หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 81 57 74.03% 16 20.78% 2 2.6% 2 2.6% 77
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 85 54 67.5% 16 20% 3 3.75% 7 8.75% 80
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 61 46 85.19% 6 11.11% 2 3.7% 0 0% 54
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 46 24 52.17% 14 30.43% 3 6.52% 5 10.87% 46
5 โรงเรียนบ้านสวาย 35 21 61.76% 7 20.59% 3 8.82% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนเทศบาล3 36 18 58.06% 7 22.58% 2 6.45% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 44 17 47.22% 14 38.89% 4 11.11% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนบ้านโคกวัด 32 16 53.33% 7 23.33% 0 0% 7 23.33% 30
9 โรงเรียนบ้านตรมไพร 27 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 40 12 35.29% 13 38.24% 5 14.71% 4 11.76% 34
12 โรงเรียนบ้านสะโน 26 12 46.15% 10 38.46% 2 7.69% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 22 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 26 11 45.83% 11 45.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 22 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านสดอ 22 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 24 11 47.83% 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 19 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 15 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านแตล 23 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนเมืองที 35 10 32.26% 7 22.58% 4 12.9% 10 32.26% 31
24 โรงเรียนบ้านกางของ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 17 8 50% 7 43.75% 0 0% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนบ้านผือ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านแกน้อย 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 18 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 11 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านดู่ 22 7 41.18% 8 47.06% 0 0% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนบ้านชุมแสง 21 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านตากูก 21 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
36 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 21 7 36.84% 6 31.58% 1 5.26% 5 26.32% 19
38 โรงเรียนบ้านจอมพระ 18 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านแสรออ 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านคอโค 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
42 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านจารย์ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านคาบ 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านอู่โลก 15 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
50 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 24 6 30% 4 20% 4 20% 6 30% 20
52 โรงเรียนบ้านกันโจรง 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านหนองกับ 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนบ้านนาบัว 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านขะเนก 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
60 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านหนองพญา 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 16 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 16 5 33.33% 6 40% 0 0% 4 26.67% 15
67 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านม่วง 15 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 19 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 16 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านสลักได 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านดงมัน 13 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านตระแสง 21 4 20% 11 55% 2 10% 3 15% 20
83 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 14 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านตากวน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
86 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
87 โรงเรียนบ้านตะเคียน 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านขามระกา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านกระออม 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 10 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
101 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านจันรม 15 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 6 42.86% 14
107 โรงเรียนบ้านพันษี 14 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
108 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 22 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
109 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 15 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
112 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านระวี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านระไซร์ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านอาแวะ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
117 โรงเรียนบ้านโคกพระ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านขนวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนวัดประสพ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านสังแก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านแจรน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนแงงกวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 11 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 12 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
132 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
133 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
135 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านโดนออง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
146 โรงเรียนดรุณวิทยากร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านสวาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหัวแรด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
152 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านกระดาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านนาเสือก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านเปรียง 9 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 9
164 โรงเรียนบ้านตระแบก 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนตางมาง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
169 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านสามโค 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านโชค 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนเสกวิทยาคม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านรัตนะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
179 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
180 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 12 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
181 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านพระปืด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
186 โรงเรียนบ้านตะบัล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
192 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านเวียย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนบ้านหนองกัว 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนทวีคามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านจรวย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านว่าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
206 โรงเรียนบ้านตรำดม 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
207 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
208 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านกันแสง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
211 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
212 โรงเรียนการุญวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
216 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านบุทม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านอนันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านอาโพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านไถงตรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 8 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 7
235 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
236 โรงเรียนบ้านจบก 5 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
237 โรงเรียนบ้านจารพัต 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
238 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
239 โรงเรียนบ้านศรีราชา 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
240 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
241 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
242 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
243 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
244 โรงเรียนบ้านอันโนง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
245 โรงเรียนบ้านราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
246 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
247 โรงเรียนบ้านขยอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
248 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
249 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
250 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
251 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
252 โรงเรียนบ้านค้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านอาวุธ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
261 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
262 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านพม่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
265 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
266 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
267 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
268 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
269 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
270 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
271 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
272 โรงเรียนบ้านบุญโลก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]