หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
2 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สร.1 ประธานกรรมการ  
3 นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
4 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
5 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
6 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
7 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
8 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
9 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
10 นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
11 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
12 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
13 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
14 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
15 นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
16 นายชีวิน ทองศรี ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 2 รองประธานกรรมการ  
17 นายหลักเขต มุ่งสันติ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน รองประธานกรรมการ  
18 นายเสถียร กายแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๕ รองประธานกรรมการ  
19 นายสมภพ คมคาย ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๖ รองประธานกรรมการ  
20 นางเบญจลักษณ์ เห็นได้ชม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๓ รองประธานกรรมการ  
21 นายไพรัช มีพร้อม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการ  
22 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 4 รองประธานกรรมการ  
23 นายพิชัย พูนแสง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๒ รองประธานกรรมการ  
24 นายบุญเจริญ บูรณะ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๑ รองประธานกรรมการ  
25 นายสุกิจ วันสุดล ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ สำโรงทาบ ๑ รองประธานกรรมการ  
26 นายวิเชียร วาพัดไทย หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ ๑ รองประธานกรรมการ  
27 นายประนอม สุขสกุล ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 รองประธานกรรมการ  
28 นายไพศาล สุวรรณเสวก ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 2 รองประธานกรรมการ  
29 นายศิริวัตร บุญประสพ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๔ รองประธานกรรมการ  
30 นายสามารถ ห้าวหาญ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ ๓ รองประธานกรรมการ  
31 นายสมบัติ แก่นแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 รองประธานกรรมการ  
32 นายแสวง ประยงค์หอม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 รองประธานกรรมการ  
33 นายบุญมี ประสมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
34 นายส่งเสริม มีพร้อม หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน กรรมการ  
35 นายนววิธ ควรดี เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน กรรมการ  
36 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ  
37 นางนุชนาฎ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรำดม กรรมการ  
38 นางสาวมาลิษา เพชรนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการ  
39 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรวย กรรมการ  
40 นางจันทร์เพ็ญ ประดับสุข ครู โรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ  
41 นางสาวกัลย์วรรรธน์ ประดุจชนม์ ครู โรงเรียนบ้านตรำดม กรรมการ  
42 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ  
43 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธุ์พิศุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ  
44 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผอ.ร.ร.บ้านแกใหญ่ กรรมการ  
45 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผอ.ร.ร.บ้านแกน้อย กรรมการ  
46 นางศิริพร ลิมป์เวชรักษ์ ครู ร.ร.บ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ  
47 นางอรชร เยาวลักษณ์ ครู ร.ร.บ้านกาเกาะระโยง กรรมการ  
48 นางวิไลลักษณ์ สังข้น้อย ครู ร.ร.บ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ  
49 นางจันทร์เพ็ญ พวกดี ครู ร.ร.บ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
50 นางขวัญ ทองมาก ครู ร.ร.บ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการ  
51 นายประโยชน์ สาจีน ครู ร.ร.หนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
52 นายสมคิด มะลิซ้อน ผอ.ร.ร.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) กรรมการ  
53 สิบเอกหญิงเกยูร ประทุมวรรณ ครู ร.ร.หนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
54 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
55 นายเติม ดวงดี หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง ๖ กรรมการ  
56 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
57 นายศราวุธ นิเทศวรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
58 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
59 นางรชตาภรณ์ สุคันธพงษ์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
60 นางกาญจนา สมเป็น ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
61 นายสุรพงษ์ วงละคร ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
62 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการ  
63 นายวิรัช ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการ  
64 นายศุภเดช พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการ  
65 นางสาวรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการ  
66 นายพิเชษฐ์ ชมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการ  
67 นายเพียร ว่องไว หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๓ กรรมการ  
68 นางอรวรรณ อุ่นคำ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๓ กรรมการ  
69 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
70 นางโนรี พนาวัน ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
71 นางลัดดาวัลย์ บัวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ  
72 นายธนพล วงศ์นามเถาว์ ครู โรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ  
73 นายชาญชัย สมหมาย หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ กรรมการ  
74 นายอนุพงศ์ หอมขจร ครู โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
75 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ กรรมการ  
76 นางอรพิมพ์ กิมาวะหา ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กรรมการ  
77 นางสาวอรณิชา ทันวัน ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ  
78 นายบุญมี ประสมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
79 นายศุภชัย ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการ  
80 นายพินิจ วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการ  
