หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ กุชโรโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ
2. นางพงษ์รัตน์ รักไทยโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวประภัทร อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางกมลมาศ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
5. นางวิไลรักษ์ ฉายถวิลโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสำราญ ทองสุขโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
2. นางสำรวน สดใสโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางโสภา จรทผาโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
4. นางอุไร ทรงเย็นโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางวาณี ซ้อนกลิ่นโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิชชุกานต์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางจุฑามาศ จิตเจริญดีโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางศิรินารถ วันทองโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวศรัญญา บุญเต็มโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางบุปผลักษณ์ บุญยะมินทร์โรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสัญญา แก่นพรมโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
3. นางวราพร เบ็ญเจิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สัตตธาราโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร แสนศิริโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางณีรวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
2. นางสุมาลี สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายตรีชวา พลกุลโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิงกรรมการ
4. นางนัยรัตน์ เฉลียวศิลป์ เลอร์รูวซ์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
5. นางสุธาสินี พุทธานุรักษ์โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ดีประดวงบ้านเปรียงกรรมการ
2. นายบุญธรรม ดาศรีโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ธุนาสูรย์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางนารี ประจันทร์โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายสฤษฏ์พงศ์ ถนัดเพิ่ม โรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางแจ่มจันทร์ บุษสระเกษโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
2. นายสมชาย พัฒนพิเชษฐพงศ์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นางจารุพร มุขขันธ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นางสุนทรา สายยศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
5. นางสาววรางคณา แสนกล้าโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกมลมาศ กรวยทองโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ สานันท์โรงเรียนบ้านปะตาเมาะกรรมการ
3. นางมาลา หาญบางโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทณฐกร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
5. นางพัฒนาวดี วรรณทองโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมพร พรหมคุณโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายสุพิน ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
3. นางศิริสุข ลิ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นางสุขี สมหอมโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางธัญพร ภาคินดำรงธรรศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอภิวรรณ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
2. นางปรียา เกษรแก้วโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นางสิริมาศ สายแก้วโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ศรีงามโรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
5. นางวาสนา รวยสูงเนินโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายอภิชากฤต อินทหอมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
2. นางสุจิตร ยมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางจินตนา ริ้วแดงโรงเรียนบ้านตั้งใจกรรมการ
4. นางนุชนารถ ลับโกษาโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
5. นางสาวจันทา มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาเกากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ศิริไสยโรงเรียนโคกเมืองกรรมการ
3. นางจารุเวศ เจริญศรีโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ขุมทอง โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางอรอินทร์ พูนชัยโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุหทัย ยืนยงโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
2. นางอรอุมา มณีคำโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
3. นายปธานิน วรรณตรงโรงเรียนบ้านบรมสุขกรรมการ
4. นางสำรวย ชิ้นทองโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางรัตติยา สมเจริญโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นายศรีนคร นัยนิตย์โรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
3. นางเจรียม ดวงรัตน์โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยกรรมการ
4. นายไพรัตน์ สามาลย์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
5. นายสุทน ดีพร้อมโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายสินชัย ใจกล้าโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา เศลวัฒนะกุลโรงเรียนพรหมประสาทฯกรรมการ
4. นางณัฐกฤตา สุขแสวงโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางณิชกานต์ บุญลับโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางพงษ์ทิพย์ นวนิลโรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
3. นางสาวพรณภัส บุญแก้วโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นายวีรพงศ์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
5. นางพิพัฒน์ สินมากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศศิโสม หวังสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นายกันตพงศ์ พวงเพชรโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ดวงราษีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นางมานี บุญยงค์โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสิริมา นับถือดีโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุบิน บุตรดีโรงเรียนหนองขนาดกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ สุกดาวโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
3. นางสมควร แววเพชรโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นางสาวสุวะณี เทศแก้วโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายวิเชียร แจ่มใสโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนุศรา ทองศรีโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
2. นายวินัย สมหอมโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ทองมากโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
4. นางลำใย เอี่ยมอาจิณโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
5. นางสมพร สุขอุ้มโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวอรประภา นับถือดีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นายดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ ใสแจ่มโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
4. นายสมหวัง พลทวีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นางนิรมล แปลงทับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร กระแสโสมโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทองโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
3. นายรัตติกานต์ จันทร์ปรุงโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
4. นายเอกชัย ประดับทองโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
5. นางสาวพีรดา โสดาจันทร์โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ้งอรุณ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
2. นางพันเงิน ทองเปลวโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปากรรมการ
3. นางทองวัน จำปีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางจรรยา นรานุตโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี คุณคำโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
2. นายศรีทน เทียนทองโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
3. นายธนุกูล คุณนุชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
