สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุรินทร์ 54 16 2 2 72
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 51 16 3 7 70
3 อนุบาลสุรินทร์ 46 6 2 0 54
4 อนุบาลศีขรภูมิ 24 14 3 5 41
5 บ้านสวาย 21 7 3 3 31
6 เทศบาล3 18 7 2 4 27
7 หมื่นศรีประชาสรรค์ 17 14 4 1 35
8 บ้านโคกวัด 16 7 0 7 23
9 บ้านตรมไพร 15 6 4 0 25
10 บ้านโนนสวรรค์ 14 6 0 1 20
11 บ้านสะโน 12 10 2 2 24
12 บ้านช่างปี่ 12 1 1 2 14
13 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 11 13 5 4 29
14 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 11 11 1 1 23
15 อนุบาลจอมพระ 11 7 2 2 20
16 บ้านหนองบัว 11 6 1 1 18
17 บ้านโคกเมือง 11 5 2 2 18
18 บ้านสดอ 11 5 2 1 18
19 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 11 4 4 4 19
20 หนองเหล็กเบญจวิทยา 11 4 1 2 16
21 บ้านแตล 10 8 2 2 20
22 เมืองที 10 7 4 10 21
23 บ้านกางของ 10 3 0 0 13
24 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 9 1 0 1 10
25 บ้านขอนแก่น 8 7 0 1 15
26 บ้านผือ 8 4 0 0 12
27 บ้านดงถาวร 8 3 1 1 12
28 บ้านสำโรง-โคกเพชร 8 2 2 0 12
29 บ้านแกน้อย 8 1 1 1 10
30 บ้านตะตึงไถง 8 0 2 2 10
31 บ้านกาเกาะ-ระโยง 8 0 0 2 8
32 บ้านดู่ 7 8 0 2 15
33 บ้านชุมแสง 7 7 1 2 15
34 บ้านตากูก 7 6 3 3 16
35 บ้านโชกเหนือ 7 6 2 2 15
36 บ้านหนองฮะ 7 6 1 5 14
37 บ้านจอมพระ 7 5 2 2 14
38 บ้านแสรออ 7 3 3 0 13
39 บ้านคอโค 7 2 3 0 12
40 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 7 2 1 3 10
41 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 7 2 1 0 10
42 บ้านกันเตรียง 7 2 0 2 9
43 บ้านจารย์ 7 2 0 0 9
44 บ้านภูมิสตึง 7 1 2 2 10
45 บ้านคาบ 7 1 2 0 10
46 บ้านหนองเหล็ก 7 1 1 2 9
47 บ้านปะนอยไถง 7 1 1 0 9
48 บ้านหนองหว้า 7 0 0 1 7
49 บ้านอู่โลก 6 7 1 0 14
50 บ้านโคกอารักษ์ 6 5 2 0 13
51 บ้านประทุนอายอง 6 4 4 6 14
52 บ้านกันโจรง 6 4 0 1 10
53 บ้านหนองกับ 6 3 1 2 10
54 บ้านนาบัว 6 3 0 0 9
55 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 6 3 0 0 9
56 บ้านขะเนก 6 2 1 1 9
57 บ้านขามศึกษาคาร 6 2 1 1 9
58 บ้านแสลงพันบุณเยิง 6 2 1 0 9
59 บ้านอำปึลสนวน 6 2 0 2 8
60 บ้านเกาะแก้ว 6 1 1 0 8
61 บ้านทุ่งนาค 6 1 1 0 8
62 บ้านยางเตี้ย 6 1 0 2 7
63 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 6 1 0 2 7
64 บ้านคาละแมะ 5 6 1 2 12
65 บ้านดงเค็ง 5 6 0 4 11
66 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 5 6 0 1 11
67 บ้านม่วง 5 5 1 4 11
68 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 5 5 1 2 11
69 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 4 1 2 10
70 บ้านทัพกระบือ 5 4 1 0 10
71 บ้านสำโรงนาดี 5 3 1 0 9
72 บ้านกระโดนค้อ 5 3 0 2 8
73 บ้านหนองผือโนนแคน 5 2 1 2 8
74 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 5 2 1 1 8
75 บ้านสลักได 5 2 1 0 8
76 บ้านกุดหวาย 5 2 0 1 7
77 บ้านขวาวใหญ่ 5 2 0 0 7
78 บ้านดงมัน 5 1 4 1 10
79 บ้านแกใหญ่ 5 1 1 1 7
80 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 5 0 0 0 5
81 บ้านตระแสง 4 11 2 3 17
82 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 4 5 1 0 10
83 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 4 1 0 9
84 บ้านตากวน 4 4 0 0 8
85 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 4 3 2 3 9
86 บ้านตะเคียน 4 3 2 0 9
87 บ้านระกาสังแก 4 3 2 0 9
88 บ้านโคกลำดวน 4 3 1 3 8
89 บ้านตะคร้อ 4 3 1 0 8
90 บ้านหนองคูสะแบะ 4 3 0 0 7
91 บ้านนาโพธิ์ 4 3 0 0 7
92 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 4 2 0 0 6
