ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 82.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 79.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 78.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 76.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 76.25 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 71.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน