หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ป.1ฉสูง ห้อง อนุบาล1 11 ต.ค. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ป.1ฉสูง ห้อง อนุบาล2 11 ต.ค. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าอาคาร2 11 ต.ค. 2557
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอสนม 11 ต.ค. 2557
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอสนม 11 ต.ค. 2557
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอสนม 11 ต.ค. 2557
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอสนม 11 ต.ค. 2557
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอสนม 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/2 11 ต.ค. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ธุรการ 11 ต.ค. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ลานหน้าห้องน้ำ 11 ต.ค. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง สังคมฯ 11 ต.ค. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง สภา 11 ต.ค. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ดนตรี 11 ต.ค. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.3/2 11 ต.ค. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.1/1 11 ต.ค. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หอประชุม 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.5/2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.5/2(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.3/1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.3/1(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง สุขศึกษา(เช้า) 11 ต.ค. 2557
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง สุขศึกษา(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง พัฒนาฯ(เช้า) 11 ต.ค. 2557
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง พัฒนาฯ(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
11 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
14 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
15 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2557
16 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม(เช้า) 11 ต.ค. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม(เช้า) 11 ต.ค. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร หอประชุม(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร หอประชุม(เช้า) 11 ต.ค. 2557
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล1 11 ต.ค. 2557
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล2 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม/สวนป่า 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นล่าง(เช้า) 11 ต.ค. 2557
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นล่าง(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี ห้อง สมุด(เช้า) 11 ต.ค. 2557
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี ห้อง สมุด(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร2ล่าง(เช้า) 11 ต.ค. 2557
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร2ล่าง(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร(เช้า) 11 ต.ค. 2557
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี หอประชุม(เช้า) 11 ต.ค. 2557
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี หอประชุม(บ่าย) 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(บ่าย) 11 ต.ค. 2557 09.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ระเบียง สร04 11 ต.ค. 2557 09.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(เช้า) 11 ต.ค. 2557 09.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง คอมฯ(เช้า) 11 ต.ค. 2557 09.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(เช้า) 11 ต.ค. 2557 13.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(บ่าย) 11 ต.ค. 2557 13.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง คอมฯ(บ่าย) 11 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ป.5/2 11 ต.ค. 2557 09.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้องภาษาไทย 11 ต.ค. 2557 09.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2557 09.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]