81 นายบุญคุ้ม ขาวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด กรรมการ  
82 นายบัญญัติ สายยศ ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการ  
83 นางสาวอัจฉรา กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการ  
84 นายชรินทร์ หาสุข หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ2 กรรมการ  
85 นายสุทิน แก้วเกิด เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ2 กรรมการ  
86 นายประสบ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการ  
87 นางสมทบ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการ  
88 นายนำพล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) กรรมการ  
89 นายสุชาติ สุจินพรหัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ  
90 นายไพสาร สูตรตันติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ  
91 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ  
92 นายศุภชัย ภาสกานนท์ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 4 กรรมการ  
93 นางยุภาพร มะโนชาติ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 4 กรรมการ  
94 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
95 นายบุญมี ประสมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
96 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๒ กรรมการ  
97 นายธำรงค์ จันทร์โสภา เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๒ กรรมการ  
98 นายทยา รัตนะ ผอ.ร.ร.บ้านโคกเมือง กรรมการ  
99 นายเดชา บุตรดา ผอ.ร.ร.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการ  
100 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผอ.ร.ร.บ้านนาเสือก กรรมการ  
101 นางเกษร เสี่ยงตรง ครู โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ  
102 นางพัสวีพิชญ์ ภักดีรัตนางกูร ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ  
103 นางนันทิพร ดับโศรก ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการ  
104 นายส่งเสริม มีพร้อม ประธานศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา กรรมการ  
105 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผอ.ร.ร.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการ  
106 นางธนวดี หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการ  
107 นายสฤษดิ์ ประครองใจ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๑ กรรมการ  
108 นายอุทัย ชื่อมี เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๑ กรรมการ  
109 นายศราวุธ นิเทศวรากร รองผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์ กรรมการ  
110 นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ ๑ กรรมการ  
111 นายพยับ อยู่พะเนียด ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ  
112 นายธีระ บุญเสริม ครู โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ  
113 นายสถาพร ศรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ  
114 นายวัชรพงษ์ เวียงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการ  
115 นายสมพงษ์ ทองแย้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ  
116 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 กรรมการ  
117 นายวีระพงษ์ มูลศิริ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 กรรมการ  
118 นายชาญชัย สุขสมาน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) ประจำเครือข่ายจอมพระ 1 กรรมการ  
119 นางอรุณี ยืนยาว ผู้กรอกข้อมูล (Admin) ประจำเครือข่ายจอมพระ 1 กรรมการ  
120 นางสมฤทัย ระศรีนวล ครูโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ  
121 นางดวงใจ พันธุ์งาม ครูโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการ  
122 นายคูณ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ  
123 นางสาววนิดา ปานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ  
124 นางสาวอรพิน บูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการ  
125 นางสาวธัญภา ดาทอง ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ  
126 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
127 นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 2 กรรมการ  
128 นายชาติชาย อนุพันธ์ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 2 กรรมการ  
129 นางสาวสายสุณีย์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กรรมการ  
130 นางสาวลภัสลดา แก้วหอม ครู โรงเรียนบ้านศรีราชา กรรมการ  
131 นางสาวอำไพ มาเสมอ ครู โรงเรียนการุญวิทยา กรรมการ  
132 นางสาวศิริพร ฤกษ์ดี ครู กรรมการ  
133 นายสจิตรัก อักคะจุ่น ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ  
134 นางมุกดา มาลาวิทยา ครู รร.หนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ  
135 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
136 นายเกรียงไกร รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
137 นายอรุณ โสรบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
138 นายมนัส ช่างเหล็ก หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๔ กรรมการ  
139 นายสารี สายจีน เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมือง ๔ กรรมการ  
140 นางนิภาพร สุขแล้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
141 นางสมฤดี ชูชมงาม ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
142 นางรัชดา เอกศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
143 นางสาวชูลิต หลั่งทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
144 นางสาวบุณณดา มุ้ยเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
145 นางปาริฉัตร ปะกิระตา ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
146 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
147 นางพัชรี มยูขโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
148 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
149 นายสุชาติ วงเวียน หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๓ กรรมการ  
150 ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย ทวีสาร เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ ๓ กรรมการ  
151 นายสำราญ ศรียะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการ  
152 นางสาวศิญาณี สืบมี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ  
153 นางปลั่งศรี ศรียะนัย ครู โรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ  
154 นางสาวโยทะกา ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการ  
155 นางทองปาน อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ  
156 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
157 นายสุภาพ แก่นแก้ว หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 กรรมการ  
158 นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 กรรมการ  
159 นายสำเร็จ เกิดกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