93 บ้านขามระกา 4 2 0 0 6
94 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 1 2 2 7
95 บ้านก้านเหลือง 4 1 1 1 6
96 บ้านหนองจิก 4 1 0 0 5
97 บ้านกระออม 4 1 0 0 5
98 บ้านสนวนนางแก้ว 4 0 2 4 6
99 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 4 0 2 2 6
100 บ้านตั้งใจ 4 0 1 1 5
101 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 4 0 0 0 4
102 บ้านแสลงพันธ์ 4 0 0 0 4
103 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 3 5 1 0 9
104 บ้านจันรม 3 5 0 6 8
105 บ้านพันษี 3 4 3 3 10
106 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 4 0 4 7
107 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 3 4 0 0 7
108 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 3 0 1 6
109 บ้านสว่างโนนแดง 3 3 0 1 6
110 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 3 2 3 3 8
111 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 2 1 1 6
112 บ้านระวี 3 2 0 0 5
113 ลุ่มระวีวิทยา 3 2 0 0 5
114 บ้านระไซร์ 3 1 1 0 5
115 บ้านอาแวะ 3 1 0 3 4
116 บ้านโคกพระ 3 1 0 2 4
117 บ้านขนวน 3 1 0 0 4
118 วัดประสพ 3 1 0 0 4
119 วาณิชย์นุกูล 3 1 0 0 4
120 บ้านโคกเพชร 3 1 0 0 4
121 บ้านโนนงิ้ว 3 0 1 0 4
122 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 3 0 0 1 3
123 พระกุมารสุรินทร์ 3 0 0 1 3
124 บ้านสังแก 3 0 0 1 3
125 บ้านประทัดบุอาลอ 3 0 0 0 3
126 บ้านแจรน 3 0 0 0 3
127 แงงกวง 3 0 0 0 3
128 บ้านตระเปียงเตีย 2 4 2 0 8
129 บ้านผักไหม 2 4 0 0 6
130 บ้านหนองอีเลิง 2 3 1 2 6
131 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 2 3 1 2 6
132 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 2 3 1 0 6
133 บ้านหนองจอก 2 2 2 4 6
134 บ้านหนองแล้ง 2 2 2 1 6
135 ศิริราษฎร์วิทยา 2 2 0 1 4
136 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 2 2 0 0 4
137 บ้านตากแดด 2 2 0 0 4
138 บ้านโดนออง 2 2 0 0 4
139 บ้านศรีตะวัน 2 2 0 0 4
140 บ้านโชกใต้ 2 1 2 1 5
141 จตุรมิตรวิทยา 2 1 2 0 5
142 บ้านตลาดตาโหมก 2 1 2 0 5
143 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 2 1 2 0 5
144 บ้านตาเมาะ 2 1 1 1 4
145 ดรุณวิทยากร 2 1 1 0 4
146 บ้านหนองหิน 2 1 1 0 4
147 บ้านสวาย 2 1 1 0 4
148 บ้านหัวแรด 2 1 1 0 4
149 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 1 0 2 3
150 บ้านเพี้ยราม 2 1 0 2 3
151 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 2 1 0 1 3
152 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 2 1 0 0 3
153 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 1 0 0 3
154 บ้านกันจารย์ 2 1 0 0 3
155 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
156 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 2 1 0 0 3
157 บ้านโคกกะเพอ 2 1 0 0 3
158 บ้านนาเสือก 2 1 0 0 3
159 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 2 1 0 0 3
160 บ้านกระดาน 2 1 0 0 3
161 สุรินทรศึกษา 2 1 0 0 3
162 บ้านเปรียง 2 0 3 4 5
163 บ้านตระแบก 2 0 1 1 3
164 บ้านหนองคู 2 0 1 1 3
165 บ้านทวารไพร 2 0 1 0 3
166 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 2 0 1 0 3
167 ตางมาง 2 0 0 2 2
168 บ้านภูดินหนองตะครอง 2 0 0 1 2
169 บ้านโคกกรวด 2 0 0 1 2
170 บ้านสามโค 2 0 0 1 2
171 บ้านลุมพุกหนองกุง 2 0 0 0 2
172 เสกวิทยาคม 2 0 0 0 2
173 บ้านโชค 2 0 0 0 2
174 บวรธรรมประยุติวิทยา 2 0 0 0 2
175 บ้านตาเพชร 2 0 0 0 2
176 บ้านรัตนะ 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองกระดาน 1 6 1 0 8
178 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 1 5 1 1 7
