หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2557
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2557
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2557
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้องสังคม 10 ต.ค. 2557
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้องศิลปะ 10 ต.ค. 2557
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้้องสุขศึกษา 10 ต.ค. 2557
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้้้องสภานักเรียน 10 ต.ค. 2557
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้องพยาบาล 10 ต.ค. 2557
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้องเทคโนฯ 10 ต.ค. 2557
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ชั้นล่าง อนุบาล2 10 ต.ค. 2557
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ห้อประชุม 10 ต.ค. 2557
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง3 10 ต.ค. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง4 10 ต.ค. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง6 10 ต.ค. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ระเบียง/เต้นท์ 10 ต.ค. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ระเบียง/เต้นท์ 10 ต.ค. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง 5 10 ต.ค. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง อนุบาล1(เพิ่มเก้าอี้) 10 ต.ค. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง อนุบาล1(เพิ่มเก้าอี้) 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม 10 ต.ค. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม หอประชุม 10 ต.ค. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง 1 10 ต.ค. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง 2 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารไม้ 10 ต.ค. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารไม้ 10 ต.ค. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารไม้ 10 ต.ค. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารไม้ 10 ต.ค. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารไม้ 10 ต.ค. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ชั้นล่าง อาคารตึก 10 ต.ค. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้องประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้องประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเซียง ห้องประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ดนตรี(เช้า) 10 ต.ค. 2557
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ดนตรี(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.6/2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.6/2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คณิต(เช้า) 10 ต.ค. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คณิต(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง เรียนรวม(เช้า) 10 ต.ค. 2557
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง เรียนรวม(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ภาษาไทย(เช้า) 10 ต.ค. 2557
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ภาษาไทย(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
17 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
20 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
21 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
22 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
23 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
24 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
25 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
26 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร หอประชุม(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร หอประชุม(เช้า) 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2557 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2557 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ธุรการ 10 ต.ค. 2557 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2557 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2557 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง ดนตรี 10 ต.ค. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง คณิตฯ 10 ต.ค. 2557 09.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2557 09.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ อาคาร3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2557 09.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ อาคาร3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2557 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ อาคาร3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2557 09.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง อนุบาล1 10 ต.ค. 2557 09.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองอียอ ห้อง อนุบาล2 10 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม/สวนป่า 10 ต.ค. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนาม/สวนป่า 10 ต.ค. 2557
11 ต.ค. 2557
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2557
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2557
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2557
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2557
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2557
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2557
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพไทย ห้อง วิทย์ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(เช้า) 10 ต.ค. 2557 09.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(เช้า) 10 ต.ค. 2557 09.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(เช้า) 10 ต.ค. 2557 09.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(บ่าย) 10 ต.ค. 2557 11.30
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คอมฯ(บ่าย) 10 ต.ค. 2557 11.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร3 10 ต.ค. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร3 10 ต.ค. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นบน 10 ต.ค. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นบน 10 ต.ค. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร2 10 ต.ค. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร2 10 ต.ค. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร2 10 ต.ค. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี หน้าอาคาร2 10 ต.ค. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดี อาคาร3ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล1/1 10 ต.ค. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล1/2 10 ต.ค. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล2/1 10 ต.ค. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง อนุบาล2/2 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]