4. นายสุรัตน์ เจือจันทร์โรงเรียนแงงกวงกรรมการ
5. นางนิภา สิมมาโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเจียมศักดิ์ จันทสุขโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ก่อเกียรติดำรงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
3. นางสาวธิดารัชต์ คำสงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสุริยัน จารัตน์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายสมชัย นารัมย์โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภัสนันท์ ทองนำโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
2. นายสมนึก โพธิโชติโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นางกัญชริญา ตรงคำนึงโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นางศศิธร สมสวยโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสาวสุจิรา ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
6. นางยุวนิษฐา เจริญผลโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
7. นางมลฤดี หล่อทองโรงเรียนบ้้านสว่างโนนแดงกรรมการ
8. นางสาวชญานุช บุญงค์โรงเรียนอาแวะกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำวัง แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
2. นายเชาวลิต ปีเจริญโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
3. นายนิราศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิกกรรมการ
4. นายประดับ แสวงงามโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
5. นายนิยม หวังเป็นโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
6. นางวลัยภรณ์ ธัญญเกษตรโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางสาวจันจิรา ดาวศรีโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
8. นางผุสดี ปลื้มสุนทรโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
9. นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
10. นายสืบศักดิ์ ขันธเกษโรงเรียนบ้านกระแสรอุดมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบ้านเวียยกรรมการ
2. นางช่อพิกุล พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ศิริบุญโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ วงษ์มาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ สวยไทยสงค์โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษราภรณ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
2. นางบุญเรือน บัวสายโรงเรียนหนองโตงฯกรรมการ
3. นางธิติพร แช่มช้อยโรงเรียนบ้านตะกุยกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ โองธินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐฐ์ธมล สอโสโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
2. นางสังวาลย์ หาสุขโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นิยมทองโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
4. นายสิรินทร์ ไชยศีรษะโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
5. นางบุษราคัม กะการดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชนานันท์ จำปาเทศโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
2. นางสุทิน ทิพย์กลางโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลพร บุญภูมิโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศุภกร สร้อยนากโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกุลรภัสสร์ สุขเสริมศาลโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ภัสส์ วารินทร์โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาวรภัชตา รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตะกุยกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณภัทร บุติมาลย์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ สายไทยโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางกระบวนศิลป์ เสริมกล้าโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นางณัฐธีรยา ภูมิสูงโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางปลั่งศรี ศรียะนัยโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ กองเมืองปักโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยากรรมการ
2. นางทองปาน อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
4. นางสาววาสนา ศรีเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางดาริกา สนุกแสนโรงเรียนบ้านตำปูงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปราการ สนทองโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
2. นายสำเนียง สุบินดีโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายวิชัย อยู่ปูนโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
4. นางชมพูนุท ประยูรชาญโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
5. นายสุพจน์ จินวิเศษโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเริงฤทธิ์ วงษ์ฟองนวลโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายอัศจรรย์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านสะโน(สำโรงทาบ)กรรมการ
3. นายนีรนาท เสาร์ยอดโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายสุพจน์ งามพร้อมโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
5. นายระพีพขน์ หวังวกโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ลำภูโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นายบุญชัย ชัยสุนทรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ ขันธเกษโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชกรรมการ
4. นายดิเรก กระแสเทพโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นายธนิต ญาตินิยมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุริยัน สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
2. นายสุที ชิงชนะโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เพ็ชรมากโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวจันทร์สาย ถือกล้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายรังสรรค์ เผือกขำโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเรืองโรจน์ โอษงามโรงเรียนจตุรมิตรวิทยากรรมการ
2. นายเปลื้อง งามยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายประเทือง คงวันโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
4. นายนิคม อุไรโรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
5. นายชาญยุทธ แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นายภราดร บัวทองโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ มงคลอินทร์โรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธเนศ ญาตินิยมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางธนบดี หอมหวลโรงเรียนบ้านโดนโอกกรรมการ
3. นางอารียา ดวงใจโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
4. นางเกษร เสี่ยงตรงโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายชนะ คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสงบ เหมือนลือโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางสมสุข บุญศิริโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ทัพพันธ์ชัยโรงเรียนบ้านบุอาไรกรรมการ
4. นายปัณณฑัต หาญเสมอโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
5. นายพิณศักดิ์ เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา ใสงามโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
2. นายวิโรจน์ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
4. นายอัครเดช เขียวหวานโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจันทร์ลี ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
2. นายสถาพร ศรีวรรณโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุปผา สาลีทองโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
4. นางไขแสง กลิ่นสุคนธฺ์โรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
5. นางมนสินี ภาณุฑัตโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเรวัชร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นางศุภิสรา วังนุราชโรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการ
3. ดร.ณิชาภัทร หม้อทอง โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ก่อแก้วโรงเรียนสะโนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
