หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 13 25 19
2 002 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 11 47 14
3 003 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 14 21 20
4 004 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 4 9 6
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 30 63 49
6 147005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 0 0 0
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 52 122 67
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 20 30 27
9 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 30 45 36
10 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 17 39 21
11 010 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 30 60 49
12 012 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 5 4
13 013 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 15 30 24
14 014 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 15 43 28
15 147014 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 1 2 2
16 017 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
17 016 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 0 0
18 018 โรงเรียนบ้านกุดจาน 15 39 19
19 019 โรงเรียนบ้านกุดจิก 0 0 0
20 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 9 4
21 020 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 33 62 48
22 015 โรงเรียนบ้านก่อ 10 33 21
23 023 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 24 44 35
24 024 โรงเรียนบ้านขาม 5 21 8
25 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 29 54 37
26 027 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 1 3 2
27 025 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 14 34 24
28 028 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 6 12 11
29 030 โรงเรียนบ้านคำตากล้า 14 23 18
30 031 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 5 4 9
31 032 โรงเรียนบ้านคำยาง 7 11 10
32 033 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 16 31 22
33 029 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 3 3 3
34 034 โรงเรียนบ้านคึม 10 31 18
35 035 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 6 14 7
36 044 โรงเรียนบ้านจาร 2 3 3
37 045 โรงเรียนบ้านจำปาดง 6 15 11
38 047 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 1 3 2
39 049 โรงเรียนบ้านดงบัง 19 35 29
40 050 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 3 10 6
41 051 โรงเรียนบ้านดงยาง 23 51 39
42 052 โรงเรียนบ้านดงสาร 21 50 35
43 147052 โรงเรียนบ้านดงสาร 0 0 0
44 054 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 33 99 60
45 055 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 13 16 14
46 057 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 11 21 11
47 053 โรงเรียนบ้านดงเสียว 26 61 39
48 056 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 9 17 14
49 058 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 2 2
50 063 โรงเรียนบ้านดอนทอย 5 9 7
51 064 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 4 3
52 065 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 5 10 8
53 062 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 10 8
54 059 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 4 8 7
55 060 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 7 9 9
56 061 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 14 31 24
57 066 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 10 38 15
58 069 โรงเรียนบ้านตาด 11 33 17
59 068 โรงเรียนบ้านตาดโตน 6 28 15
60 070 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 18 44 32
61 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 16 26 23
62 071 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 13 20 15
63 072 โรงเรียนบ้านท่าควาย 7 14 11
64 073 โรงเรียนบ้านท่างาม 13 20 18
65 074 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 10 26 19
66 077 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 29 61 48
67 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 6 22 10
68 076 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 0 0 0
69 079 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 14 48 25
70 080 โรงเรียนบ้านนากะทาด 18 41 30
71 081 โรงเรียนบ้านนาคอย 2 2 2
72 082 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 11 8
73 083 โรงเรียนบ้านนาจาร 15 24 21
74 084 โรงเรียนบ้านนาซอ 7 13 8
75 085 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 15 28 22
76 086 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 24 53 39
77 088 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 5 21 9
78 089 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 26 16
79 092 โรงเรียนบ้านนายม 8 10 8
80 093 โรงเรียนบ้านนายอ 1 20 5
81 094 โรงเรียนบ้านนาหวาย 0 0 0
82 095 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 23 41 31
83 096 โรงเรียนบ้านนาฮี 14 31 23
84 091 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 11 10
85 087 โรงเรียนบ้านนาแต้ 3 12 6
86 090 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 7 6
87 097 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 6 12 10
88 098 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 14 42 25
89 110 โรงเรียนบ้านบะนกทา 13 18 18
90 111 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 9 9
91 112 โรงเรียนบ้านบะยาว 6 13 8
92 113 โรงเรียนบ้านบะหว้า 30 40 38
93 109 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 0 0 0
94 114 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 10 27 17
95 115 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 5 4
96 116 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 21 28 25
97 126 โรงเรียนบ้านยางคำ 13 32 19
98 127 โรงเรียนบ้านลืมบอง 15 24 22
99 128 โรงเรียนบ้านวังบง 43 101 67
100 130 โรงเรียนบ้านวังม่วง 6 9 8
101 133 โรงเรียนบ้านวังหว้า 9 23 16
102 131 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 11 22 19
103 132 โรงเรียนบ้านวังเวิน 14 29 20
104 129 โรงเรียนบ้านวังโพน 3 4 4
105 134 โรงเรียนบ้านวาน้อย 0 0 0
106 135 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 15 23 20
107 136 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 7 14 12
