รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
 
1. นางวนิดา  คุ้มศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายเหมภาส  ไชยสุวรรณ
 
1. นางบัวลอง  สุภาจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงสิริภา  พินิจผล
 
1. นางประไพ  มณีไสย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันรม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตรงดี
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงศศิลดา  วงศ์วาน
 
1. นางสมใจ  โสมรัตนานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1. เด็กชายวัชระพงษ์  จำปาจวบ
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือวัลย์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงธานาธร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชริดา  คงดวงดี
3. เด็กหญิงมีนา  อุ่นใจดี
 
1. นางกุสุมา  พวงยี่โถ
2. นางสุจิรา  ทะเรรัมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สารเพ็ชร
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  ตามพร
 
1. นางเสาวนา  กลีบแก้ว
2. นางอัมพกา  เพียรมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ภูเขียว
2. เด็กหญิงศศิธร  สุบินยัง
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
2. นางอารีย์  ใจงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี
 
1. นางวิไลรัตน์  ศรีสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จรรยาวัฒนานนท์
 
1. นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 1. เด็กหญิงชลมาศ  หมายสม
2. เด็กหญิงนภารัตน์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายน้อย
 
1. นางธัญธิดา  สครรัมย์
2. นางยุพาวดี  บุญทวี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายกฤษณะ  บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดาทอง
3. เด็กหญิงอภิสรา  ดาทอง
 
1. นายคุณแทน  บญรอด
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  พงษ์ปิยานุรัตน์
2. เด็กหญิงณีรนุช  จรรยาวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงแสนแก้ว  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
2. นางสาวสุปวีณ์  สุทธิยานุช
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงตติยา  ดีอยู่
2. เด็กหญิงรัชฎา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุญชอบ
 
1. นายชินโชติ  ศรีบุญญะกุล
2. นางอำภา  หม้อทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤติธี  ยุพการณ์
2. เด็กชายวรภัทร  ศรีสุวรรณวัฒนา
 
1. นางพนารัตน์  หาญมานพ
2. นายสิทธิศักด์  ทางดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงชรัญธร  ทองใบใหญ่
2. เด็กหญิงปัทมา   ใจหาญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนบาล
2. นายนราธิป  ชมภู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1. เด็กหญิงลลิดา  ใสทอง
 
1. นางยุภาพร  มะโนชาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กชายออมทรัพย์  นาคสุข
 
1. นายกิตติพงศ์  ฉัตรเฉลิมเดช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายญาณวัฒน์  สมอ่อน
2. เด็กชายพสิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
3. เด็กชายภูริต  ลอวีระอมรพันธ์
 
1. นางสาวนิจนิรันดร์  มุทิตานนท์
2. นางสาวจันทนา  สุขสวัสดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. นางสาวชลธิชา  ศรีวิเศษ
2. นายราเชน  อุสาห์ดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เครือวัลย์
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงจิราภา  เข้าเมือง
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  ชูชี
3. เด็กหญิงสมพิศ  แจ่มใส
 
1. นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล
2. นางอุมาพร  บูรณ์เจริญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กชายธีรพงษ์   ภูคลองนาค
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เนียมปาน
3. เด็กชายเทวิน   ทองมาก
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมสะอาด
2. นายสมพงษ์  สายสุด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  กลิ่นดี
2. เด็กชายพลวัฒน์  นิ่มนวล
3. เด็กชายศักรินทร์  นามงาม
 
1. นางสาวนันทวดี  รอดทอง
2. นางสาวสุภาพร  รำจวน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงทวินันท์  ทุมทา
3. เด็กหญิงศิริพร  ขุนศิริ
 
1. นางเรณู  กระจายศรี
2. นางนารีรัตน์  ดวงราษี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงชฏาทิพย์  เพิ่มฤทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย  ฝอยจันทร์
3. เด็กหญิงสมบูรณ์  วรรณตรง
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางอรชร  เยาวลักษณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายสุรพัฒน์  บริพันธ์
2. เด็กหญิงอรยา  แขวงเสวียด
3. เด็กหญิงอารยา  ประชามอญ
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
2. เด็กชายสุเมธ   หล่อแหลม
 
1. นายสุพจน์  งามพร้อม
2. นายวรพล  วรธงไชย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  สายยศ
 
1. นายโกวิท  กิ่งแก้ว
2. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กชายอภิรักษ์  จันทา
2. เด็กชายอัคพล  อิ่มใจ
 
1. นายก่อเกียรติ  จงปัตนา
2. นายรัษมี  มะโนชาติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายคฑาเดช  หลวงสนาม
2. เด็กชายวีรภัทร  ขันถม
 
1. นายอภัย  วรรณวิจิตร
2. นางอุไรรัตน์  พูนเพ็ชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนันทพงษ์  ใจสุข
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขนิ่ม
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐ์งาม
2. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายนัฐพร  หลวงอินทร์
2. เด็กชายศรายุทธ  สร้อยเพชร
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศธร  จารสีเพ็ง
2. เด็กชายอัครเดช  สมจันทร์
 
1. นางพัชร์ภรัณยา  สุขประสงค์
2. นางสาวนิติมา  หนองหาญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงชนาภา  จำปางาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทันใจ
3. เด็กหญิงศิรกานต์  บุญยงค์
4. เด็กหญิงอติมา  โลบุญ
5. เด็กหญิงอรปรียา  ดีทั่ว
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางมะลิ  พูลสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 1. เด็กหญิงณัฐชิดา   นาชัยเริ่ม
2. เด็กหญิงพริตา   สังเกตุกิจ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ศรีสุข
4. เด็กหญิงวราภรณ์   มีแก้ว
5. เด็กหญิงแพรใหม   จวนศรี
 
1. นางมุกศรี   วรพุฒิพงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงปภิชญา  คือกำนัน
2. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงศิริญญา  นิลศิริโก
4. เด็กหญิงสิริญา  โสภิณ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทุนาบาน
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางกนกวรรณ  พินแย้ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติกา  โชคดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เบิกบาน
3. เด็กหญิงปุญณิศา  สีดามาตย์
4. เด็กหญิงศศินา  สุวงค์
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรงวาจา
 