2. นางอรนุช เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นางประภาศิริ กับแก้วโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ศรีมาลาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มิถุนดีโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสร้อย โสปัญหริโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
2. นางศิริกานต์ โสวาทีโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ โพธิ์งามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายอมรัตน์ ทองสาดีโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
5. นางนันทิพร ดับโศรกโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเชาวรัตน์ ราชกิจโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
3. นายเอกพจน์ หัวเขาโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
4. นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์โรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นายศิรสิทธิ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายฐิติศักดิ์ โสมหาวโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางอนงค์ ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ1)กรรมการ
3. นางมนัสสา ลัทธิวาจาโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นายชินณปพัทน์ วิริยะธนาชัยโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ กองทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางศิวาพรรณ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านอุปัฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
2. นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลีโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางสุธาดา บุญเศษโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นายพยงค์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสนทนา สำรวมจิตโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา มีพรหมดีโรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
2. นายสุชาติ สุขพราวโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นางรุ่งนภา บุญมณีโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางปนัดดา ประสานสุขโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผาชาติ แสวงสุขโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
2. นางชุลีกร เป็นสุขโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางนงนุช แพงวงษ์โรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นางกาญจนา แก้มทองโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ทองกลางโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นางเกษณีย์ คงดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
3. นายพินิจ ศิริมากโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นางดรุณี บุญมาโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์กรรมการ
5. นางสงวน โถทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางไพฑูรย์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
2. นางสาคร สีหาบุตรโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นางรัชดา มุมทองโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิสนโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุทธินี อินทอง โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
2. นางสาวจันทนา แท่นแก้วโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
3. นางสุทธินี อินทองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
4. นางพันธุ์ทิพา ใบบัวโรงเรียนบ้านตาเพชรกรรมการ
5. นางสาวพัชนิดา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพดี ชูกล้าโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
2. นางพัชรลดา กุลรัตน์โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางสุรางค์ นิสสัยดีโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นางสาวเสมอ ปราสาททองโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กระแสเทพโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางจุไรวัลย์ กันทะชมพูโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยกรรมการ
2. นายบรรยง ปฐมเสรีโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
3. นางสาวเอื้องเงิน ร่วมจิตรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยงคงโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
5. นายธนาวี แสนดีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณัฐกุล นามอภิชนโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองล้ำโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจำรูญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชากรรมการ
4. นายอภัย ทองทาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวจีระพงษ์ อุไรโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
2. นายชาตรี คงครบโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นายศรัทธา แท่นดีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิสังรัมย์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายโกสินทร์ ไทยดีโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบวร พันธ์วิไลโรงเรียนบ้านเวียยกรรมการ
2. นางสุรางค์ อยู่พะเนียดโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิ เขียนดีโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
4. นายสมจิต เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศิลปสิทธิ์โรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมพร สมัครสมานโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นางสถาพร กันทียะโรงเรียนเทศบาล 3เทศบาลอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุญยืนโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายธวัชชัย เศรษฐนันท์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นายสมเทพ วิวาสุขุโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
2. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
3. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ วิบูลย์อรรถโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
4. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายฉัตรชัย สมปางโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ วิบูลย์อรรถโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
2. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
5. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวชิรา บังคะดาราโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
2. นางมนัสวี ไตรทองโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชดกลางโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอนก ลายทองโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายชัชวาล สำเร็จดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นายเอนก ลายทองโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วโรงเรียนปอยเดินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุริยะกมล การันย์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางธัญญา พันฤทธิ์โรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
3. นายเสวียน จันทสุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณพงศ์ สายกระสุนโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอรรพรรณ อาษาราชโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
4. นายดุสิต บัวแก้วโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประเสริฐศรี เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านนาเกากรรมการ
2. นายศักดิ์ พระจันทร์โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
3. นายทัศนศิลป์ คุณนามโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ พระจันทร์โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
2. นางสาววนิดา หอมศิลป์โรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
3. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายวิลาศ อุ้มบุญโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา หอมศิลป์โรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
2. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
3. นายวิลาศ อุ้มบุญโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
4. นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไตรวุธ มีไชยโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นางบรรจง แสวงงามโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจุมพล ครองศิลป์โรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