160 นางมณฑิรา หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการ  
161 นายปราโมทย์ สมกล้า ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
162 นางพรทิพย์ จันทร์หอมฟุ้ง โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
163 นางอบเชย จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
164 นางนงนุช ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการ  
165 นางสาวสุกันยา พนารินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ  
166 นางไพรัตน์ นารี ครู โรงเรียนบ้านกางของ กรรมการ  
167 นางสร้อยทิพย์ ทองหล่อ ครู โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ  
168 นางสาวละเอียด เหลื่อมล้ำ ครู โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการ  
169 นายสังคาร ศรีนวล หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กรรมการ  
170 นายสุริยา ดุจจานุทัสน์ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กรรมการ  
171 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
172 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการ  
173 นายก่อเกียรติ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ  
174 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ  
175 นายคมกฤต หม้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ  
176 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการ  
177 นายธนากร จิตรเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ  
178 นายประชิต ศรีอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ  
179 นางพรนภา เงินถม ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ  
180 นายชัชวาลย์ สำเร็จดี ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ  
181 นายภูมิสิน การะเวก ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ  
182 นางสาววนิดา หอมสินธุิ์ ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการ  
183 นายโชคอัษฎา สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ  
184 นางวันธนา เนียมเกิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
185 นายชัยภัทร ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ  
186 นายเกียรติชัย ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
187 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ  
188 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.๑ กรรมการและเลขานุการ  
189 นางพัฒนา คำพุย ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. ๑ กรรมการและเลขานุการ  
190 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
191 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
192 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.๑ กรรมการและเลขานุการ  
193 นายสมศักดิ์ จันธิมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.๑ กรรมการและเลขานุการ  
194 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. ๑ กรรมการและเลขานุการ  
195 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
196 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
197 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. ๑ กรรมการและเลขานุการ  
198 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สร. ๑ กรรมการและเลขานุการ  
199 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
200 นางสาวออมสิน เสาะโชค พนักงานราชการโรงเรียนบ้านอู่โลก ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
201 นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
202 นางสาววิชชุกร บุญประกอบ ครูอัตตราจ้าง ร.ร.หนองโตง ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
203 นางสาวจุฑารัตน์ ดัชถุยาวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.หนองโตง ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
204 นายณัฐ มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
205 นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษ ครู โรงเรียนบ้านราม ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
206 นายสันติวัฒน์ เหิมหัก ครู โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
207 นางสาวรัชนีกร เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
208 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
209 นายดำรงค์ ใยย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
210 นางเกศรินทร์ ชมดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
211 นางสาวนันทิดา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านว่าน ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
212 นางสาวรักษิณา มั่นหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจอมพระ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
213 นางพันธ์นิภา มีศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเมือง ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
214 นายชาตรี กองเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเมือง ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
215 นายเชิดชัย วิเลิศรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงมัน ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
216 นายรณภพ ชมเหิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคอโค ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
217 นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา ครูโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
218 นางสาวลลิตา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
219 นายอรุณ อุไร ครู โรงเรียนบ้านสะโน ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
220 นายบุญมี ประสมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
221 ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
222 นางสาวอัจฉรา อุส่าห์ดี เจ้าหน้าที่ทะเบียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
223 นายพิชัย ชูเส้นผม ผู้กรอกข้อมูล(Admin)ประจำเครือข่ายศีขรภูมิ ๓ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
224 นางสาวสุพรรณี ใหม่คามิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์บำรุง) ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
225 นางสาวสกลรัตน์ ลาหนองแคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
226 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์บำรุง) ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
227 นายเสถียน พรมเวียง ผู้กรอกข้อมูล (Admin) ประจำเครือข่ายศีขรภูมิ 2 ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
228 นางสาวสุวรรณา จันทร์พรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ผู้กรอกข้อมูล Admin ประจำเครือข่าย  
229 นายสำราญ ชูเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
230 นางศิริเพ็ญ จันพุทซา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
231 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]