สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 29 7 5 41 46 6 2 0 54
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 22 12 12 46 54 16 3 7 73
3 เมืองสุรินทร์ 12 21 10 43 57 16 2 2 75
4 อนุบาลศีขรภูมิ 9 3 6 18 24 14 3 5 41
5 บ้านช่างปี่ 6 1 2 9 12 1 1 2 14
6 บ้านกางของ 6 1 1 8 10 3 0 0 13
7 บ้านสำโรง-โคกเพชร 5 1 1 7 8 2 2 0 12
8 บ้านยางเตี้ย 5 1 0 6 6 1 0 2 7
9 เทศบาล3 4 7 4 15 18 7 2 4 27
10 บ้านโนนสวรรค์ 4 5 2 11 14 6 0 1 20
11 บ้านสวาย 4 4 2 10 21 7 3 3 31
12 เมืองที 4 2 2 8 10 7 4 10 21
13 บ้านกาเกาะ-ระโยง 4 2 1 7 8 0 0 2 8
14 บ้านขอนแก่น 4 1 4 9 8 7 0 1 15
15 บ้านภูมิสตึง 4 0 3 7 7 1 2 2 10
16 หมื่นศรีประชาสรรค์ 3 5 5 13 17 14 4 1 35
17 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 3 3 1 7 9 1 0 1 10
18 บ้านสะโน 3 2 2 7 12 10 2 2 24
19 บ้านหนองพญา 3 2 0 5 6 0 1 1 7
20 บ้านหนองเหล็ก 3 1 2 6 11 1 1 2 13
21 หนองเหล็กเบญจวิทยา 3 1 1 5 11 4 1 2 16
22 บ้านโชกเหนือ 3 1 0 4 7 6 2 2 15
23 บ้านสดอ 2 4 2 8 11 5 2 1 18
24 บ้านหนองบัว 2 4 0 6 11 6 1 1 18
25 บ้านผือ 2 3 2 7 8 4 0 0 12
26 บ้านแสลงพันบุณเยิง 2 3 0 5 6 2 1 0 9
27 บ้านตากูก 2 2 3 7 7 6 3 3 16
28 บ้านแตล 2 2 2 6 10 8 2 2 20
29 บ้านดงถาวร 2 2 1 5 8 3 1 1 12
30 บ้านตะตึงไถง 2 1 2 5 8 0 2 2 10
31 บ้านดงเค็ง 2 1 2 5 5 6 0 4 11
32 บ้านกันเตรียง 2 1 1 4 7 2 0 2 9
33 บ้านทัพกระบือ 2 1 0 3 5 4 1 0 10
34 บ้านหนองคูสะแบะ 2 1 0 3 4 3 0 0 7
35 บ้านประทุนอายอง 2 0 0 2 6 4 4 6 14
36 บ้านกันโจรง 2 0 0 2 6 4 0 1 10
37 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
38 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 2 3 1 0 6
39 ศิริราษฎร์วิทยา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
40 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 1 5 1 7 12 13 5 4 30
41 บ้านโคกเมือง 1 5 1 7 11 5 2 2 18
42 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 4 0 5 7 2 1 0 10
43 บ้านโคกวัด 1 3 4 8 16 7 0 7 23
44 บ้านชุมแสง 1 3 2 6 7 7 1 2 15
45 บ้านแสรออ 1 3 1 5 7 3 3 0 13
46 บ้านคาบ 1 3 1 5 7 1 2 0 10
47 บ้านหนองผือโนนแคน 1 3 0 4 5 2 1 2 8
48 บ้านจันรม 1 3 0 4 3 5 0 6 8
49 บ้านดู่ 1 2 3 6 7 8 0 2 15
50 บ้านดงมัน 1 2 1 4 5 1 4 1 10
51 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 2 1 4 4 2 0 0 6
52 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 2 0 3 4 5 1 0 10
53 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1 1 3 5 11 11 1 1 23
54 บ้านกุดหวาย 1 1 2 4 5 2 0 1 7
55 บ้านขะเนก 1 1 1 3 6 2 1 1 9
56 บ้านสนวนนางแก้ว 1 1 1 3 4 0 2 4 6
57 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3 4 0 2 2 6
58 จตุรมิตรวิทยา 1 1 1 3 2 1 2 0 5
59 บ้านหนองฮะ 1 1 0 2 7 6 1 5 14
60 บ้านสำโรงนาดี 1 1 0 2 5 3 1 0 9
61 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 5 2 1 1 8
62 บ้านนาโพธิ์ 1 1 0 2 4 3 0 0 7
63 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 1 0 2 3 4 0 0 7
64 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 1 0 2 3 3 0 1 6
65 บ้านระวี 1 1 0 2 3 2 0 0 5
66 บ้านขนวน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
67 พระกุมารสุรินทร์ 1 1 0 2 3 0 0 1 3
68 ดรุณวิทยากร 1 1 0 2 2 1 1 0 4
69 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
70 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
71 วัดทักษิณวารี 1 1 0 2 1 1 0 0 2
72 บ้านหนองหว้า 1 0 2 3 7 0 0 1 7
73 บ้านหนองกับ 1 0 2 3 6 3 1 2 10
74 บ้านแกน้อย 1 0 1 2 8 1 1 1 10
75 บ้านนาบัว 1 0 1 2 6 3 0 0 9
76 บ้านอำปึลสนวน 1 0 1 2 6 2 0 2 8
77 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 1 2 5 6 0 1 11
78 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 0 1 2 5 0 0 0 5
79 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 4 3 0 1 7
80 ลุ่มระวีวิทยา 1 0 1 2 3 2 0 0 5
81 บ้านโนนงิ้ว 1 0 1 2 3 0 1 0 4
82 บ้านหนองอีเลิง 1 0 1 2 2 3 1 2 6
83 บ้านลุมพุกหนองกุง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองกระดาน 1 0 1 2 1 6 1 0 8
85 บ้านโคกอาโพน 1 0 1 2 1 0 0 1 1
86 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 1 0 0 1 5 5 1 2 11
87 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 0 0 1 5 4 1 2 10
88 บ้านตากวน 1 0 0 1 4 4 0 0 8
89 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 4 3 2 0 9
90 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 1 4 0 0 0 4
91 บ้านประทัดบุอาลอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 0 1 2 4 2 0 8
93 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
94 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
95 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านกันจารย์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 2 0 1 0 3
99 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านโคกกรวด 1 0 0 1 2 0 0 1 2
101 บ้านตะบัล 1 0 0 1 1 1 1 0 3
102 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านทะนงชัย 1 0 0 1 0 1 0 0 1