1. นางพวงรัตน์  จันทิมา
2. นางอุษา  ดีเลิศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เตาะกระโทก
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  ศรีพิพัฒนานนท์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จึง
5. เด็กหญิงอรทัย  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นางกนกวรรณ  สานุสันต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากูก 1. เด็กหญิงทิพปภา  สวยรูป
2. เด็กหญิงนัฐริกา  โชติช่วง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงสวรรยา  สมจิตต์
5. เด็กหญิงสุรดี  โฉมงาม
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นางสาวยามีล๊ะ  มะลี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. นายกิตตินันท์  เทียนทอง
2. นางสาวนิศารัตน์  มิฆเนตร
3. นางสาวนุชจรี  บุตรสาลี
4. นางสาวฤทัยรัตน์  กุลรัตน์
5. นางสาวอริสรา  จันทเขต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
2. นายสมชาย  พัฒนพิเชษฐ์พงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายธนภูมิ  สาสังข์
3. เด็กหญิงนภัสสร  บกน้อย
4. เด็กชายบารมี  เสริมศิริ
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวอ่อน
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายนันทวัฒน์  เนียมหอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมทอง
2. เด็กชายจตุพล  แว่นดี
3. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่อนคะตา
4. เด็กชายจิรพงษ์  บุญตั้ง
5. เด็กชายจิรวัฒน์  วิวาสุข
6. เด็กหญิงจิราพร  สิงจานุสง
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงางาม
8. เด็กชายชนะชัย  แว่นดี
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
10. เด็กหญิงประกายมุก  พันธ์เลิศ
11. เด็กชายปิยะ  บุญประกอบ
12. เด็กชายพรชัย  ไตรนอก
13. เด็กหญิงยุวดี  ยืนยาว
14. เด็กชายวุฒิกานต์  แว่นดี
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมาก
16. เด็กหญิงสุทธิดา  ต้อนโสกรี
17. เด็กชายสุทัศน์  จงราช
18. เด็กชายสุริยา  จันทน์เทศ
19. เด็กชายอนุสิกข์  จันทะยุง
20. เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ลือจันดา
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นายธัชพล  จองดี
3. นางสาวสายฝน  กลิ่นศรีสุข
4. นางพัชรลดา  กุลรัตน์
5. นางสาวปิยะดา  แจ้งอภินันท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มียิ่ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มศรี
3. เด็กหญิงกาญจนา  มณีอ่อน
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังสัญชาติ
5. เด็กหญิงนภาลัย  กำรัมย์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  เสียงวังเวง
7. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เนียมหอม
8. เด็กชายปรเมศร์  เกลียวเพียร
9. เด็กหญิงพรพิมล  คณะสุน
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขน้อย
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จุฬา
12. เด็กชายวสันต์  ยินดีฉาย
13. เด็กชายศักดา  พวงสอน
14. เด็กชายสัมพันธ์  สืบสาม
15. เด็กหญิงสุทิตสุข  คิดกล้า
16. เด็กชายอนุวัฒน์  มาสำโรง
17. เด็กหญิงอรจิรา  ถูกพันธ์
18. เด็กชายอุทิศ  สุดใจ
19. เด็กชายเชษฐา  กลิ่นดี
20. เด็กหญิงเพียงฤทัย  โพธิ์ไทร
 
1. นางปวิมล  สุกใส
2. นางสาวณัฐพร  สุขเลิศ
3. นางสาวสราภรณ์  บุญประธรรม
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเลิศ
5. นางสาวอารีรัตน์  ทองเปลว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนภัสกร  รักชื่อดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยอดศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โสดา
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงเกษร  อยู่ชู
 
1. นางพัชรา  ชัยกันทะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนกฤต  สว่างไสว
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พนุนรัมย์
 
1. นางสาคร  สีหาบุตร
2. นางนันทา  บูรณ์เจริญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายชินทัต  จินดาศรี
2. เด็กหญิงธรัณภรณ์  ฉัตรมาศ
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมานโสร์
2. นางเพียงใจ  พรหมศร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นายคมกฤษ  ม่วงมงคล
2. นางสาวสุริยา  สดชื่น
 
1. นายสมหมาย  ฉิมมาลี
2. นายกันตพงศ์  พวงเพชร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงนพกานต์  ประวรรณ
2. เด็กหญิงนุชธิดา  หมายกล้า
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สาวเกลียว
4. เด็กหญิงพนิดา  สู้เหิม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ประเดิมดี
6. เด็กหญิงหัทยา  สังข์ขาว
7. เด็กหญิงอรสา  ศรีชะอุ่ม
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นใจ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สะปะ
10. เด็กหญิงเกวิตา  สมดัง
 
1. นางกนกวรรณ  พินแย้ม
2. นางพัชรา  ชัยกันทะ
3. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขศรีนวล
2. เด็กหญิงคัทลียา  ทับชู
3. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
4. เด็กหญิงนรินทร์  ศรีสุข
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปภัสสรณ์  ชินเพ็ชร
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  โหยกระโทก
9. เด็กหญิงลักษิกภรฎ์  สระแก้ว
10. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงดี
12. เด็กหญิงสุดาพร  กุลรัตน์
13. เด็กหญิงสุรพินท์  พงษ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
15. เด็กหญิงเกวลิน  แสงจันทร์
 
