สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 30 8 9 47 49 5 3 2 57
2 บ้านวังบง 9 7 5 21 24 11 5 0 40
3 บ้านดงหม้อทอง 7 7 0 14 21 4 2 5 27
4 บ้านอินทร์แปลง 7 1 3 11 14 3 6 2 23
5 บ้านพุทธรักษา 6 0 2 8 9 0 0 2 9
6 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 5 6 3 14 14 8 0 3 22
7 ชุมชนบ้านกลางนาโน 4 5 1 10 13 6 3 7 22
8 บ้านยางคำ 4 4 1 9 10 3 0 0 13
9 บ้านห้วยหินลาด 4 3 2 9 14 4 3 10 21
10 บ้านหนองลาด 4 3 2 9 12 7 2 1 21
11 บ้านบะนกทา 4 2 2 8 8 0 1 1 9
12 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 4 1 8 14 3 0 1 17
13 บ้านดงสาร 3 3 1 7 9 4 6 2 19
14 บ้านห้วยหิน 3 3 0 6 10 10 2 3 22
15 บ้านบะป่าคา 3 3 0 6 7 0 0 0 7
16 บ้านดงยาง 3 2 2 7 12 3 2 3 17
17 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 1 4 8 17 4 3 4 24
18 บ้านท่าศรีไคล 3 1 4 8 9 8 5 4 22
19 บ้านกุดเรือคำ 3 1 3 7 11 10 2 2 23
20 บ้านนาดูนนาดี 3 1 3 7 9 7 1 4 17
21 บ้านเพีย 3 1 2 6 12 3 0 3 15
22 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 3 1 1 5 8 0 0 0 8
23 บ้านเหล่าผักใส่ 3 1 0 4 11 6 1 2 18
24 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 3 0 2 5 7 5 1 1 13
25 บ้านโพนสวาง 3 0 0 3 6 4 0 0 10
26 บ้านอากาศ 2 8 4 14 29 7 4 6 40
27 บ้านขัวก่าย 2 3 3 8 13 3 1 6 17
28 อนุบาลบ้านม่วง 2 3 2 7 15 8 2 4 25
29 ชุมชนบ้านมาย 2 3 2 7 11 11 7 9 29
30 บ้านหนองบัวสิม 2 3 1 6 13 6 0 1 19
31 บ้านด่านสมบูรณ์ 2 2 1 5 4 2 0 2 6
32 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 2 1 3 6 11 4 1 4 16
33 บ้านตาด 2 1 2 5 6 2 3 0 11
34 บ้านหนองแสงคำ 2 1 1 4 4 1 0 1 5
35 เทศบาลคำตากล้า 2 1 0 3 7 3 1 4 11
36 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 1 0 3 4 2 2 1 8
37 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 2 1 0 3 4 0 2 1 6
38 บ้านหนองบัวแดง 2 1 0 3 3 6 3 0 12
39 บ้านตาดโตน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านนาดอกไม้ 2 0 1 3 6 2 1 2 9
41 บ้านโนนทับช้าง 2 0 0 2 4 2 0 1 6
42 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 2 4 1 0 0 5
43 บ้านดอนแดง 2 0 0 2 2 2 0 0 4
44 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1 4 4 9 16 8 3 3 27
45 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 3 1 5 7 3 0 4 10
46 บ้านดงเสียว 1 3 0 4 6 7 1 2 14
47 บ้านเซือม 1 2 1 4 6 4 2 0 12
48 บ้านหนองขุ่น 1 2 1 4 4 0 0 1 4
49 บ้านหนองม่วง 1 2 0 3 8 7 3 1 18
50 บ้านน้ำบุ้น 1 2 0 3 4 4 2 1 10
51 บ้านนาซอ 1 2 0 3 4 3 0 0 7
52 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1 1 2 4 14 9 3 3 26
53 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 1 1 2 4 8 4 1 1 13
54 บ้านหนองพอกน้อย 1 1 2 4 8 2 1 0 11
55 บ้านปลาหลาย 1 1 2 4 5 1 1 3 7
56 บ้านหนองตากวย 1 1 1 3 8 2 0 0 10
57 บ้านวังหว้า 1 1 1 3 7 1 1 0 9
58 บ้านโคกกสว่าง 1 1 1 3 6 2 0 0 8
59 บ้านแก้ง 1 1 1 3 5 6 2 0 13
60 บ้านนาง่ามเล้า 1 1 1 3 4 0 0 0 4
61 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
62 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 1 0 2 5 7 2 0 14
63 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 5 5 1 3 11
64 บ้านนาจาร 1 1 0 2 5 4 1 4 10
65 บ้านโคกกลาง 1 1 0 2 3 2 1 1 6
66 บ้านศรีวิชัย 1 0 2 3 6 0 1 0 7
67 บ้านโพนแพง 1 0 1 2 4 1 1 1 6
68 บ้านโนนแสบง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านวาใหญ่ 1 0 0 1 5 6 0 1 11
70 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1 0 0 1 4 6 2 1 12
71 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1 0 0 1 3 3 2 1 8
72 บ้านโคกแสง 1 0 0 1 3 0 0 2 3
73 บ้านโนนอุดม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
74 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านโคกไม้ล้ม 1 0 0 1 1 3 0 1 4
76 บ้านโนนแต้ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
77 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 0 4 2 6 10 5 1 1 16
78 บ้านบะหว้า 0 3 4 7 11 8 2 8 21
79 บ้านส้งเปือย 0 2 2 4 10 2 0 0 12
80 บ้านโพธิ์ชัย 0 2 1 3 4 2 3 1 9
81 บ้านกุดจาน 0 2 0 2 6 3 1 3 10
82 บ้านท่างาม 0 2 0 2 6 3 1 1 10
83 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 2 0 2 6 2 0 0 8
84 นาจานกล้วยน้อย 0 2 0 2 5 1 0 2 6
85 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 2 3 8 2 3 2 13
