หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านลุงปุง 44 27 75% 3 8.33% 5 13.89% 1 2.78% 36
2 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 47 25 60.98% 12 29.27% 3 7.32% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 47 24 52.17% 12 26.09% 6 13.04% 4 8.7% 46
4 โรงเรียนบ้านสะเอิง 33 24 77.42% 5 16.13% 1 3.23% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 34 23 67.65% 8 23.53% 3 8.82% 0 0% 34
6 โรงเรียนบ้านโพนครก 43 21 55.26% 10 26.32% 5 13.16% 2 5.26% 38
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 33 21 63.64% 8 24.24% 1 3.03% 3 9.09% 33
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 25 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
9 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 36 20 60.61% 8 24.24% 3 9.09% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 20 83.33% 2 8.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนบ้านตึกชุม 28 19 70.37% 7 25.93% 1 3.7% 0 0% 27
12 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 24 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
13 โรงเรียนบ้านอาเลา 28 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
14 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 29 17 58.62% 7 24.14% 4 13.79% 1 3.45% 29
15 โรงเรียนบ้านปรีง 26 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 22 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
17 โรงเรียนบ้านบัวโคก 25 17 73.91% 2 8.7% 3 13.04% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 23 17 77.27% 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 21 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านนาดี 28 17 70.83% 0 0% 5 20.83% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านกระโพ 27 16 64% 3 12% 3 12% 3 12% 25
22 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 24 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
23 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 22 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านไพรขลา 21 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
25 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 31 13 50% 11 42.31% 2 7.69% 0 0% 26
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 26 13 52% 6 24% 3 12% 3 12% 25
27 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 26 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 22 13 59.09% 2 9.09% 6 27.27% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 27 12 48% 6 24% 3 12% 4 16% 25
30 โรงเรียนบ้านผักไหม 32 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
31 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 23 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
32 โรงเรียนบ้านโสมน 18 12 70.59% 2 11.76% 3 17.65% 0 0% 17
33 โรงเรียนบ้านอาจญา 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 14 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนไตรคามวิทยา 33 11 36.67% 10 33.33% 5 16.67% 4 13.33% 30
37 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 24 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
38 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 25 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
39 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านขาม 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 27 10 37.04% 9 33.33% 5 18.52% 3 11.11% 27
42 โรงเรียนบ้านนานวน 19 10 52.63% 8 42.11% 1 5.26% 0 0% 19
43 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
45 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านโพนดวน 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านหนองครก 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 22 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนบ้านตระมูง 19 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
52 โรงเรียนบ้านโนนสูง 18 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
53 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
55 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านยาง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
59 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 26 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
63 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 15 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านระหาร 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนบ้านภูดิน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 15 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
72 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 14 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
73 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
74 โรงเรียนบ้านโนนโพ 19 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
75 โรงเรียนบ้านปอหมัน 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
76 โรงเรียนบ้านกาพระ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
77 โรงเรียนบ้านคำผง 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านขุมดิน 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 13 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านหัวงัว 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านโนนทราย 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 12 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
87 โรงเรียนบ้านระเวียง 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านค้อ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านอาพืด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านช่อง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
101 โรงเรียนบ้านหนองยาง 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านหาญฮี 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านสร้างบก 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านโพนโก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านศาลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหนองตาด 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
113 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
114 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
115 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านเบิด 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านกระสัง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านผำ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านหนองกา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 10 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
131 โรงเรียนบ้านอาคุณ 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านเป้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านธรรมษา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านเมืองแก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านโสกแดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านนานวล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านพิงพวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านแคนดำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนสัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านบะ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
152 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านตากลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านผือน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านกะทะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านนาวอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านบุผาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
177 โรงเรียนบ้านนายม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
178 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
179 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านทับน้อย 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
183 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านตาฮะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโพนงอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านสายสนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านจาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านสาโรช 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านตานบ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
214 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]