รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นารี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  วีดีสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลศรี
 
1. นางเพลินพิศ   เพชรพรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงนันทนา  ตรีกมล
 
1. นางสาวชลธิชา  รักษาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กหญิงข้าวหอม  สุวรรณ์
 
1. นางศลักษณวิภา  สุวรรณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงพจมาน  สุจริต
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐกฤตา  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณการ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงศศิวิมน   โคตินุ
 
1. นางระจิตตรา   ศรีจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำคูณ
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีพรหมษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  สมเทพ
 
1. นางงามตา  พรหมพินิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคระดา
2. เด็กหญิงศุลีพร  พรมกสิกร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งคำ
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณิชากร  คำสุกใส
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาระมิ่ง
 
1. นางปรารถนา  บุตรอุดม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ศิริกิจ
2. นางสาวอรณี   ศรีหาสร้อย
 
1. นางอุบลรัตน์   หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์   บุราณสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงบุญธิชา  จินดาแป้น
 
1. นางบุญชู  มาตราช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายกรเวช  เคนไชยวงศ์
 
1. นางจันทราศรี  ทิพย์สิงห์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. นายศุภกิจ  บิดร
 
1. นางบุษบา  อิ้มพัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  การิก
2. เด็กหญิงศศิธร  หวานจิต
3. เด็กหญิงอังคะวิภา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางศรัณย์ภัทร  อินทร์ธิวงศ์
2. นางนฤมล  กุลชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จุฑะมิต
3. เด็กชายศราวุธ  ระวันสุ
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
2. นางสาวรัตติยา  จันทาคีรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณละ
2. เด็กหญิงชนิสรา  ชูแก้ว
3. เด็กชายธิษณ์ธีรกานต์  อินทร์ธิวงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทินโนรส
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดารุณภักดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นางสาวกมลวรรณ    สีเทียวไทย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   วงศรีลา
3. นางสาวปิยพรรณ   โถชาลี
 
1. นางสาวธรรนัด  โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงวิชชุดา  จุดตะโพน
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุดชาดา
 
1. นายสากล  โพธิราช
2. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นางสาวทิพวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงสัมฤทธิ์   เจริญรส
 
1. นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
2. นางสาวธรรนัด  โถบำรุง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภูมิพงศ์  อาจหาญ
 
1. นางนารถฤดี  อารีล้น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กชายสันติสุข  ชาทองยศ
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ลีทอง
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  การุญ
2. เด็กชายภีรกานต์  ทองเงิน
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คำพิทูล
 
1. นางประกายแก้ว  จันทร์นามวงค์
2. นายพงศกร  นนธิราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วก่า
2. เด็กหญิงอรปรียา  คำเขียว
3. เด็กหญิงอุษา  แทนรินทร์
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
2. นางปรารถนา  นิระเคน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปลื้มหอม
3. เด็กชายสิทธิชัย  นามประมา
 
1. นางสิริรัตน์  เจริญวงศ์
2. นางวิลาสิณี  เมฆประดับ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงจิลดา  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงพรณภา  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีลาราช
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
2. นางดาริกา  อ่อนทา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์สุพรรณ
2. เด็กหญิงวิภาพร  พันล้ำ
3. เด็กหญิงสกาว  สุธาวา
 
1. นายประจักร  แก้วกิจ
2. นางสุขคิด  โอภาสทิพากร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายชานนท์  พิมมะเสน
2. นางสาวพรนภา  ทิพย์กองลาด
3. นางสาวศุจีภรณ์  ยินดีมาก
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ปฐม
2. เด็กชายวิทยา  วงศ์เอาะ
3. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  เหิมหอม
 
1. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีพิมเมือง
2. เด็กหญิงอริษา  แก้วกั้น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หงส์ชูตา
 
1. นางสาววิจิตรา  บัณฑิต
2. นายถวิล  คำอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายศุภชัย  ป้องสีดา
2. เด็กชายอาณาจักร  พยุงวงษ์
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางสาวศรีสุดา  นาถประนิล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์มาลา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ธิวะโต
 
1. นางอรอนงค์  ศิริเมธางกูร
2. นายสมสมัคร์  พลากุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  เหลาทอง
 
1. นายอิสรา  ผลานาค
2. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายตันติกร    แก้วอาจ
2. เด็กชายอภิชาติ    มักติ
 
1. นายเวียงชัย  นามวงษ์
2. นายปริญา  ภูเวียนวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายณัฐภาค  มาลาน้อย
2. เด็กชายธนะวิชญ์  เดชราช
 