2. นายศักรินทร์ ปรากฏรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นายประสิทธ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
2. นายพิสัณห์ เห็นได้ชมโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นายสุเทียน ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีระ บุญเสริมโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
2. นายพิสัณห์ เห็นได้ชมโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นายสุเทียน ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
4. นายประสิทธ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ปรากฏรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นางภัคอิสรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
2. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนจอมพระกรรมการ
3. นางภัคอิสรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
4. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นายเจน ใจงามโรงเรียนหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเจน ใจงามโรงเรียนหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งเพชร วิยาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งเพชร วิยาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
4. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเสถึยร คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายเสถึยร คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นางอิศราพร อินทะกนกโรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการ
4. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นางอิศราพร ตระการผลโรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชร อินทรสุขโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
2. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นายสำเริง จารัตน์โรงเรียนบ้าตระเปียงเตียกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสรรเพชร อินทรสุขโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
2. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นายสำเริง จารัตน์โรงเรียนบ้านตระปียงเตียกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นภาคเวชน์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ เพิ่มดีโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายกรวิชญ์ เพิ่มดีโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอารีย์ นภาคเวชน์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกานดา อินทร์งามโรงเรียนโคกอารักษ์กรรมการ
2. นางศศิธร สันทัดโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูกรรมการ
3. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
4. นางโสภา คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
2. นางกานดา อินทร์งามโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
3. นางโสภา คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
4. นางศศิธร สันทัดโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
2. นายมังกร โคตรวงศ์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายเสมือนศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมังกร โคตรวงศ์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยากรรมการ
2. นายเสมือนศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
2. นายชม พิมะเสนโรงเรียนโนนถ่อนกรรมการ
3. นายสุนทร ทางดีโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นางจิตรา นิลแก้วโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
2. นายสุนทร ทางดีโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นางจิตรา นิลแก้วโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวิชัย เกิดเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนภูมิสตึงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ กาเผือกงามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายอำนาจ เจริญศิริโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางวิชชุดา สมานรักษ์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางกิตติมา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางธันยธร อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางเขมจิรา มงคลวัชรกุลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สาคร โรงเรียนอมรันทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายสมบัติ เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านกันแสงกรรมการ
3. นายสง่า ดีทั่วโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
4. นางสาวยศณีย์ ดีสุทธิโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวสำรวล ประดับศรีโรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ภู่ทองโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
2. นางสาวสำรวล ประดับศรีโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ภู่ทองโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายชัชวาล ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายชัชวาล ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายแสงเดือน ลาดทองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นางไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
3. นายเก่ง ประทุมมาศโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
4. นางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
5. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ พนาวันโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
4. นายเศกสรรค์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านหนองขวาวกรรมการ
5. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
3. นายเก่ง ประทุมมาศโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
4. นางไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
3. นายเก่ง ประทุมมาศโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
4. นางไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางปิ่นอนงค์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
4. นางทวีวรรณ แก้วงามสองโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
5. นางสิริวรร อินทรามะโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางปิ่นอนงค์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
4. นางทวีวรรณ แก้วงามสองโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายชยานุกรณ์ กะมุติราโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวละไม จิตหาญโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายชยานุกรณ์ กะมุติราโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวละไม จิตหาญโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นายณัฐเกียรติ บุญยามินทร์โรงเรียนบ้านเสม็ดฯกรรมการ
3. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
4. นายประจวบ บุญมณ๊โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางปณิดา นาคนวล โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
6. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นางณัฐเกียรติ บุญยามินทร์โรงเรียนบ้านเสม็ดฯกรรมการ
3. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
4. นายประจวบ บุญมณีโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางปณิดา นาคนวล โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
6. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ ทองขอนโรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
2. นางผ่องศรี สาพิมพาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนรงค์พร วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาพิมพาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ เป็นสมรักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิกรรมการ
2. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯกรรมการ
3. นายวิเชียร วังจันทร์โรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
5. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ เป็นสมรักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิกรรมการ
2. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนโคกมะเมียนฯกรรมการ
3. นายวิเชียร วังจันทร์โรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
5. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