108 138 โรงเรียนบ้านสงเปือย 13 15 15
109 139 โรงเรียนบ้านสรศรี 1 5 1
110 140 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 5 12 8
111 141 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 3 7 3
112 142 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 5 8 7
113 137 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 18 40 31
114 145 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 9 21 13
115 146 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 12 9
116 147 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 10 39 18
117 148 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
118 149 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 18 40 24
119 151 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 19 33 27
120 150 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 4 8 6
121 154 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 20 74 40
122 153 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 12 46 23
123 152 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 11 8
124 155 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 13 99 33
125 156 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 6 5
126 157 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 11 23 18
127 158 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 21 42 30
128 159 โรงเรียนบ้านหนองลาด 26 72 45
129 161 โรงเรียนบ้านหนองสนม 5 7 5
130 162 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 3 5 4
131 167 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 31 23
132 165 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 13 23 19
133 160 โรงเรียนบ้านหนองแวง 10 25 17
134 163 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 8 17 13
135 164 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 14 36 23
136 166 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 20 36 30
137 173 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 24 44 25
138 174 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 3 20 8
139 168 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 13 12
140 171 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 28 57 45
141 172 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 35 51 47
142 170 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 5 16 10
143 169 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 14 7
144 176 โรงเรียนบ้านอากาศ 46 110 76
145 177 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 27 57 40
146 147177 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 4 2 2
147 046 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 4 4
148 048 โรงเรียนบ้านเซือม 16 31 26
149 067 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 6 9 8
150 117 โรงเรียนบ้านเพีย 19 36 30
151 125 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 3 6 5
152 143 โรงเรียนบ้านเสาวัด 9 16 15
153 175 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 25 55 34
154 022 โรงเรียนบ้านแก้ง 14 25 16
155 118 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 2 8 5
156 119 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 11 36 16
157 144 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 11 17 15
158 036 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 9 27 16
159 037 โรงเรียนบ้านโคกกสว่าง 8 11 10
160 038 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 3 6 3
161 039 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 4 19 9
162 040 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 4 23 9
163 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 5 3
164 043 โรงเรียนบ้านโคกแสง 7 17 12
165 041 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 5 7 7
166 100 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 4 3
167 102 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 10 19 13
168 105 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 34 26
169 106 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 32 47 43
170 108 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 5 8 8
171 099 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 7 11 10
172 101 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 4 11 8
173 104 โรงเรียนบ้านโนนแพง 3 7 4
174 107 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 2 2 2
175 103 โรงเรียนบ้านโนนไทย 10 22 17
176 120 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 26 20
177 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 1 1
178 122 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 5 4
179 124 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 23 15
180 123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 9 9
181 178 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 11 21 13
182 180 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
183 181 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 8 25 13
184 182 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 4 7 4
185 187 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 32 71 46
186 188 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
187 191 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
188 192 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 63 145 101
189 184 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 0 0 0
190 185 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 0 0 0
191 186 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 1 1 1
192 189 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 6 13 9
193 190 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 29 107 57
194 193 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
195 183 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
196 011 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 16 21 18
197 179 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 7 10 8
รวม 2182 4824 3312
8136

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Tel.0811176115 Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]