1. นายวิญญู  ไชยทะ
2. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. เด็กชายเครือณรงค์  พลมนตรี
2. เด็กชายแสงสุรี  ลือชาพูล
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
2. นางพรเพชร  ไชยศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. นายธนากร  เกี้ยงเก้า
2. นายอภิชาติ  วะลัยสุข
 
1. นายมหิทธิศักดิ์  ศรสุราษฎร์
2. นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แกมนิรัตน์
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางจำรูญศรี  ดอกจันทน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชลดา  นวนอาสา
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลบุตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
4. เด็กหญิงพวงเพชร  ศรีบุญแปลง
5. เด็กหญิงรุจิรา  สุจริตจิตร
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวธัญญรัตน์  ผิวเงิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  หอมพนา
2. เด็กหญิงปรัชญา  ธนะกิจ
3. เด็กหญิงศิริวิมล   เทนสุนา
4. เด็กหญิงสุดาพร  ทองเมือง
5. เด็กหญิงอินทิรา  พร้อมใจ
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 1. เด็กหญิงนัญธิญา  จุลบาท
2. เด็กหญิงปานวาด  อุส่าห์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองน้อย
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ตะนุกิจ
5. เด็กหญิงอรจิรา  ธรรมจิตร
 
1. นางอุไรวรรณ  การุญ
2. นางสาวศิรินภา  บุญรักษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา  พระราช
2. เด็กหญิงนิพาดา  ดวงผุยทอง
3. เด็กหญิงลินดา  หารจางสิทธิ์
4. เด็กหญิงอนิศรา  สารมานิตย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  คูณตุ้ม
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางสาวรัญดร  ทองเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจันทรวิมล  โทษา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองสอดแสง
4. นางสาวสลิลทิพย์  จำปีคุณ
5. เด็กหญิงอัญชลีกร  ศรีโคตร
 
1. นางมัลลิกา  ไชยเชษฐ์
2. นางวีณา  มิตรยอดวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. เด็กหญิงนันทนัช   นรบุตร
3. เด็กหญิงปินตญา   สีเทียวไทย
4. นางสาววนิดา   โสมชัย
5. เด็กหญิงสัมฤทธิ์    เจริญรส
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นางสาวธรรนัด  โถบำรุง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายจักรี  หอมใส
2. เด็กชายทวีศิลป์  แสนชาติ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ทองสอดแสง
4. เด็กหญิงมณฑิรา  สุขจิตต์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมสากล
 
1. นายกฤษดา  ไตรยขันธ์
2. นางเพ็ญศิลป์  ไชยวงศ์คต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกอร  เพิ่มเพียรสิน
2. เด็กชายกฤษดา  สายมงคล
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ไชยเชษฐ์
4. เด็กหญิงกุลปรียา  สะเอียบคง
5. เด็กชายตะวัน  วงศ์สีดา
6. เด็กหญิงบุษบา  จูมพิลา
7. เด็กชายปลื้ม  กางทอง
8. เด็กชายพลสิทธิ์  ครองยุทธ
9. เด็กหญิงพินภา  บุพศิริ
10. เด็กหญิงภัสราภรณ์  กางทอง
11. เด็กหญิงมรกต  ตะะปะชุม
12. เด็กชายวราวุธ  ผ่านสุวรรณ
13. เด็กชายวัชรินทร์  จันทวงศ์
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  สะเอียบคง
15. เด็กชายสุธศร  ไชยเชษฐ์
16. เด็กชายอดิเทพ  ไชยเชษฐ์
17. เด็กหญิงอภิญญา  ตะปัดชุม
18. เด็กหญิงอริสรา  สะเอียบคง
19. เด็กชายเอกราช  คำโพธิ์
20. เด็กชายเอกสิทธิ์  ฮุงหวล
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางปินยา   สมภูมิ
3. นางสาวยุนภา  สัญจรเลิศ
4. นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร
5. นางสาวจามจุรี  ทีหอคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายกฤษฎา  โสภาพงษ์
2. เด็กชายกัณฑ์ศราสตรา  แสนอุบล
3. เด็กชายกิติศักดิ์  พันธะสา
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ทินทอง
5. เด็กชายจักรกริศน์  ยันตะพันธ์
6. เด็กชายฐานทัพ  น้อยพรม
7. เด็กชายธนกฤต  ฝ่ายรีย์
8. เด็กชายธีรภัทร  รักษาแสง
9. เด็กชายนพรัตน์  สาริวงศ์สา
10. เด็กชายปฏิวัติ  อุปโคตร
11. เด็กชายปริวัฒน์  อุปสัย
12. เด็กชายพรรณกร  ผาสุข
13. เด็กชายภูวนัย  รักษาแสง
14. เด็กชายรวีวัฒน์  แก้วตันตะ
15. เด็กหญิงศศิกานต์  คุณละ
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองอินทรี
17. เด็กชายสุริยา  คะสีทอง
18. เด็กหญิงอพัชชา  ระจันลี
19. เด็กชายอรรถพร  แหล่ป้อง
20. เด็กชายอัฎฐพงศ์  แสนอุบล
 