179 บ้านบึงขวาง 1 4 3 0 8
180 บ้านท่าสว่าง 1 2 1 0 4
181 บ้านระไซร์สองชั้น 1 2 1 0 4
182 บ้านตำปูง 1 2 0 0 3
183 บ้านพระปืด 1 2 0 0 3
184 สามัคคีวิทยา 1 1 2 0 4
185 บ้านตะบัล 1 1 1 0 3
186 บ้านบึง-เบาะอุ่น 1 1 1 0 3
187 บ้านสมบูรณ์ 1 1 1 0 3
188 บ้านหนองดุม 1 1 1 0 3
189 บ้านไพรษรสำโรง 1 1 1 0 3
190 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 1 0 2 2
191 บ้านบ่อน้ำใส 1 1 0 1 2
192 บ้านเวียย 1 1 0 1 2
193 วัดทักษิณวารี 1 1 0 0 2
194 ทวีคามวิทยา 1 1 0 0 2
195 บ้านว่าน 1 1 0 0 2
196 บ้านละหุ่งหนองกก 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองกัว 1 1 0 0 2
198 บ้านกาเกาะ 1 1 0 0 2
199 บ้านจรวย 1 1 0 0 2
200 บ้านหนองกุง 1 1 0 0 2
201 บ้านหนองขาม 1 1 0 0 2
202 บ้านเมืองลีง 1 1 0 0 2
203 บ้านโดนโอก 1 1 0 0 2
204 บ้านตรำดม 1 0 2 2 3
205 บ้านดู่อาราง 1 0 2 2 3
206 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 0 2 0 3
207 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 1 0 1 1 2
208 บ้านหนองพญา 1 0 1 1 2
209 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 0 1 0 2
210 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1 0 0 2 1
211 บ้านกันแสง 1 0 0 2 1
212 บ้านโคกอาโพน 1 0 0 1 1
213 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 1
214 บ้านหนองขนาด 1 0 0 1 1
215 การุญวิทยา 1 0 0 1 1
216 บ้านตะเคียน 1 0 0 0 1
217 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 0 1
218 บึงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
219 บ้านบรมสุข 1 0 0 0 1
220 บ้านระหาร 1 0 0 0 1
221 บ้านเทนมีย์ 1 0 0 0 1
222 บ้านตาอ็อง 1 0 0 0 1
223 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 0 0 0 1
224 บ้านบุทม 1 0 0 0 1
225 บ้านโนนถ่อน 1 0 0 0 1
226 บ้านไถงตรง 1 0 0 0 1
227 บ้านตาเปาว์ 1 0 0 0 1
228 บ้านกุง 1 0 0 0 1
229 บ้านดินแดง 1 0 0 0 1
230 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 0 0 0 1
231 บ้านสำโรง 1 0 0 0 1
232 บ้านอนันต์ 1 0 0 0 1
233 บ้านอาโพน 1 0 0 0 1
234 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 6 1 0 7
235 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 3 1 0 4
236 บ้านจบก 0 3 0 0 3
237 บ้านจารพัต 0 2 2 2 4
238 บ้านหัวตะพาน 0 2 1 0 3
239 บ้านระเวียง 0 2 1 0 3
240 บ้านศรีราชา 0 2 1 0 3
241 บ้านใหม่ 0 2 1 0 3
242 บ้านโคกสำโรง 0 2 0 2 2
243 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 2 0 1 2
244 บ้านอันโนง 0 2 0 1 2
245 บ้านราม 0 2 0 0 2
246 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 2 0 0 2
247 บ้านขยอง 0 1 1 0 2
248 บ้านจักจรูก 0 1 1 0 2
249 บ้านสำโรง 0 1 1 0 2
250 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 1 1 0 2
251 บ้านหนองสนิท 0 1 0 1 1
252 บ้านทะนงชัย 0 1 0 0 1
253 บ้านค้อ 0 1 0 0 1
254 บ้านส้มป่อย 0 1 0 0 1
255 บ้านหนองท่ม 0 1 0 0 1
256 บ้านหนองพลวง 0 1 0 0 1
257 บ้านหนองแคน 0 1 0 0 1
258 บ้านอาวุธ 0 1 0 0 1
259 บ้านโนนลี 0 1 0 0 1
260 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 2 0 2
261 บ้านทุ่งรูง 0 0 1 1 1
262 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 0 0 1 0 1
263 บ้านขนาด 0 0 1 0 1
264 บ้านพม่า 0 0 1 0 1
265 บ้านโคกยาง 0 0 1 0 1
266 บ้านโคกสนวน 0 0 1 0 1
267 บ้านพะเนา 0 0 0 1 0
268 บ้านระเภาว์ 0 0 0 1 0
269 บ้านหนองเต่า 0 0 0 1 0
270 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 1 0
271 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0
272 บ้านบุญโลก 0 0 0 0 0
รวม 1,095 588 208 242 2,133