1. นายประเชิญ  กูลรัตน์
2. นางจรินทร์  รุจิยาปนนท์
3. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
4. นายบัญญัติ  วันไทย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา  ประสมพันธ์
2. เด็กหญิงชนิศา  หมายชนะ
3. เด็กหญิงทิพย์  ลัทธิพรหมา
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เทียนทอง
5. เด็กหญิงปริศนา  สมนึก
6. เด็กชายภูมินทร์  รสพูน
7. เด็กหญิงมาริสา  สายศร
8. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
9. เด็กหญิงศิริพร  อย่าลืมดี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนดี
11. เด็กหญิงสิริวิมล  พันธ์พงศ์
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินมาก
13. เด็กหญิงอรวรรณ  จาหรี
14. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
15. เด็กชายเชิดพงษ์  หวังสม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต
2. นางชุติมา  สุขพรม
3. นางชัชฎาภรณ์  วงศ์ชัยประทุม
4. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  ฉายพึ่ง
2. เด็กชายปรเมศร์  สุพรรณกลาง
 
1. นายสุชิน  คุ้มศิริ
2. นางพูนทรัพย์  อนันต์โชติวิรุฬ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวสุภิการ์  จันดางาม
2. เด็กหญิงอภัสรา  โกศล
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงวราพร  นิลโชติ
 
1. นายธนพงษ์   สมรูป
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายภูวเรศ  ชื่อมี
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงสโรชา  ราชกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงสวรรยา  สีเหลือง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  มีชื่น
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ประดับ
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทเขต
 
1. นางประนอม  เครือสุวรรณ
2. นางสาวณัฎฐา  ถมปัทม์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนนึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดารา
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เฉลียวศิลป์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงภารดี  ยองทอง
 
1. นางสาวเมธิณี  ก่อแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรหมขันธ์
2. เด็กชายอิรสรภาพ  เจือจันทร์
3. เด็กชายโภไคย  วงเวียน
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายชีวธันย์  คำพุงคุณ
2. เด็กชายนรากร  คลานุวัฒน์
3. เด็กหญิงวรินธร  พลศรี
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
2. นายสุริยะกมล  การรัมย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายชยากร  ดอกบัว
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  หล่อแหลม
3. เด็กชายโรจนธร  เผ่าพันธ์
 
1. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คิดรอบ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองย้อย
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนศักดากุล
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายวราภรณ์  กาบทอง
 
1. นายวัชระ  บุนนาค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายศุภกร  สายแวว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงดี
 
1. นายวัชระ  บุนนาค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงหัทยา  เหมือนลือ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงอริศญาพร  มั่นสลาย
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายธีรภัทร  สอนศรี
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีพรหม
 
1. นายศรีนคร  นัยนิตย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงพิจิตตรา  บุญมี
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอฐงาม
 
1. นางสุวรรณี  เกลียวแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงสุชาดา  ประกอบดี
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุตรเงิน
 
1. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กชายภูวดล  สุภาพันธ์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาลัย
2. เด็กหญิงทรายขวัญ  กูลรัตน์
3. เด็กหญิงนันทพร  สังข์ลาย
4. เด็กหญิงพรนภัส  เนียมหอม
5. เด็กหญิงพรรวษา  ใจหนึ่ง
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  มะยุรา
7. เด็กหญิงวรรณิษา  พระงาม
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ฉุนกล้า
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
2. นายบุญเติม  เทียนชัย
3. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เหมพงษ์
2. เด็กชายกฤตภาส  แถวไธสง
3. เด็กหญิงกวินนา  นิยมเหมาะ
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แดงงาม
5. เด็กชายญาณพัฒน์  วินัยประเสริฐ
6. เด็กชายฐิติวุฒน์  สีเมฆ
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  เทียกสีบุญ
8. เด็กชายธนภรณ์  ใจงาม
9. เด็กชายธนวัฒน์  สีมันตะ
10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คิดรอบ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนศักดากุล
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คลังสมบัติ
13. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วนิสัย
14. เด็กชายศุภกร  จิตต์เจริญ
15. เด็กชายสุภกร  สายแวว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
2. นายวรเชษฐ์  เป็นสมรักษ์
3. นายสง่า  ดีทั่ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงจิราวดี  เหมือนวาจา
2. เด็กหญิงนพรรช  พันธ์ใหญ่
3. เด็กหญิงปัณชญา  เจียงอนันต์
4. เด็กหญิงพัชริดา  บุญยินดี
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รักพินิจ
6. เด็กหญิงศรุตา  สาวเกลียว
7. เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนวาจา
8. เด็กหญิงสุจินดา  วิมุตกุล
9. เด็กหญิงสุมิตา  สมชื่อ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ณะอุบล
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
2. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญา  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงกันธิดา  หางเพ็ชร
3. เด็กชายชินกร  แห่หล้า
4. เด็กหญิงณัฏฐิกา  จันทน์เทศ
5. เด็กชายธาราธร  บุตรดี
6. เด็กหญิงธิดาภรณ์  คำโทน
7. เด็กหญิงนันต์ธิญาพร  บุญวงศ์
8. เด็กหญิงนันทวัน  ใจสุข
9. เด็กหญิงนันทิดา  มีรัส
10. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฉกรรจ์
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบุตร
12. เด็กชายพูนทรัพย์  สะหุนันต์
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  หม้อทอง
14. เด็กหญิงสุธาสินี  การเกต
15. เด็กหญิงสุรีพร  บุญจง
16. เด็กหญิงอรทัย  ดีนาน
17. เด็กหญิงอารียา  คำสอน
18. เด็กชายเจตพล  คุณะนาม
19. เด็กชายเอกพล  นิลแก้ว
20. เด็กหญิงแก้วมณี  โอษฐงาม
 