1. นายสมชัย  ไขแสงจันทร์
2. นายปัญญา  กันยาวงศ์
3. นายสิงห์  แก้วประเสริฐ
4. นายนิรุตติ์  อินสาคร
5. นางสาวจามรี  สง่าพันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประภา
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  คงบุญมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. นางสาวจิราภา  สายศรี
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยุตรินทร์
2. เด็กชายพีระวิชญ์  ธรรมจิตร
 
1. นางอุไรวรรณ  การุญ
2. นางสาวศิรินภา  บุญรักษา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายนวกร  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พิทักษ์กุล
 
1. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
2. นางลดาวัลย์  สุวรรณเทน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงชลดา  เวลาหา
2. นายเอกรัตน์  บุปผาไสย
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกณิกา  มาลัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐชา  เกี๊ยวสันเทียะ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุสาพรม
5. เด็กหญิงพิศมัย  บุญกระจ่าง
6. เด็กหญิงรักษิกา  ไชยจักร
7. เด็กหญิงศรัญญา  ศาลาราช
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เทียมราช
9. เด็กหญิงอรนิดา  ลือชาขันธ์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ทองหน่อหล้า
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
2. นางสมสมัย  ศิริบุตร
3. นางอรดี   ศุภรรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนาะวาที
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินคำตุ้ย
3. เด็กหญิงซารีน่า  สะระดล
4. เด็กหญิงฐิติมา  กิจวิขาม
5. เด็กหญิงณัฐพร  หอมดวง
6. เด็กหญิงธัญรดา  เทนสุนา
7. เด็กหญิงนรียา  คณิสาร
8. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์เพ็ง
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมพล
10. เด็กหญิงวทัญญา  สีธิสาร
11. เด็กหญิงศรัญยา  อนุสนธ์
12. เด็กหญิงศรัณยา  ตุ้ยแพร่
13. เด็กหญิงศิริพร  ชินทะวัน
14. เด็กหญิงศุนันทา  ครองโนนกอก
15. เด็กหญิงสิริปรียา  ตันแปง
 
1. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
2. นางพิมพ์วลัญช์  จันฤๅไชย
3. นายพงศธร  ศรีภักดี
4. นางรักใจ  อินทะชัย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวกวิสรา  ภูอาลัย
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  เทียมราช
3. นางสาวจันทกานต์  แสงภักดี
4. นางสาวณัชชา  ปานรัตน์
5. นางสาวทิวาพร  ละครคิด
6. นายธีระพัฒน์  ศรีใสย
7. นางสาวนิตยา  วงศอนุ
8. เด็กหญิงพรไพลิน  โคตรประดา
9. เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีชมพู
10. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์จำปา
11. นางสาวรินลดา  โสดาบุตร
12. นางสาวอทิตยา  ลักษณะศรี
13. นางสาวอริสรา  ไชยธรรม
14. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พันธะศรี
15. นางสาวเบญจมาศ  เทียมราช
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ใจดี
2. นางพรรณิภา  มีภูคำ
3. นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี
4. นางพิศมัย  เหล่าการ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 1. เด็กหญิงลลิตา   เหมะธุลิน
2. เด็กหญิงวรินดา   โถคำนาม
 
1. นายธนาคม   ทัศมี
2. นางไพฑูรย์   มหาราต
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
2. นางสาวพรทิพย์  คำเพราะ
 
1. นางมณฑา  ยุทธคราม
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 1. เด็กหญิงมนต์สายชล  นนทะการ
 
1. นางกัญญา  นิยมธรรม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงอารียา  นามโคตร
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงทิภากร  ไชยเดช
 
1. นางโชติกา   คำน้อย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนวงศ์
 
1. นางสำราญ  สีลาวงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 1. เด็กหญิงเขมานันท์    ชินมา
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสงจำปี
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์สีตา
 
1. นายสุรสิทธิ์  วรภาพ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงชยธร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรทัย  อินทร์สาคร
 
1. นางประไพร  ช่างสอน
2. นางพจนา  ทิพวัน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชอบ
2. เด็กหญิงกรวิภา  บุดดีคง
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิศรา  สมชัย
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  สงัดรัมย์
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
2. นางสาวจีรนันท์  จันทรเสนา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พุดชา
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะแนน 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงวนิดา  ผาลิน
3. เด็กหญิงสาริกา  บางเลา
 
1. นางจิรานันท์  พลน้ำเที่ยง
2. นายสมัย  ภูนา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฐิดา  วงค์ธรรม
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  พรมคำ
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  คุณสิงห์
 