2. นางเหรียญ รามณีโรงเรียนบ้้านหนองดุมกรรมการ
3. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางธัญภา พันชนะโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางเหรียญ รามณีโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
3. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางธัญภา พันชนะโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดวงดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางศรัณยา ตั้งใจดุษณีโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นายเสถียร โคตาโรงเรียนกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดวงดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางศรัณยา ตั้งใจดุษณีโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นายเสถึยร โคตาโรงเรียนกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางหยาดทิพย์ ภูมิสิริปราณีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางหยาดทิพย์ ภูมิสิริปราณีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
3. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
2. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
4. นางจินตนาวรรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
2. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
4. นางจินตนาวรรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวลี ดีสมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางผ่องใส อินทองโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
3. นางยาใจ ค้ำชูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนดีโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พอกพูนโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวลี ดีสมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางผ่องใส อินทองโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
3. นางยาใจ ค้ำชูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พอกพูนโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร ดอกแก้วโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายปิยวรรณ โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
3. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
5. นางอาทิตยา ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านกาเกาะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลพร ดอกแก้วโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางปิยวรรณ โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
3. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนดีโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
5. นางอาทิตยา ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านกาเกาะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
2. นางปาริชาติ โคตะสินโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวจอมนรี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายสุชาติ คิดกล้าโรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายจรูญ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านกรวดนาฮังกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
2. นางปาริชาติ โคตะสินโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวจอมนรี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายสุชาติ คิดกล้าโรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายจรูญ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านกรวดนาฮังกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวปนิดา ชูตาลัดโรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
3. นางศิวาลัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวนิสากร ฉุนกล้าโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
5. นางจันทร์เด่น แซ่ตังโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นายประเทือง ใจหาญโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวปนิดา ชูตาลัดโรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
3. นางศิวาลัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวนิสากร ฉุนกล้าโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
5. นางจันทร์เด่น แซ่ตังโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นายประเทือง ใจหาญโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา ชูตาลัดโรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
3. นางศิวาลัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวนิสากร ฉุนกล้าโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
5. นางจันทร์เด่น แซ่ตังโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นายประเทือง ใจหาญโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเสาวนีย์ ศาลางามโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
2. นางอรวรรณ บุญยืนโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสมพร สีหานามโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นางสาวมาริดา พุ่มพวงโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางศิริพร สุดศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
6. นางสาวมณัชญา ประดาสุขโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ศาลางามโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
2. นางอรวรรณ บุญยืนโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสมพร สีหานามโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นางสาวมาริดา พุ่มพวงโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางศิริพร สุดศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
6. นางสาวมณัชญา ประดาสุขโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ศาลางามโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
2. นางอรวรรณ บุญยืนโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสมพร สีหานามโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นางสาวมาริดา พุ่มพวงโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางศิริพร สุดศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
6. นางสาวมณัชญา ประดาสุขโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นางสาวรชยา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
3. นายวัลลภ ดาศรีโรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านหนองอีเลิงกรรมการ
5. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางสุกัญญา ละมูลมอญโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นางสาวรชยา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
3. นายวัลลภ ดาศรีโรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านหนองอีเลิงกรรมการ
5. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางสุกัญญา ละมูลมอญโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
2. นางปิยฉัตร นามวงษ์โรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางโสภา ผ่องราษีโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นางสุกี มงคลอินทร์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
5. นายสุทัศน์ อุไรโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นางศิริมล ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
2. นางปิยฉัตร นามวงษ์โรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางโสภา ผ่องราษีโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นางสุกี มงคลอินทร์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
5. นายสุทัศน์ อุไรโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นางศิริมล ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางถนอมนาถ ทองนำโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางสาวคัทลียา มณีโรจน์โรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ก่อแก้วโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางพรจันทร์ อินทร์เทพโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางคัชรินทร์ สุวรรณเสวกโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา แก้วหอมโรงเรียนบ้านศรีราชกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทยุตา โชติยาโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ สืบโสดาโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ชโยภาสโรงเรียนบ้านทุ่งรูงฯกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ บันเทิงใจโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายสจิตรัก อักคะจุ่นโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายสมชัย คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