1. นายเอกพงษ์  ฉิมมาลี
2. นายเฉลิมชัย  ศรีแก้ว
3. นายวันชัย  มนต์ทอง
4. นางอภิญญา  เนียมจันทร์
5. นางสายเพียร  บุญสอน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายกฤษดา  ภาสดา
2. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
3. เด็กหญิงญารินดา  จรูญกูล
4. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  สมานมิ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรือนไทย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศัตรูพินาศ
7. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
10. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
11. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
12. เด็กหญิงปวีณา  รัตหัตไชย
13. เด็กหญิงปวีณา  สอนดอก
14. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
15. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
16. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
17. เด็กหญิงฟ้าใส  ลินิจันทร์
18. เด็กหญิงรจพร  ทรงศรี
19. เด็กหญิงวัชรินทร์  วามะกัน
20. เด็กหญิงวัชรี  วามะกัน
21. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขันธ์
22. เด็กหญิงศิราณี  อินทรัมย์
23. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
24. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
25. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
26. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศัตรูพินาศ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะระแสน
28. เด็กหญิงสุทัตตา  วานุนาม
29. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
30. เด็กหญิงอทิตยา  สมจิตร
31. เด็กชายอนุพันธ์  นานคำ
32. เด็กหญิงอมรพันธ์  แถบดี
33. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
34. เด็กหญิงอรนุช  จูมแพง
35. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
36. เด็กชายอัครพงษ์  ภู่ทอง
37. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
38. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ศัตรูพินาศ
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
40. เด็กชายเอกภพ  คอแก้ว
 
1. นายศราวุฒิ  บูรณ์เจริญ
2. นายสมใจ  ยุพการณ์
3. นางกัญญา  สอนกล้า
4. นางศิริพร  กะการดี
5. นางภัสนันท์  สุภาสัย
6. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
7. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
8. นางพัชร์ธนันทร์  ศรีโกตะเพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภิษะ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
5. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  วิเศษยา
6. เด็กหญิงฉัตรพร  สงวนศิริ
7. เด็กหญิงฉัตราพร  เครือวัลย์
8. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
9. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
10. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
11. เด็กหญิงณัฐฎวิภา  กลับสูงเนิน
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
13. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์อาหาร
14. เด็กหญิงธณัชพร  บุญมาก
15. เด็กชายธนธรณ์  ทองนำ
16. เด็กชายธนพล  สุภาษา
17. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
18. เด็กชายธนากร  อินทยูง
19. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ไม้ทะ
20. เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศรี
21. เด็กหญิงผกาวลี  ทารินทร์
22. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
23. เด็กชายภานุพันธ์  แต้มสุด
24. เด็กหญิงมินตรา  ประพันธ์
25. เด็กหญิงรัตตมณี  สิงจานุสงค์
26. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
27. เด็กชายวิทวัส  จุไร
28. เด็กหญิงวิมลจันทร์  อยู่สวัสดิ์
29. เด็กหญิงศรัญญา  สังเกตุกิจ
30. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
31. เด็กชายศิวกร  ขอชนะ
32. เด็กชายสัญธนา  พานิชรัมย์
33. เด็กชายสิทธิพล  บุญงาม
34. เด็กหญิงอนงนาฏ  ประกอบกิจ
35. เด็กชายอนุภัทร  ศรีรัมย์
36. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
37. เด็กชายอิทธิเทพ  มีใจ
38. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วรรณคดี
39. เด็กหญิงเจษฎาพร  มีสังเกต
40. เด็กหญิงแพรวพนิดา  พอกพูน
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสกล  กาญจนากาศ
4. นายสมพร  เจริญพงษ์
5. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
6. นางสมคิด  ศรีวงศ์
7. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
8. นางสมใจ  มีทรัพย์ทวีกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เรืองสนาม
2. นายปรินทร  นักพรม
3. เด็กชายวิศรุต  บุตรงาม
4. เด็กชายสุริยะ  นาแซง
5. เด็กหญิงอรัญญา  เบียแซ
6. เด็กชายเจษฎา  เจริญยิ่ง
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 1. เด็กชายขจรพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบัล 1. เด็กชายศราวุฒิ  ฉายงาม
 
1. นางพงษ์ศรี  แก้ววิเศษ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณิชากร  สกุลศิริไพบูลย์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1. เด็กชายอนุภาพ  ประดับศรี
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงทรัพย์
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายสุปวีร์  สุขทอง
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชวิศา  ตั้งศิวนนท์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 1. เด็กชายเกียรติชัย  ขาวดี
 
1. นางสุรภา  ศรีราม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงวทัญญา  ดีมั่น
 
1. นางธนวัน   การณรงค์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิลาทอง
 
1. นายประชิด  จันทร์ทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  พรมศรี
 
1. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายบายน  ไชยราช
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กหญิงสาลิกา  พอกพูนดี
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยุทธศิลป์
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงกุลนันท์  บุญเจริญกุล
4. เด็กหญิงชญาดา  อุดมทวี
5. เด็กชายชลชาติ  ผลพูน
6. เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิสกุลรัตน์
7. เด็กหญิงญาโณทัย  นิธโยธาน
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาวเมืองปักษ์
9. เด็กหญิงณัฐทลี  ลวีซ่า สแล็ก
10. เด็กชายติณณ์  บุญทรง
11. เด็กหญิงนงนภัส  วิจิตรเศรณี
12. เด็กหญิงนริศรา  ทัดศรี
13. เด็กหญิงนัฏฐา  ทับมะเริง
14. เด็กหญิงปภาวี  สามารถ
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตรไธสง
16. เด็กหญิงพลอยประภา  ริ้วทอง
17. เด็กหญิงพิมมาดา  สุขปัญญา
18. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พอกพูน
19. เด็กหญิงภูริณัฐ  บุญศรี
20. เด็กหญิงม่านแก้ว  วงศ์เจียก
21. เด็กหญิงยลดา  พอกพูน
22. เด็กหญิงรสิตา  กันสุมาโส
23. เด็กหญิงลลิตา  แสวงพันธ์
24. เด็กหญิงลลิตา  ม่วงอ่อน
25. เด็กหญิงวชิรพรรณ  พรหมบุตร
26. เด็กหญิงศตพร  อินทนูจิตร
27. เด็กหญิงศลิษา  อุตทูน
28. เด็กชายศิฑาพงศ์  ประภากรพิพัฒน์
29. เด็กชายสิปปวิชญ์  สาพิมพา
30. เด็กหญิงสุชัญญา  สุภิมารส
31. เด็กหญิงอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
32. เด็กหญิงอรอนงค์  ราชเจริญ
33. เด็กหญิงอัญชนิตา  โภคะสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอารียา  ทองมาก
35. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เอ็นดู
36. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
2. นายณรงค์ศักดิ์  พิศลืม
3. นายสุรศิลป์  สระแก้ว
4. นายสรพงศ์  ดวงใจ
5. นายสุชาติ  บุตรอุดร
6. นางกรรณิกา  มะลิงาม
7. นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธุ์
8. นายวิโรจน์  ประมูปถัมภ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เงางาม
2. เด็กหญิงกัลยา  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  อุดันทร
4. เด็กชายฉัตรชัย  อุปถัมภ์
5. เด็กหญิงชนก  บูรณะ
6. เด็กชายชัยกิจ  เพ่งพิศ
7. เด็กชายชาตรี  พลลือหาญ
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
9. นางสาวณัฐชยา  สายกระสุน
10. เด็กหญิงณัฐมน  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงางาม
12. เด็กหญิงดารากร  ดียิ่ง
13. นางสาวทิพยรัตน์  นาห่อม
14. เด็กชายธีรพล  บัวระภา
15. เด็กชายธีรศักดิ์  ดาศรี
16. เด็กหญิงนุชธิชา  ดียิ่ง
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดำเนินงาม
18. นายปรินทร  นักพรม
19. เด็กหญิงปวีณา  พรหมบุตร
20. เด็กหญิงปิยรัตน์  งามเลิศ
21. เด็กชายพงสิทธิ์  ไพร่กลาง
22. เด็กหญิงพฤกษา  ดาศรี
23. เด็กหญิงภัทรภร  ด่านสาคร
24. เด็กชายมงคล  มณีศรี
25. เด็กชายวัชรพงษ์  แสวงสุข
26. เด็กชายวิทวัส  นิสัยรัมย์
27. เด็กชายศิริวัฒน์  ประดับศรี
28. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
29. เด็กชายสุทธิชัย  รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงสุปราณี  สายบุตร
31. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหล้า
32. เด็กชายสุรวิชญ์  ดาทอง
33. นายสุริยะ  นาแซง
34. เด็กชายอนิรุจน์  ยงปัญญา
35. เด็กชายอภิรักษ์  เพ่งพิศ
36. เด็กหญิงอรัญญา  เบียแซ
37. เด็กหญิงอารียา  นักพรม
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายบุตร
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเพศ
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นางกชกร  ทองนำ
3. นายเจริญ  สายยศ
4. นายตะวัน  พรมสีใหม่
5. นายจิรภัทร  เพ่งพิศ
6. นางมนัชญา  สวยรูป
7. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
8. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พุ่มฉัตร
2. เด็กชายณัชพล  แสนชมพู
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จุ้ยประโคน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงศรี
5. นายมงคล  เจนขบวน
6. นางสาวสุวิมล  กำลังมา
7. นายอนุสรณ์  ประจันบาล
8. เด็กหญิงอรดี  วิมุตกุล
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
3. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชพร  วังงาม
2. เด็กชายกสิดิษฐ์  กาบยุบล
3. เด็กหญิงญาตาวี  โสวภาค
4. เด็กชายปริญญา  สุปิงคลัด
5. เด็กชายพงศ์ศภัค  ชะรุ่งรัมย์
6. เด็กหญิงภาณินี  สืบนุการณ์
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
8. เด็กหญิงสุพัชฌาย์  สกุลคลานุวัฒน์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  เรียบร้อย
10. เด็กชายอลังการ  แสงตะวัน
 
1. นางสาววรรณิดา  ศิริชาติ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตทะเล
2. เด็กหญิงจิราพร  พวงยี่โถ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
4. เด็กหญิงนัทธิดา  คิดกล้า
5. เด็กหญิงปวีณา  ศรีชะอุ่ม
6. เด็กหญิงปิยนุช  เปล่งปลั่งศรี
7. เด็กหญิงผกามาศ  พุทธเมฆ
8. เด็กหญิงอรญาณี  ต้นทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นางศิริพร  ลิมป์เวชรักษ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเลิศ
4. นางสาวพรพิมล  ค้ำคูณ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้าวไทยชนะ
2. เด็กหญิงกิตติยา  หมายสูนคำ
3. เด็กหญิงกุลกนก  ผิวเอี่ยม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงบุญ
5. เด็กหญิงธนินธร  ศาลางาม
6. เด็กหญิงวรัญธร   พิมพ์จันทร์
7. เด็กหญิงศิวัตรา  วรรณทอง
8. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นุการรัมย์
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
4. นางสมคิด  ศรีวงศ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แก้วศิลา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
3. เด็กหญิงนัทธิดา  คิดกล้า
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีชะอุ่ม
5. เด็กหญิงผกามาศ  พุทธเมฆ
6. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาม
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
8. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
9. เด็กหญิงอรญาณี  ต้นทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นางศิริพร  ลิมป์เวชรักษ์
3. นางสาวสราภรณ์  บุญประธรรม
4. นางสาวณัฐริยา  จันทร์ทัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
2. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
4. เด็กหญิงวรัญชนา  กึ่งสำโรง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
6. เด็กชายอรปรียา  โพธิ์สอน
7. เด็กหญิงอรยา  อินตา
8. เด็กหญิงอังค์จิรา  มุมทอง
9. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
10. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สมเป็น
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
4. นางสาวนงพะงา  มงคล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หล่อแหลม
2. เด็กชายคมเดช  แกมกล้า
3. เด็กหญิงจินตนา  อัตใจ
4. เด็กหญิงชญาณี  มั่นยืน
5. เด็กหญิงณัฐชนก  หล่อแหลม
6. เด็กหญิงธนชัย  ไตรรัตน์
7. เด็กชายนครินทร์  รู้จิตร
8. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
9. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
10. เด็กหญิงปวีณา  งามคง
11. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
12. เด็กหญิงมินลิณี  รู้จิตร
13. เด็กชายอัครินทร์  บุญเยี่ยม
14. เด็กหญิงเบญญาภา  เหลาจำเริญ
15. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ทิรานนทวิทย์
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางสุภาพ  อิ่มจิต
4. นางสาวนงพะงา  มงคล
5. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล  ขีรัมย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
4. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
5. เด็กชายพันมิตร  มั่นยืน
6. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
7. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
8. เด็กหญิงวรัญชนา  กึ่งสำโรง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
10. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
11. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์สอน
12. เด็กหญิงอรยา  อินตา
13. เด็กหญิงอังค์จิรา  มุมทอง
14. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สมเป็น
 