1. นายวิญญา  พรหมส่วน
2. นางศศิธร  สังกฤษ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กชายณัฐพล  ขุราษี
2. เด็กชายศิริพงษ์  เจริญเขต
3. เด็กชายสรวิช  ถมคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุญคง
2. นางรวิวรรณ  สมบัติดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วดวงสี
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายปฏิวัติ  ภูผิวผา
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 1. เด็กหญิงสุธิดา  ภูพานเพชร
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายอัครพล  หิรัญนิล
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายอนาวิล  แสนทวีสุข
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 1. เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ศรี
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกอญ่า  การะจักษ์
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  พรหมปัญญา
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  กติการ
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ตรวจมรรคา
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 1. เด็กชายพีรพล  ธรรมนู
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงประภารัตน์  สุขแพทย์
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายคุณานนท์  ฐิตวรรณโณเนตร์
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายธนาพนธ์  นาคพรมอินทร์
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะฮี 1. เด็กหญิงภานุมาศ   อินโจม
 
1. นายอิสราพงษ์  จงจันทร์ศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วดวงสี
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  พงษ์พันเทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันวงศ์
3. เด็กชายณัฐพล  วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงธัญรดา  ดวงมาลย์
5. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วโงน
6. เด็กหญิงบุษยามาส  พลไชย
7. เด็กชายปฎิภาณ  อัศวาวุฒิ
8. เด็กชายปิยพงศ์  เปรมปรี
9. เด็กหญิงพิราพร  วงศ์แก้ว
10. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  อุตสาตร์
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก้อนตาล
12. เด็กหญิงภัทราวดี  นามมุงคุณ
13. เด็กหญิงมาริสา  จันทวงค์
14. เด็กหญิงวรินดา  บุวิเศษ
15. เด็กหญิงวันวิสา  บุวิเศษ
16. เด็กชายวิรัช  วอดทอง
17. เด็กหญิงศศิธร  มาตพงศ์
18. เด็กชายศิรศักดิ์  พรมจักขุ
19. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุริวรรณ
20. เด็กหญิงเจนจิรา  สิทธิจันทร์
 
1. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
2. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
3. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
4. นางสาวพิไลวรรณ  ปัญญาประชุม
5. นางพนาวัลย์  พรมเมือง
6. นางสุกานดา  เลิศศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. นายธนกฤต  เหล่าพวัง
3. นายธนากร  มิ่งพลู
4. นายพชรพล  ราชธา
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยบุปผา
6. เด็กชายสยามศักดิ์  สมัครการ
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สันประภา
 
1. นายพนม  แก้วคำแสน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 1. นางสาวนิลาวัลย์  วายุโชติ
 
1. นายวิชิต  โคตรแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กชายวิชญะ  สายเมือง
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทนา  ชื่นใจ
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 1. เด็กชายฐากูร  สำราญพัด
 
1. นางณัชชา   ไตรยขันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นางณัชชา  ไตรยขันธ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สันประภา
 
1. นายพนม  แก้วคำแสน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  สมเทพ
 
1. นางบำรุง  เหิมหอม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  พงษ์สุพัฒน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงกานดา   ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงจันทิพมา   แซ่เล้า
3. เด็กหญิงจิดาภา   อุปสิทธิ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุปพงศ์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   มาตรบรรเทา
6. เด็กหญิงชนกานต์  ด้วงทอง
7. เด็กชายชนวัฒน์  ศรีไทย
8. เด็กชายชิติสรรค์   ศิรินนทิพัฒน์
9. เด็กหญิงชุติมา   นารินรักษ์
10. เด็กชายตรีเพชร   วิเชียรศรี
11. เด็กชายทยาวรรธน์  สมพมิตร
12. เด็กหญิงธนพร   นาธิกา
13. เด็กชายนพรุจ   เล้าทวีทรัพย์
14. เด็กชายนรากร  สมแสน
15. เด็กหญิงนริศรา   โมบุตร
16. เด็กชายนฤดล   เต็มปลื้ม
17. เด็กชายบุญญวัฒน์   รัตนะอาษา
18. เด็กหญิงบุริศรา   มหาชัย
19. เด็กหญิงปพิชญา   ยืนสุข
20. เด็กหญิงปุณยนุช   พจนา
21. เด็กหญิงพงศ์พัชรา   แก้วก่า
22. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  วงศ์สาย
23. เด็กหญิงภัทรพิชญา   มาตราช
24. เด็กชายยศพนธ์   โพนพันธุ์
25. เด็กหญิงรัชนีกร  มหานิล
26. เด็กชายราชัน  แสนบรรดิษฐ์
27. เด็กชายราเมศวร์   สมพมิตร
28. เด็กหญิงรุจิรา  ยะมุงคุณ
29. เด็กหญิงวราภรณ์   สุขนา
30. เด็กหญิงวันทิพย์   ภพศิริพงศ์
31. เด็กชายวีรชัช  วงค์ธรรม
32. เด็กหญิงศิรินาถ  ศรีไทย
33. เด็กหญิงสุนิตา   ไชยรา
34. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณวงษ์
35. เด็กหญิงหทัยชนก   ไตรวงศ์ย้อย
36. เด็กชายอดิศร   ใจยงค์
37. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีเรือง
38. เด็กหญิงอุษา   เชื้อคำเพ็ง
39. เด็กชายเจชฎาพง   น้อยพรมมา
40. เด็กหญิงไอลดา   ลาโพธิ์
 