5. นายสมชาย สมคณะโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางวิยะดา นามปัญญาโรงเรียนอมรินทร์ราษฏร์กรรมการ
3. นางสุรภา ศรีรามโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นางณิชยา ศรีสุขโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
5. นางสาวรำไพ บุตรพรมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพดล แก้วใสโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
2. นายวิบูลย์ชัย ทองสูบโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นายพิศาล พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ พิศวงค์โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ศิริคำโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นายวุฒิชัย ล่าทาโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
3. นายชาชีวัฒน์ พรหมลิโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทองขอนโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายกิตติกร ใจศิลโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางชวนชม วิบูลย์เพ็ญโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ เพราะทองโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ จุกหอมโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
4. นายสมพร อินทพุฒิโรงเรียนหมื่นศรีฯกรรมการ
5. นายสมคิด เจือจันทร์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประจง อุดมศิริพงษ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายมงคล ขาวงามโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นายคมศักดิ์ เส้นศูนย์โรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ อินทนูจิตรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายศิลณรงค์ ศิลาชัยโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
2. นายจำนง เจริญศิริโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เวียงรัตน์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายรังสิต กาบจันทร์โรงเรียนบ้านนาตังตระแบกกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นายบัญชา โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายอดิศรา เรืองสนามโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางสาวจวงจันทน์ ศรกล้าโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ บุญโตโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ยวงทองโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพกรรมการ
3. นางอานุศรา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสังแกหนองคูกรรมการ
4. นายสมาน พุทธสินโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
5. นางสาวสร้อยฟ้า มะโนปิ่นโรงเรียนบ้านตะเปียงเตียกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปาณิศา ร่วมจิตรโรงเรียนบ้านตะดึงไถงกรรมการ
2. นางจีรภา ทองแม้นโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
3. นางประภาพร รัตนะดีโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ขอพรกลางโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสิงหา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวชนิตา สุนทรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
2. นางสมพล ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวฐิติพร กาบจันทร์โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ)กรรมการ
4. นางประยูร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมควร เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
2. นางสาวอำไพ มาเสมอโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
3. นางพรสถิตย์ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
4. นางจำเริญสุข ขาวงามโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
5. นางพิชญณิดา สมหมายโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นายภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยา บ้านศรีราชากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นายภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
7. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
8. นายสุทธิชัย อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
9. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
10. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
11. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
12. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ กรวยทองโรงเรียนหนองผือโนนแคนกรรมการ
2. นางสุจิตรา พรมเวียงโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
3. นางอัญชลี กล้วยทองโรงเรียนบ้านโชกใต้กรรมการ
4. นายชานนท์ ผมงามโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูนโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ โพธิ์งามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
3. นายประมวลมิตร ใจดีโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นางพัชรี หวังผลโรงเรียนหนองจอกกรรมการ
5. นายธนัช ประดิษฐ์ปรีชาโรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวทิพากร เจริญศิริโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายพงศกร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ ธรรมดาโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
5. นางสาวบุญนภา ทองล้ำโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกณรงค์ อินทร์แปลงโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
2. นายวรพล วรธงไชยโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
3. นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษโรงเรียนรามกรรมการ
4. นายสุนทร อุ่นทวีโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
5. นายเกล้า ดำแก้วโรงเรียนโคกมะเมียนฯกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล แปะทองโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
2. นายอาดุลย์ ดวงราษีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมรัก บูรณะโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายชาญชัย กระแสโสมโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นางสิตา บุตรลักษณ์โรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธง ต่อยอดโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
2. นายกิตติชัย คำวิชัยโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
3. นายวรรณะ ผิวงามโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
4. นายสงัด แผ่นทองโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
5. นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์โรงเรียนบ้านบุอาไรกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ กรวยทองโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางปนัดดา แท่นดีโรงเรียนเสกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา แก้วใสโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กับแก้วโรงเรียนทัพกระบือกรรมการ
5. นางกัญญภา วงแหวนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอัมพร แผ่นทองโรงเรียนบ้านเสม็ดฯกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวธัญภา ดาทองโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายอรรถพล ขันถมโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์)กรรมการ
5. นายสนธยา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพร เจือจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
2. นายโชติ สวัสดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นายธารา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
4. นายอัษฐวัฒน์ สุรินทราบูรณ์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายวรวุธ มณีคำโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ราชปันติ๊บโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นายฐิติวัชร พะวงษ์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ พิศวงโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นายพีรภาพ คำแก้วโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นางปวรลักษณ์ หล่อโรจนศักดิ์โรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นางสาวอรทัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ วรโพดโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นายเมธา บูรณ์เจริญโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นาเหนือโรงเรียนเทศบาล 2 (วิภัชศึกษา)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม. 1- ม.3 ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ อุสาคูโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
2. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
3. นายวรวิทย์ มีศรีโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นายมานะ จันทราคาโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐลักษณัย บุญรับโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ เหิมหักโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูกรรมการ
2. นางสาวณัฐลักษณัย บุญรับโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ ชัยนามโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายสุรเดช แม่นงามโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
5. นายพีระ เรียงทองโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรร)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ นิลทัยโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
2. นางสาวณุภานาถ ยืนยาวโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
3. นางสาวชญานุตน์ เมืองงามโรงเรียนสุรินทร์ศึกษากรรมการ
4. นายธนวุฒิ พานแก้วโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐกาล เทียมทองโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสันติชัย จันทราชโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นายวัฒนา เจียวรัมย์โรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายนครินทร์ ขันอาษาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางผาณิต ยงยิ่งหาญโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นายประทักษ์ ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางผาสุข ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกุลณัฐฐา มุตะโสภาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางวัชรี วิวัฒนารมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวสำนวน บุตรงามโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายประเดิม เทพวงษ์โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางยุพดี ดอกแก้วโรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
3. นางทองเพชร เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านตาเมาะกรรมการ
4. นางนฤมล ดำแก้วโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยากรรมการ
5. นางรัชนีกร แก่นดีโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ สุขสงวน โรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นางรวีวรรณ แก้วสมุทรโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสกุลไทย ยางงามโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
4. นายเกียรติบรรลือ คงดีโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
5. นายฐปกรณ์ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางคุณทนา กุมรัมย์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางประนอม บุญสุขโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
4. นางสุวรรณี ภคะวาโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
5. นางสุมาลี สุมาลุย์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี บุญเปล่งโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางอุสาห์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ คีรีโชติโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นางวิไล สุขบทโรงเรียนบ้านมะลูจรูงกรรมการ
5. นางกิติยา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านโคกกระเพอกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี ท่าดีโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์ โรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ
3. นายกำพล เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางน้ำฝน คล้ายพิมพ์โรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
5. นางพิกุล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ ชอบดีโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
2. นายชรินทร์ ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นายนพดล บัวแก้วโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
4. นายสมผล ขำชาลีโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
5. นายประมูล เศรษฐนันท์โรงเรียนอนุบาลจอมระกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกษิฬภัทร รัตนจิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เสาวโคโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายโยธิน ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอาวุธกรรมการ
4. นางพยวน โชติช่วงโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
5. นายจำเริญ หวังสมโรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเกตุพิมล สหยืนยงโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นายพินิจ ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางภาพร จันทร์งามโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายไพบูลย์ ามวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสุขลา ยืนยงโรงเรียนบ้านระกา(สลากฯ)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
2. นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
3. นางศศิธร เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)กรรมการ
4. นางสมฤดี พจนกวินโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพรชนัตถ์ ชัยตั้งจิตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า เทพวงษ์โรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แสนปลื้มโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ มุมทองโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปรียา นิลแก้วโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางอุบล แก่นแก้วโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวอรทัย กันนุฬาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา วังสันต์โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
3. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางบุปผชาติ ผจญกล้าโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
5. นางวนารักษ์ สืบชาติโรงเรียนบ้านาสมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นพพิบูลย์โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
2. นางชุลีพร สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสุขุม จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
4. นางนงเยาว์ กิมาวะหาโรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ขำชาลีโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
2. นางพูนรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนดุรณวิทยากรกรรมการ
3. นางดาราพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นางกุหลาบ พุทธรักขิโตโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิริสุข สมภักดีโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐชา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
3. นางสาววิญญา ต้นทองโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
4. นางเกษา ขาวงามโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา วิเศษพูนโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราฎร์ศึกษา)กรรมการ
2. นายเกริกไกร กรองทองโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุงกรรมการ
3. นางสาววัชราพร วัชรกุลโรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ เหมือนจิตโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางมะลิกา สาครโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นางบรรจง นับวันดีโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ
3. นางสาวทองศรี ใบพลูทองโรงเรียนบ้านอนันต์กรรมการ
4. นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์โรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางเจนจิต บานแย้มโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางดวงแข ยางงามโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางปรีดาวรรณ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
3. นางสุภาวดี งามยิ่งโรงเรียนสุรินทรศึกษากรรมการ