86 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 1 2 3 6 5 3 2 14
87 บ้านดงห้วยเปลือย 0 1 2 3 5 1 2 1 8
88 บ้านนาอวนน้อย 0 1 1 2 12 4 2 2 18
89 บ้านหนองฮาง 0 1 1 2 5 3 1 1 9
90 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 1 1 2 4 4 2 1 10
91 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 4 1 1 2 6
92 บ้านดงอีด่อย 0 1 1 2 2 3 2 1 7
93 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 1 0 1 9 10 6 3 25
94 บ้านวังเยี่ยม 0 1 0 1 6 4 0 1 10
95 บ้านคำตากล้า 0 1 0 1 4 5 3 2 12
96 บ้านสงเปือย 0 1 0 1 4 4 1 1 9
97 บ้านนายม 0 1 0 1 4 1 0 2 5
98 บ้านวังเวิน 0 1 0 1 4 1 0 2 5
99 บ้านโคกก่องหนองแวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
100 แพดพิทยารัตน์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
101 บ้านหินเหิบ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 4 1 1 7
103 บ้านดงเหนือ 0 1 0 1 2 3 2 0 7
104 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 1 0 1 2 1 1 2 4
105 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 1 3 1 1 5
107 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 1 0 1 1 1 1 1 3
108 บ้านโคกถาวร 0 1 0 1 1 1 1 1 3
109 บ้านนาฮี 0 0 4 4 5 4 0 1 9
110 บ้านคำลอดพื้น 0 0 2 2 7 4 3 2 14
111 ประชานาดอกไม้ 0 0 2 2 7 0 2 0 9
112 บ้านหนองสนม 0 0 2 2 2 3 0 0 5
113 บ้านหว้านสหวิทยา 0 0 1 1 7 8 2 1 17
114 บ้านดงบัง 0 0 1 1 5 6 2 0 13
115 บ้านคูสะคาม 0 0 1 1 3 0 2 0 5
116 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 2 4 0 2 6
117 บ้านท่าก้อน 0 0 1 1 2 3 1 3 6
118 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 2 3 0 2 5
119 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
120 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
121 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
122 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
123 บ้านดอนทอย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
124 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
125 บ้านเม่นน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 บ้านนาคอย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
127 บ้านนายอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 5 2 3 3 10
129 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
130 บ้านบะยาว 0 0 0 0 5 0 0 1 5
131 บ้านก่อ 0 0 0 0 4 5 0 1 9
132 บ้านข้าวแป้ง 0 0 0 0 4 3 0 0 7
133 บ้านแพงใหญ่ 0 0 0 0 4 1 4 0 9
134 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 4 1 0 1 5
135 บ้านนากะทาด 0 0 0 0 3 6 4 2 13
136 บ้านคึม 0 0 0 0 3 5 2 0 10
137 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 1 5
138 คำปลาฝานาทวี 0 0 0 0 3 1 1 1 5
139 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
140 บ้านขาม 0 0 0 0 3 0 2 0 5
141 บ้านท่าควาย 0 0 0 0 3 0 0 2 3
142 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
144 บ้านวังโพน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 2 2 4
148 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
149 บ้านกุดเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านจาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
152 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 3 3 6 7
153 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 3 3 2 7
154 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 1 3 2 2 6
155 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
156 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
157 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านคอนศรีบะสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านคำยาง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
165 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
166 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
168 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
169 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
170 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 อนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านสรศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 195 175 143 513 942 486 208 234 1,636