1. นายสุรศักดิ์์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางสาวนงพะงา  มงคล
4. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
5. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลัดนาม
 
1. นายทศคม  สมานจิตต์
2. นายดุสิต  ดวงใจดี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์
 
1. นางสาวชญาดา  เลียดทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ขันสาคร
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ยินดีสุข
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงมาตา  ใจงาม
 
1. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวีณอร  สุขประเสริฐ
 
1. นางวนิดา  พานคำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปรากฏกล้า
 
1. นางสุรัจนี  จารัตน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กชายเฉลิมชนม์  พรวัฒนา
 
1. นางกานดา  พระศรี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 1. เด็กหญิงArielle  Rosche Q Arranguez
 
1. นางสาวนิตยา  แห้วตะนะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จินดาศรี
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  จันแดง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทะเสน
 
1. นางประไพ  รวยสูงเนิน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนิศาชล  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายณัฐพล  นามวัฒน์
2. เด็กหญิงลลิดา  แสนแก้วใส
3. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อสายดวง
4. นายวิรัตน์  มิตรชอบ
5. นายเมธาชาญ  นิราศโศรก
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงรินรดา  สกุลบุญญาธิการ
 
1. MissBai  Xue
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงรัตติยา  ปุ่มทอง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์   เงางาม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สิงจานุสงค์
2. เด็กชายวิทวัส  สุภาวหา
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
2. นายมงคล  นามใจ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่จิว
2. เด็กชายแทนไท  ชลธี
 
1. นางศิริกุล  รัฐสมุทร
2. นางสาวสรรสุนีย์  ชมชื่นดี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายคณาธิป  บุญไทย
2. เด็กชายญาณโรจน์  คำทอง
3. เด็กชายณภัทร  อินทร์ตา
4. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทวงศ์
5. เด็กชายนวพล  ขอร่ม
6. เด็กชายปุริศ  พรมสอน
 
1. นายสำเร็จ  เถินมงคล
2. นายฉลอง  ยุพการณ์
3. นายประจง  อุดมศิริพงษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวารไพร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมภาค
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สายกระสุน
3. เด็กชายวุฒิชัย  สายกระสุน
4. เด็กชายสุชานนท์  ผิวทวี
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  รสหอม
6. เด็กชายเอกรินทร์  อะมินรัมย์
 
1. นายวสันต์  จุกหอม
2. นายประศรี  ว่องไว
3. นายปรีชา  บุญยืน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1. เด็กชายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. เด็กหญิงบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. เด็กชายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. เด็กหญิงพอฤทัย  ขาวงาม
7. เด็กหญิงสุวิมล  บรรลือทรัพย์
8. เด็กหญิงอธิษฐาน  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นายธำรง  ทองนำ
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปานทุ่ง
2. เด็กชายทศพร  สำเร็จจิต
3. เด็กหญิงบุษบา  คำดี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แปะทอง
5. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีพฤกษ์ภูมิ
6. เด็กชายศุภกร  หอมขจร
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์พรม
8. เด็กหญิงเกวลิน  สุบินยัง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขต้น
10. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แปะทอง
 
1. นายเสริม  ยัดดี
2. นางบุษยา  จันทร์น้อย
3. นางทัศนีย์  เกิดกล้า
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยมา
2. เด็กหญิงกุลกัลยา  สังคะโห
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ประคองดี
4. เด็กหญิงจิตราพร  บุตรดา
5. เด็กหญิงชนิตา  เกิดลาภ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ตาประโคน
7. เด็กหญิงพิไลพร  คลายโศก
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  โต๊ะงาม
9. เด็กหญิงสุรีรักษ์  คงทน
 
1. นายวัฒนา  กลีบแก้ว
2. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
3. นางดวงใจ  งามเชย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คุมสระ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปานทุ่ง
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุบินยัง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  งับประโคน
5. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แปะทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ก้านจักร์
2. นางรัตนาวรรณ  สงวนชื่อ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงธนพร  สุดาจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  มาตุ้ม
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  พรมนัด
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวกรรณิการ์  สืบเพ็ง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  รัตนวงศ์
3. นางสาวเบญจมาศ  กะการดี
 
1. นางสาวเอิ้ออารีย์  บุญล้อม
2. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงปฏิญญา  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอารดา  ขับถม
 
1. นางพงษ์สุดา  มณีไสย
2. นางประไพ  มณีไสย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปฎิสุขัง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ปัญญา
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  สุภาวหา
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุภรัตน์  คำแพงศรี
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายวีระ  หาญเสมอ
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
 
1. นายภคพล  ยืนยิ่ง
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายนิติพงษ์  คะหาญ
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนิติภูมิ  เชื้อศิริ
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  อรุณวรรธนะ
 
1. นายสมควร  อรุณวรรธนะ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกอบกฤตย์  ประกอบดี
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบเหล่างิ้ว
2. เด็กชายกฤตเมธ  จันทะเสริม
3. เด็กหญิงขนิษฐา  นพพิบูลย์
4. เด็กชายจักรพงษ์  สมฤทธิ์
5. เด็กหญิงจินตนา  คำงาม
6. เด็กชายจีรวัฒน์  ศุภนาม
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาวัน
8. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงนันทิดา  สีโย
10. เด็กหญิงปูนา  มีชัยรัมย์
11. เด็กหญิงพรกนก  จันทะเสริม
12. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญไทย
13. เด็กชายภานุ  ศุภนาม
14. เด็กหญิงรัชดา  ดวงดี
15. เด็กชายวันชัย  มีรัตน์
16. เด็กหญิงวันทนีย์  ราษเจริญ
17. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  มงคุณแก้ว
18. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  มงคุณแก้ว
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพมง
20. เด็กหญิงสิริวิมล  บุรวงค์
21. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำพันชนะ
22. เด็กหญิงสุนันทา  การัมย์
23. เด็กหญิงสุภาพร  สามารถ
24. เด็กชายสุวรรณ  ศรีทอง
25. เด็กชายสุวิทย์  อุนานุยา
26. เด็กหญิงอลิษา  เชื้อนนท์
27. เด็กหญิงอัจฉรา  ถาวร
28. เด็กหญิงอุษณี  สาทิพจันทร์
29. เด็กหญิงเกศดา  บุญไทย
30. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวนิตยา  ควรดี
2. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
3. นางพรภินันท์  วรมากุล
4. นางปราณี  แป้นแก้ว
5. นางสาวสุมาลี  รัตน์วิชัย
6. นายภคพล  ยืนยิ่ง
7. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภิษะ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
4. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงณัฐฎวิภา  กลับสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
8. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์อาหาร
9. เด็กชายธนพล  สุภาษา
10. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
11. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
12. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ไม้ทะ
13. เด็กชายธีรเทพ  ปลื้มใจ
14. เด็กชายประสิทธิ์โชค  โตแย้ม
15. เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศรี
16. เด็กหญิงผกาวลี  ทารินทร์
17. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
18. เด็กชายภูมิรพี  เครือแก้ว
19. เด็กหญิงรัตตมณี  สิงจานุสงค์
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
21. เด็กชายวิทวัส  จุไร
22. เด็กหญิงวิมลจันทร์  อยู่สวัสดิ์
23. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
24. เด็กชายสิทธิพล  บุญงาม
25. เด็กหญิงสุุตาภัทร  คงกล้า
26. เด็กชายอนุภัทร  ศรีรัมย์
27. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
28. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
29. เด็กชายอิทธิเทพ  มีใจ
30. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณะดี
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสกล  กาญจนากาศ
4. นายสมพร  เจริญพงษ์
5. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
6. นางสมคิด  ศรีวงศ์
7. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายคมกฤษณ์  มุธาพร
2. เด็กหญิงสาลินี  ดีโลนงาม
 
1. นายพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
 
162 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนธรณ์  เจาะดี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ราชอุ่น
 
1. นางนางละอองดาว  ตั้งสกุล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพิ่มไทย
2. เด็กหญิงชนิตา  จารัตน์
3. นางสาวเกษร  โยยรัมย์
 
1. นางประภาศิริ  กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจักรพันธ์  ผาลารักษ์
2. เด็กชายวิสิทธิ์  วสุวัฃร์
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
165 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทวารัมย์
2. เด็กชายวัชรเทพ  แนวขี้เหล็ก
 
1. นางสาวธัญภา  ดาทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจตุรพร  จันทมัตตุการ
2. เด็กชายทินภัทร  ทองแก้ว
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษฎา  คุ้มศรี
2. เด็กชายอังคาร  จันทร์หน่อ
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ก่องนอก
2. เด็กหญิงพรหมรัตน์  บุพศิริ
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สืบสาม
 
1. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
2. นายเทวา  อุ่นอก
 
170 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายมณฑล  รำจวน
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์อุดมเลิศ
 
1. นางสาวกัณฑิมา  ประมูปถัมภ์
2. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กชายธวัชชัย  ลัยนันท์
2. เด็กชายสมรักษ์  แก่นพิมพ์
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์ทอง
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม. 1- ม.3 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยงเพชร
2. เด็กหญิงวธิราภรณ์   สุดาจันทร์
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ผลงาม
2. เด็กชายดิเรก  นึกชนะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมหวัง
 
1. นายรังสรรค์  เผือกขำ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากูก 1. เด็กชายศตวรรษ  สุขสงวน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สวยรูป
3. เด็กชายสุชาติ  สาละชาติ
 
1. นายพิชยะสิทธิ์  เข็มเพชร
2. นายธนวุฒิ  พานแก้ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หอมขจร
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หอมขจร
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางยุพิน  นะกุลรัมย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สิงห์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
3. เด็กชายศรายุทธ  อินทร์ฉลาด
 
1. นายวุฒิชัย  ล่าทา
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
2. เด็กชายอัสรินทร์  วงศ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองสลัด
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชินวัตร  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงวราพร  กุลโชติ
3. เด็กชายสุริยา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางศิริรัตน์  บุญอุ่น
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สถิตสุข
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทันดี
3. เด็กหญิงนรินทร์  แสวงสุข
4. เด็กหญิงมานิตา  สถิตสุข
5. เด็กหญิงรัชนีกร  มุมทอง
6. เด็กหญิงสุชาวดี  ร่องน้อย
 
1. นางสุลี  พาชื่น
2. นางปานทิพย์  เพ็ญสุริยา
3. นางลำใย  เอี่ยมอาจิณ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เยรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พะนิดรัมย์
3. เด็กหญิงชุติมา  ศิริสุข
4. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญครอง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  สายกระสุน
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศิริสุข
 
1. นายบรรจง  จำปาทอง
2. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ก้านเพชร
2. เด็กหญิงพรนภา  คำนันท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พวงเพชร
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษรนวล
2. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนอุบล
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กชายทิพย์สุคนธ์  หุ่นทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  วิรัมย์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทอง
 
1. นายวิเชียร  วังจันทร์
2. นายเสวียน  จันทสุข
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิศลืม
2. เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสกุณา  งามล้ำ
 
1. นายไพรัตน์  ชัยงาม
2. นางเกษณีย์  คงดี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงสมพร  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วหอม
 
1. นางเกตุพิมล  สหยืนยง
2. นางสาวศศิโสม  หวังสม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กหญิงผกามาศ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ยิ่งเรงเริง
3. เด็กหญิงเพ็ญวิกา  เพียรกล้า
 