4. นางบัวรัตน์ ยิงยอมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
5. นางเฉลียวรัตน์ สมพร้อมโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวดิรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
2. นางสุนีย์ พุฒหล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นางเจนจิรา บุญโตโรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
4. นางสาวณัฐชนา จันทรจำนงโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
5. นางรติกร วรางกูรโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนันทา นิยมทองโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
2. นางอรพินท์ สมใจชนะโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
3. นางนวลฉวี ดาศรีโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ บุญหนักโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
5. นางอรปรียา ฤกษ์ศรีโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยาญี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา โรจน์ปรียารัตน์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
2. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
3. นางนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตงฯกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม น่วมจะโป๊ะโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
2. นางสุพิชชา เสริมแสงโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นางละมัย จันทร์โทโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชอบมีโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประนอม น่วมจะโป๊ะโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
2. นางสุพิชชา เสริมแสงโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นางละมัย จันทร์โทโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชอบมีโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นายศาสสรร ใจนุ่มโรงเรียนบ้านพันธุลีกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิศชา รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางนวพร บรรจุงามโรงเรียนบ้านราชวิถีฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นายศาสสรร ใจนุ่มโรงเรียนบ้านพันธุลีกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิศชา รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางนวพร บรรจุงามโรงเรียนบ้านราชวิถีฯกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นางเพ็ญพิมล ชูเส้นผมโรงเรียนกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถีกรรมการ
4. นางสมพร คงสมานโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นางเพ็ญพิมล ชูเส้นผมโรงเรียนกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถีฯกรรมการ
4. นางสมพร คงสมานโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นางเพ็ญพิมล ชูเส้นผมโรงเรียนกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถีฯกรรมการ
4. นางสมพร คงสมานโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนอแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกษร เจริญรัตน์โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ใสสูงเนินโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ตั้งจึงเจริญโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ มีเจริญโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
5. นายสมชาย พัฒนพิเชษฐ์พงษ์โรงเรียนโชกเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางระวิวรรณ์ สมนึกโรงเรียนบ้านพม่ากรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางระวิวรรณ์ สมนึกโรงเรียนบ้านพม่ากรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเกรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางละมัย อินทร์แป้นโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางระวิวรรณ์ สมนึกโรงเรียนบ้านพม่ากรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน กรทิพย์บ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุยกรรมการ
2. นางจีรานันท์ ผลเสาวภาคย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสรัญญา โสดาจันทร์โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
4. นางกิตยาภรณ์ ธัญยภัทร์สกุลโรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
5. นางประภัสสร ปฏิมาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุยกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ผลเสาวภาคย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสรัญญา โสดาจันทร์โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
4. นางกิตยาภรณ์ ธัญยภัทร์สกุลโรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
5. นางประภัสสร ปฏิมาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี พันแสนโรงเรียนบ้านบุฤาษีกรรมการ
2. นางประนอม เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายสุเพียร ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
4. นายสันติ บุญเหมาะโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมยุรี พันแสนโรงเรียนบ้านบุฤาษีกรรมการ
2. นางประนอม เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายสุเพียร ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
4. นายสันติ บุญเหมาะโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกิยรติ อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
2. นางเมธาพร ทองปลิวโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ คำประโคนโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายสังคม สมสร้างโรงเรียนบ้านสามโคกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกียรติ อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
2. นางเมธาพร ทองปลิวโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ คำประโคนโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายสังคม สมสร้างโรงเรียนบ้านสามโคกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์โรงเรียนพรหมประสามราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล หุ่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งรูงฯกรรมการ
3. นายปรเมธ คนึงเพียรโรงเรียนบ้านหนองสนิทกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร อบอุ่นโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
5. นายอรุณ ดวงเนตรโรงเรียนโคกปราสาทกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์โรงเรียนพรหมประสามราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล หุ่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งรูงฯกรรมการ
3. นายปรเมธ คนึงเพียรโรงเรียนบ้านหนองสนิทกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร อบอุ่นโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
5. นายอรุณ ดวงเนตรโรงเรียนโคกปราสาทกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
2. นางราตรี สุกุมารพันธ์โรงเรียนบ้านบ้านบุฤาษีกรรมการ
3. นางพันทิพา คงวันโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
4. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
5. นางมิ่งมิตร สวัสดีโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำเนา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
2. นางราตรี สุกุมารพันธ์โรงเรียนบ้านบ้านบุฤาษีกรรมการ
3. นางพันทิพา คงวันโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
4. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
5. นางมิ่งมิตร สวัสดีโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นายจารึก สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นายจารึก สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นายจารึก สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิสรา โสแก้วโรงเรียนบ้านพะเนากรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ นันท์มนัสโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นายสหเทพ ดาศรีีบ้านบุแกรง-ตะเคียน (ปานอุทิศวิทยา)กรรมการ
5. นางสำรอง วัชรบรรจงโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา ประดับโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
2. นางวันทนา มาลาทองโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
3. นายสมคิด หมายชนะโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปัตถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
5. นางจันทร์เพชร ลักขษรโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]