106 บ้านปะนอยไถง 0 3 1 4 7 1 1 0 9
107 บ้านหนองจิก 0 3 1 4 4 1 0 0 5
108 บ้านเกาะแก้ว 0 3 0 3 6 1 1 0 8
109 บ้านตรมไพร 0 2 1 3 15 6 4 0 25
110 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 0 2 1 3 11 4 4 4 19
111 บ้านคาละแมะ 0 2 1 3 5 6 1 2 12
112 บ้านแกใหญ่ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
113 บ้านจอมพระ 0 2 0 2 7 5 2 2 14
114 บ้านกระโดนค้อ 0 2 0 2 5 3 0 2 8
115 บ้านโคกอารักษ์ 0 1 2 3 6 5 2 0 13
116 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 1 2 3 6 3 0 0 9
117 บ้านม่วง 0 1 2 3 5 5 1 4 11
118 บ้านโคกลำดวน 0 1 2 3 4 3 1 3 8
119 บ้านขามระกา 0 1 2 3 4 2 0 0 6
120 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 1 2 3 2 3 1 2 6
121 อนุบาลจอมพระ 0 1 1 2 11 7 2 2 20
122 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 7 2 1 3 10
123 บ้านสลักได 0 1 1 2 5 2 1 0 8
124 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 1 1 2 4 1 2 2 7
125 บ้านขามศึกษาคาร 0 1 0 1 6 2 1 1 9
126 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 1 0 1 4 3 2 3 9
127 บ้านแสลงพันธ์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
128 บ้านพันษี 0 1 0 1 3 4 3 3 10
129 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 1 0 1 3 2 3 3 8
130 บ้านอาแวะ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
131 บ้านโคกพระ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
132 บ้านแจรน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองแล้ง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
134 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
135 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
136 บ้านโคกกะเพอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
137 บ้านเปรียง 0 1 0 1 2 0 3 4 5
138 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 0 1 1 5 1 1 7
139 บ้านบึงขวาง 0 1 0 1 1 4 3 0 8
140 บ้านบ่อน้ำใส 0 1 0 1 1 1 0 1 2
141 ทวีคามวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
142 บ้านว่าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
144 บึงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
145 บ้านบรมสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
146 บ้านระหาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
147 บ้านเทนมีย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 บ้านหัวตะพาน 0 1 0 1 0 2 1 0 3
149 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 0 1 0 1 0 0 1 0 1
150 บ้านคอโค 0 0 2 2 7 2 3 0 12
151 บ้านจารย์ 0 0 2 2 7 2 0 0 9
152 บ้านทุ่งนาค 0 0 2 2 6 1 1 0 8
153 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 0 2 2 6 1 0 2 7
154 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 1 6
155 บ้านระไซร์ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
156 เสกวิทยาคม 0 0 2 2 2 0 0 0 2
157 บ้านอู่โลก 0 0 1 1 6 7 1 0 14
158 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
159 บ้านตระแสง 0 0 1 1 4 11 2 3 17
160 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 0 1 1 4 4 1 0 9
161 บ้านก้านเหลือง 0 0 1 1 4 1 1 1 6
162 บ้านกระออม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
163 บ้านตั้งใจ 0 0 1 1 4 0 1 1 5
164 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 1 3 5 1 0 9
165 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 4 0 4 7
166 วัดประสพ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
167 บ้านตากแดด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
168 บ้านโดนออง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
169 บ้านโชกใต้ 0 0 1 1 2 1 2 1 5
170 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 1 1 2 1 2 0 5
171 บ้านตาเมาะ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
172 บ้านนาเสือก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
174 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
175 บ้านตรำดม 0 0 1 1 1 0 2 2 3
176 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
177 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
178 บ้านหนองขนาด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
179 บ้านตาอ็อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
180 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
181 บ้านบุทม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
182 บ้านโนนถ่อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
183 บ้านไถงตรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกสำโรง 0 0 1 1 0 2 0 2 2
185 บ้านระกาสังแก 0 0 0 0 4 3 2 0 9
186 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
187 วาณิชย์นุกูล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
188 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
189 บ้านสังแก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
190 แงงกวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
