้านหัวพี 0 0 0
160 203 โรงเรียนบ้านหาญฮี 8 25 13
161 207 โรงเรียนบ้านอาคุณ 8 12 11
162 208 โรงเรียนบ้านอาจญา 17 43 28
163 209 โรงเรียนบ้านอาพืด 8 59 21
164 210 โรงเรียนบ้านอาเลา 28 39 30
165 211 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 6 8 7
166 206 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 12 37 22
167 042 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 4 3
168 047 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 7 12 11
169 108 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 13 32 19
170 109 โรงเรียนบ้านเบิด 7 7 7
171 113 โรงเรียนบ้านเป้า 5 18 8
172 136 โรงเรียนบ้านเมืองแก 4 8 6
173 137 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 2 4 3
174 205 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 7 5
175 204 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 6 13 11
176 212 โรงเรียนบ้านเอือด 0 0 0
177 017 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 9 31 14
178 029 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 6 9 6
179 033 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 17 49 31
180 034 โรงเรียนบ้านแคนดำ 3 5 5
181 035 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 3 11 6
182 064 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 0 0 0
183 163 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 6 6
184 036 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 7 7
185 037 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
186 038 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 1 1
187 087 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 47 97 76
188 088 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 3 2
189 089 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 12 5
190 091 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 0 0
191 092 โรงเรียนบ้านโนนทราย 9 10 10
192 095 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 2 4 3
193 096 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
194 097 โรงเรียนบ้านโนนสัง 3 8 6
195 098 โรงเรียนบ้านโนนสูง 18 29 26
196 090 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 4 11 8
197 093 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 12 55 23
198 094 โรงเรียนบ้านโนนโพ 19 32 23
199 120 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 13 29 25
200 122 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 2 1
201 123 โรงเรียนบ้านโพนครก 43 105 71
202 124 โรงเรียนบ้านโพนงอย 2 2 2
203 125 โรงเรียนบ้านโพนดวน 13 30 21
204 126 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 12 5
205 127 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 29 75 48
206 121 โรงเรียนบ้านโพนโก 6 14 11
207 164 โรงเรียนบ้านโสกแดง 4 15 8
208 165 โรงเรียนบ้านโสมน 18 25 23
209 018 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 17 27 23
210 118 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 7 16 12
211 128 โรงเรียนบ้านไพรขลา 21 31 25
212 213 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 27 67 42
213 214 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 46 38
214 217 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 27 65 46
215 219 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1 2 2
216 218 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 29 9
217 220 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 22 77 41
218 221 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 4 8 6
219 222 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 22 55 35
220 223 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 7 15 13
221 224 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 15 75 31
222 226 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 25 69 41
223 008 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 36 95 65
224 216 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 9 10 10
225 002 โรงเรียนไตรคามวิทยา 33 52 46
226 003 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 10 16 13
227 227 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 40 8
228 225 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 13 24 19
229 005 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 23 57 38
230 006 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 2 2 2
รวม 2287 5662 3677
9339

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]