1. นายรวินทร์  เดชราช
2. นางรอยพิมพ์  ดาฤทธิ์
3. นางดวงสมร  เหลาราช
4. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี   ขันธพัฒน์
5. นายสิทธิโชค  อุปพงษ์
6. นางสาวสุจินดา  ศรีไทย
7. นายปัญญาวุธ  จันทรังษี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทียมราษฎร์
2. นายจตุพร  แผนหล้า
3. นายจิรยุทธ  ติดวงษา
4. เด็กหญิงจิราพร  แซ่แล่
5. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สุดใจ
6. นางสาวชณัฐตา  ตาลชัยภูมิ
7. นางสาวชมพูนุช  ชายตะคุ
8. เด็กหญิงชวารา  คชสิงห์
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองโคตร
10. นางสาวธนันญา  วรศาสตร์
11. เด็กชายธารินท์  บุปผาวาส
12. นายธีรพงษ์  แก้วน้อย
13. เด็กชายประโมทย์  ล้อมโรจนกุล
14. เด็กชายปรเมทร์  ล้ำลึกเมือง
15. นางสาวปวีณา  กล้าหาญ
16. นางสาวปาณิสรา  บุญละปิตตา
17. นายปิยะมิตร  ฉายวรรณ
18. เด็กชายพงศกร  สาระบุตร
19. เด็กหญิงพจนีย์  แสนเมือง
20. นายพัสธนกรณ์  ประกอบกิจ
21. เด็กชายภานุเดช  จันทร์ประไพ
22. นางสาวภาวรินท์  มีแวว
23. เด็กชายภูชิต  คำตานิตย์
24. เด็กหญิงมณีนุช  ล่ำลอง
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปาละสิทธิ์
26. เด็กหญิงวิชุดา  วงษาวัตร
27. เด็กหญิงวินุชดา  ฤกษ์งาม
28. นางสาววีรดา  อ่อนแก้ว
29. นายศักย์ศรณ์  มิ่งมิตร
30. นางสาวศิรินยา  ล่ำลอง
31. นางสาวสุพิชฌาย์  บุญจันทร์
32. เด็กชายสุริยา  ยันตะพันธ์
33. นายอนุศิษฎ์  คำมุง
34. นายอภิชัย  แสงเสน
35. เด็กชายอรุณ  ทองอ้ม
36. นางสาวอารยา  แก่นสมบัติ
37. เด็กหญิงอารีญา  ชาพา
38. นายเฉลิมรัฐ  จันทร์น้อย
39. นายเมธี  ธาตุลอง
40. เด็กชายเสกสรรค์  เกตุนันท์
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีเเพง
2. นายทัชนนท์  สัตถาผล
3. นางอนงค์  โพธิ์ศรี
4. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
5. นางทรงพร  ช่างสอน
6. นางถิรนันท์  เมืองบาล
7. นางยุวดี  แสงจันทร์
8. นางเทียนทอง  สุมาลัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 1. นายธนากร  ดวงศาลา
2. นางสาวพัชรินทร์  ใจทัด
3. นายยศกร  เเสนสุข
4. นางสาววิภาภรณ์  หันจางสิทธิ์
5. นายวิระสา  เพ็ชรหมื่นไวย์
6. นางสาวศตพร  อำนัคมาตร
7. นางสาวสุกัญญา  คณะนา
8. นายสุทธิพงษ์  กุลเเก้ว
9. นางสาวอมลธิรา  สรรพโส
10. นายเมฆินทร์  ดอกบัว
 
1. นางทัศนีย์  แสงชัยศิลป์
2. นางบุษบา  ภูริยุตตะพงษ์
3. นางสาวกนกพร  หวานอ่อน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กชายณัฐพล  ชื่นชม
4. เด็กหญิงณิฐชนันท์  วรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงทักษพร  ขุราษี
6. เด็กชายนนทวัฒน์   ชูบุญ
7. เด็กหญิงนันทิรา  ดวงหล้า
8. เด็กชายพีระพงษ์  ทาปลัด
9. เด็กชายวีระพงษ์  ภิคะวงศ์
10. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูมิพันธ์
 
1. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
2. นางยินดี  สงครินทร์
3. นางแววยุรี  ใบภักดี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องคำสิงห์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สารมานิจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อาษานอก
4. เด็กหญิงสุภาวดี  กาฬเสาร์
5. เด็กหญิงอัญชลิกา  เหมหาญ
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงสว่าง
 
1. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
3. นางจารุวัลย์  อุทัยวี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงจันทิดา  แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงทิตยา  สีพบ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สีพิมเมือง
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สีนาบุญ
5. เด็กหญิงอรทัย  ตุลาชัย
6. เด็กหญิงอริษา  แก้วกั้น
7. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ใจทน
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำอาษา
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางสาววิจิตรา  บัณฑิต
3. นางอาระดิน  คำทะเนตร
4. นางสาวนัดทพร  สีสถาน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
3. นางวนิดา  วัฒนาเนตร
4. นางบ่อแก้ว  ศรีสุข
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปัดชา
3. เด็กหญิงบุษยามาส  พลไชย
4. เด็กหญิงพรธีรา  สิทธิเรืองเดช
5. เด็กหญิงพรนิมิต  ศรีวังไสย
6. เด็กหญิงพิราพร  วงค์แก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  การุณ
8. เด็กหญิงมินทรา  จันนามวงค์
9. เด็กหญิงละอองดาว  คำทะเนตร
10. เด็กหญิงวรรณภา  คำชนะ
11. นางสาววิจิตรา  ปัญญาประชุม
12. เด็กหญิงศศิธร  มาตพงศ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายสุ
14. เด็กชายอดิศร  พิรักษ์
15. เด็กหญิงอรัญญา  เกาะกัณหา
16. เด็กหญิงเพ็ชรรา  เกาะกัณหา
 
1. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
2. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
3. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
4. นางสุกานดา  เลิศศิริ
5. นางจอมใจ  เลิศศิริ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงธัญญกรณ์  นาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนริศรา  สุตนา
3. เด็กหญิงนัฐริทร์  จิเหิบ
4. เด็กหญิงพรรณิษา  พรมวัง
5. เด็กหญิงมาลาตรี  ทองแรง
6. เด็กหญิงมุกนภา  โพธิวัฒน์
7. เด็กหญิงศิริพักตร์  สีิงห์หันต์
8. เด็กหญิงอนุงค์นุช  อินธิแสง
 
1. นายเจริญชัย  สุุ่มมาตย์
2. นางเพชรี  ยะไวทย์
3. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
4. นางนาตติยา   อุ่นหนองกุ่ง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายชินกฤต   โสมไชย
2. เด็กหญิงชุติมา    ดีประวี
3. เด็กหญิงพิยดา    พรมชิตมาตร
4. เด็กชายรณชัย   จันเพ็งเพ็ญ
5. เด็กหญิงเรวดี    เดชธิสา
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เต็งสุวรรณ์
 
1. MissSuu suu  lwin
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธนโชติ  ปิตะแสง
 
1. นางสุภาพร  หงษ์ชูตา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงภารัตน์ดา  โกสิงห์
 
1. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายประวีร์  จันทร์ศรี
 
1. MissSuu suu  lwin
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กชายอติวิชญ์  นามเดช
 
1. นางสาวจันธิมา  กลั่นดอกไม้
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองบ่อ
 
1. นางพิมลพรรณ  เพียสา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  นนธิราช
 
1. นายจิระวัฒน์  อำมุกคะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายทนุพงษ์   ลาภปัญญา
 
1. นางดวงใจ   แพงศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเอื้อ
 
1. นางศลิษา  สัตถาผล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. นางสาวชานนท์ หลงซาง  ลี
 
1. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงช่อรัดดา  เสนศรี
2. เด็กชายธนพล  แสนตุ้ย
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิประภา
4. เด็กหญิงพรธิตา  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงศัณห์สิรี  แผ่นบุตร
 
1. นายหนูกาย  จตุเทน
2. นางสาววันวิษา  โม้ดา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อัตโน
 
1. นางสาวภัคภิญญา    อุทัยวัฒน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนอุบล
 
1. MissMu   Decchao
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  แสนตุ้ย
 
1. นางสาวเบญจพร  ชามะลิ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมยุลิน  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสาวนภาพร  พรหมกสิกร
2. นางสาวภัสรา  พรหมกสิกร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  นาสว่าง
2. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นครินทร์สาคร
 