1. นางยุวนิษฐา  เจริญผล
2. นางสาวคัทลียา  ใจเย็น
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงพรนภา  สาทร
2. เด็กหญิงอรชร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงอรสา  สันทาลุนัย
 
1. นางวิภาวรรณ  สามสี
2. นางสาวรัตนาพร  สระทอง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลาภจิตร
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงนฤมล  แสนกล้า
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางพจนารถ  ประดับศรี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใยหงษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  กองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  บุตรงาม
 
1. นางเสงี่ยม  โสดา
2. นางรัชนี  สาระไลย์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงจุฑาพร   วรรณดี
2. เด็กหญิงหทัยชนก   สมทิพย์
3. เด็กชายอรรถชัย   ศรีนวล
 
1. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หมั่นอุส่าห์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  มุมทอง
3. เด็กหญิงอิศริยา   สีนา
 
1. นางสมบูรณ์  มุมทอง
2. นางอำไพ  หอมจันทร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญจูง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาแหลม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพร้อม
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
2. นางกัญญภัส  นนธิจันทร์
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1. เด็กหญิงทักษอร  มาพงษ์
 
1. นางสาวพรรณวดี  นามบัณฑิต
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงจินตนา  ทองเอิบ
2. เด็กหญิงธัญญานันท์   ทุ่งลา
3. เด็กหญิงอรอนงค์   บุญสุข
 
1. นางสาวสุนีย์  เครือสุวรรณ
2. นางสาวดวงเดือน  วิเศษยา
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบมี
2. เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน
3. เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ
 
1. นางสุวรรณา  มุมเรือนทอง
2. นางนภาดล  เป็นสำราญ
 
196 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายพิชญ  ประสานสุข
 
1. นางสาวสุกานดา  แสนวิชา
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายศิวกร  โสนทอง
 
1. นางสุภัสรา  พรมจันทึก
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ภาคพรม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสมจิตร  สุขแสวง
 
1. นางบังอร  ปุริโส
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายณบดี  โสดาจันทร์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายวีรพล  จิตรหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงกิตติยา  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงอรุณ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางละมัย  อินทร์แป้น
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชงโค
 
1. นางวิไลลักษณ์  แซ่อึง
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณา  ชฎาทอง
 
1. นางสาวอัษฎาพร  ลาสนาม
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินนิภา  วิวาสุข
2. เด็กหญิงพิมลดา  ไตรพรม
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขบรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นายดำรง  สท้านอาสน์
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายทิวากร  นาคงาม
2. เด็กชายประคัลภ์  กำลังมา
3. เด็กหญิงสุธีรา  มาลัยทอง
 
1. นางศิริพร  เรืองประโคน
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กชายชยพล  สุดลาวดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เขียว
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นายสมหวัง  พลทวี
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กชายทักษิณ  สวัสดี
2. เด็กชายปัญญา  สายบัว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บ่อศีล
2. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายศตายุ  ทองกระโทก
2. เด็กหญิงอลิซ่า  คลุยเย่อร์
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
2. นางสุมน  ฤทธิเดช
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายถุงเงิน  คูบุปผา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โมลาลาย
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายมงคล  พาสุข
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวิศรา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อ่อนอก
3. เด็กหญิงญนันทพร  พุฒหอม
4. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธมาศ
 
1. นางสาวเฉลียว  คำมี
2. นางศิริพร  ชาติมนตรี
3. นางยศณีย์  ดีสุทธิ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงสายธาร  มะวิญธร
 
1. นางสาวเมธิณี  ก่อแก้ว
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายสุเณต  จะรอนรัมย์
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1. เด็กชายวรวุธ  สิงห์ยาม
 
1. นายประมูล  มะลิซ้อน
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายอภิชา  บึ้งชัยภูมิ
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันท์นิกา  ขันงาม
 
1. นางสาวศิญาณี  สืบมี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  ลาดทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายฐากูร  วงศ์กนก
2. เด็กชายอนุชา  ขอชนะ
3. เด็กชายอำนวย  เจริญ
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญสอน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เสมอ
3. เด็กชายสุธน  แน่นดี
 
1. นางสาวปุณยภา  เย็นเสมอ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ชัยมา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายชินวัตร  สนธิ
2. เด็กชายตะวัน  มาพร
3. เด็กชายศิวิกร  อนุพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายศุภลักษ์  วิยาสิงห์
2. เด็กชายสราวุฒิ  รู้จิตร
3. เด็กชายอภิชาติ  พุ่มอิน
 
1. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ
2. นางสาวรุ่งเพชร  วิยาสิงห์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กชายขรรค์ชัย   คุ้มบุตรดี
2. เด็กชายจักรพันธ์  พรมชาติ
3. เด็กชายพัชรพล  เสาวคนธ์
 
1. นายเจียมศักดิ์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นายมนัส  สุขใส
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  แรงรอบ
2. เด็กชายนรันดร์  คงบุญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  แสงอรุณ
 
1. นางละมัย  อินทร์แป้น
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันจารย์ 1. เด็กชายพีรพันธ  แก้วโสภา
2. เด็กชายวิภาค  อินงาม
3. เด็กชายอนุชา  นูนโสภา
 
1. นางวนิดา  โอษฐงาม
2. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์จร
2. เด็กชายศุภกรณ์  ทองคำ
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 1. เด็กชายนัฐวุธ  ดาทอง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  แป้นทอง
 
1. นายเมธา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวภัคนันท์  บูรณะ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผดาเวช
2. เด็กชายปฏิภาณ  ฤกษ์ไชย
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
2. นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยรัมย์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1. เด็กชายธนพล  ปรือปรัง
2. เด็กชายอนันตชัย  ชุนรัมย์
3. เด็กชายอภิชัย  บุหงา
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณณุปถัมภ์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายจิโรจน์    ชูชื่นพรม
2. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    นนทะคำจันทร์
 
1. นางกัญญา   บุญขาว
2. นางพรทิพย์  จันทน์หอม