191 บ้านผักไหม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
192 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 2 4 6
193 บ้านศรีตะวัน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
194 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
195 บ้านสวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
196 บ้านหัวแรด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
197 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 0 0 2 1 0 2 3
198 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
199 บ้านกระดาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
200 สุรินทรศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
201 บ้านตระแบก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
202 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 0 1 1 3
203 ตางมาง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
204 บ้านสามโค 0 0 0 0 2 0 0 1 2
205 บ้านโชค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
206 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
207 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 บ้านรัตนะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
210 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
211 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
212 บ้านพระปืด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
213 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
214 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
215 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
216 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
217 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
218 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
219 บ้านเวียย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
220 บ้านหนองกัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
222 บ้านจรวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
223 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
224 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
225 บ้านเมืองลีง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
226 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
227 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
228 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
229 บ้านกันแสง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
230 การุญวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
231 บ้านตาเปาว์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านดินแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านอนันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 6 1 0 7
239 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
240 บ้านจบก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
241 บ้านจารพัต 0 0 0 0 0 2 2 2 4
242 บ้านระเวียง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
243 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
244 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
245 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0 0 0 2 0 1 2
246 บ้านอันโนง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
247 บ้านราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
248 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
249 บ้านขยอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
250 บ้านจักจรูก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
251 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
252 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
253 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
254 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
255 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
256 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
257 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
259 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
260 บ้านโนนลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
261 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
262 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
263 บ้านขนาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
264 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
265 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
266 บ้านโคกสนวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
267 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 บ้านระเภาว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
269 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
270 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
271 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 บ้านบุญโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 243 223 185 651 1,112 588 208 242 1,908