1. นายธีระยุทธ  อุปพงษ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วดี
2. เด็กชายทศพร   สอนสมนึก
3. เด็กชายธนกฤต  ครุฑตำคำ
4. เด็กชายธนภัทร  ไชยตะมาตย์
5. เด็กชายพันธกานต์  สุริยะคำวงษ์
6. เด็กชายอภิเดช  สนสุผล
 
1. นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา
2. นายสุวัฒน์  กลยนี
3. นายวรกิจ  ทิพวงศา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กชายกษิศักดิ์  ศรีสถาน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  เกียรติยศ
3. เด็กชายยุทธนา  สีมิงาม
4. เด็กชายวิศวะ  การะเกษ
5. เด็กชายสุวิวัฒน์  ปุญญาศิริโรจน์
6. เด็กชายอดิศร  พูลจิตร
 
1. นายอนุชิต  วงศ์กระจ่าง
2. นายทองพันธ์  ศิริหัตถ์
3. นายวัฒนารัตน์  ศรีระวรรณ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  ผันผ่อน
2. นายนัทกร  บุญแน่น
3. นายศราวุฒิ  พรมบุตร
4. นายสิทธิชาติ  พิมพ์เสน
5. นายอานนท์  เฉลิมวัฒน์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูศรีฤทธิ์
7. นายเมฆินทร์  สีสมพาน
8. เด็กชายเมธา   อุส่าห์
 
1. นายพนาราม  สิทธิราช
2. นางสาวณัฐณิชา  สมฤาแสง
3. นายอภิชาต  แสงลี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุราษฎร์
2. นางสาวฐาปณี  สาราช
3. นางสาวนัฐจิรา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
4. เด็กหญิงนันทเนตร  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงบุษกร  ก้อนแพง
6. นางสาวบุษยารัตน์  ทองทา
7. เด็กชายปรกฤษณ์  พลศักดิ์ขวา
8. เด็กหญิงประภาพร  จันทร์แก้ว
9. นายศุภกิจ  บิดร
10. นางสาวสุดารัตน์  เขียนเขว้า
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
2. นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกอบชัย  สำแดง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสร้อย
3. เด็กหญิงกุลสตรี  อินธิสาร
4. เด็กหญิงธนาพร  อ่อนฤทธิ์ดิลก
5. เด็กชายธนโชติ  ปิตะแสง
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กุบแก้ว
7. เด็กหญิงนงนภัส  ยะพลหา
8. เด็กหญิงภรัชดา  สุริวัฒน์
9. เด็กหญิงวรัญญา  บุราณสาร
10. เด็กหญิงสนากานต์  สันทา
 
1. นายพิสิษฐ์  เหล่าการ
2. นางรุ่งนภา  ยะพลหา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวสุธิดา  อภัยโส
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สายเจริญ
3. นางสาวอรญา  สุวรรณการ
4. เด็กหญิงอรอนงค์  พรหมจันทร์
5. เด็กชายไตรภพ  สุขวัน
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
2. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงณพัตรา  รอดกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  สุขุม
 
1. นางจินตนา  อำมุกคะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงปภานันท์  ชาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดจำปา
3. นางสาวสภัตรา  ศรีเลิศ
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
2. นางสาวสุดารัตน์  อรรถประจง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ศรีเทียวไทย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
 
1. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
2. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงกฤติยา   อุปพงษ์
2. เด็กหญิงฑัญธิวา   แก้วเคน
3. นายวราวุฒิ   วงศรีลา
 
1. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
2. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กชายอาทิตย์  อุปกา
 
1. นายสุรินทร์  ธงสีนารถ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายจีระศักดิ์  ทองยอด
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กชายเดชพนต์  ผาสีดา
 
1. นายคำภีร์  มิ่งมิตร
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายชาคร  เชื้อโนนแดง
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบ่อ 1. เด็กหญิงมนัสยา  ชินโคตร
 
1. นายปรัชญา  พรหมจักร
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายรัฐพล  แจ้งใบ
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายคมเดช    แก้วอุดม
 
1. นายปัญญา  สุระเสน
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายชาญชล  พรมจันทร์
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายกานต์  สุวรรณไชยรบ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  พรหมนอก
4. นายจีระศักดิ์  ทองยอด
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  สารมานิจ
6. นายชาคร  เชื้อโนนแดง
7. เด็กชายชาญชล  พรมจันทร์
8. เด็กชายณัฐภัทร  โยติภัย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรรการ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์กระต่าย
11. นายตะวัน  ฮาดธิบาล
12. เด็กชายธนพร  ถวิลมาตร์
13. นายธนวัฒน์  สัตย์ซื่อ
14. นายธีระ  หาริตะวัน
15. เด็กชายนนทกร  มะลิวัลย์
16. นายนันทวัฒน์  ก้อนศิลา
17. เด็กหญิงนิภาพร  พรมโคตร
18. นายปฏิยุทธ์  นามเดช
19. นายปิยะพงษ์  ดุลยลา
20. เด็กชายภูมินทร์  แพงศรี
21. เด็กหญิงรัชชประภา  สำนึก
22. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุคนธนิยม
23. เด็กหญิงวิยะดา  สียา
24. เด็กหญิงวิลัยพร  วิชาชัย
25. นายสวิตต์  เหลาตีบ
26. นางสาวสุภาวดี  กาฬเสาร์
27. เด็กหญิงอัญชลิดา  เหมหาญ
28. เด็กหญิงเกตน์สิรี  คำจำปา
29. นายเทวา  แนวถาวร
30. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงสว่าง
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
2. นายรักพงศ์  บุญล้อม
3. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงจริยาพร  รินแก้ว
2. เด็กหญิงจารุมน  เขื่อนจันน่าน
3. เด็กชายจีรศักดิ์  เพ็งพวง
4. เด็กหญิงชนาพร  อุปชา
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขาว
6. เด็กชายฐิติวัฒน์  รินแก้ว
7. เด็กชายณัฐพล  ล้ำลอง
8. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  อุปกา
9. เด็กชายธิติสรร  ใจปัดชา
10. เด็กหญิงธีรนันท์  วงศ์ชื่น
11. เด็กหญิงนันธิกานต์  บุปผาวาส
12. เด็กชายปฏิภาณ  ทองขาว
13. เด็กชายปรเมศวร์  สีลารักษ์
14. เด็กชายพันพิชัย  มั่นสิงห์
15. เด็กชายยศภัทร  ธรรมเจริญ
16. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โพธิมนต์
17. เด็กหญิงลลิตา  พรมแพง
18. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณวัลย์
19. เด็กชายวรากร  ใจปัดชา
20. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ลอดคำทุย
21. เด็กหญิงศศิกานต์  มั่นน้อย
22. เด็กหญิงสิริกร  สุราชวงศ์
23. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมไพสณ
24. เด็กชายสุธีวัฒน์  ยันตะพันธ์
25. เด็กหญิงสุพิตตา  นิลสว่าง
26. เด็กชายสุวคลน์  พรมแพง
27. เด็กหญิงอลิสา  ล้ำลอง
28. เด็กชายอาทิตย์  อุปกา
29. เด็กชายเดชพนต์  ผาสีดา
30. เด็กชายไมค์  สมดี
 
1. นายสุรินทร์  ธงสีนารถ
2. นางผกากรอง  บุญสะอาด
3. นางอรทัย  คำทนต์
4. นางสาวรัศมี  มิ่งมิตร
5. นางจารุณี  ทองแซง
6. นางมะลิ  นาพะพล
7. นายคชพงษ์  สัพโส
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายทินกร  เข็มทอง
2. เด็กชายอิทธิภัทธ  ชิรบุตร
 
1. นายศักดิ์ชัย  มุ่งหมาย
2. นางสาวมลิวรรณ  กุลแก้ว
 
160 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทศรี
2. เด็กหญิงปรีดาพร  เปรมมาสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   สีเทียวไทย
2. นางสาววนิดา   โสมชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    ศรีเทียวไทย
 
1. นายมงคล  สุวรรณ
2. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายธนพล  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. นายจักรวาล  งันลาโสม
2. นายตะวัน  โพธิ์คำมา
 
1. นายกิตติ  ถามะพันธ์
2. นายบรรจบ  ธรรมลัย
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายธนัชโชติ  ฮวดพรหม
2. เด็กชายปฏิพล  เหมะธุลิน
 
1. นายสถิต  ทนนวน
2. นายวิรุจน์  มาตราช
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายจักรพันธ์  ราชธา
2. เด็กชายสิงห์นาท   แสงดี
 
1. นายรังสรรค์  มนดาล
2. นายพีรพล  สุนารักษ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา   ด้วงเคน
2. เด็กหญิงนันทิชา   ประชานันท์
 
1. นางมัชฌิมา   แสงชาติ
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1. เด็กหญิงภัทรานุช  สุริยันต์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พันธุราษี
 
1. นางชนนิกานต์  นันทราช
2. นางเกษแก้ว  สุรารักษ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. เด็กหญิงบุษยากร  ฉายแวว
2. เด็กหญิงศศิประภา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางรัตนา  เวียงวงษ์
2. นางสาวมาลีพร  ด้วงโต้ด
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษดา  จันทร์มาลา
2. เด็กชายเสกสรร  อำคา
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายอชิตพล  มีน้อย
2. เด็กชายเจษฎา  ยาสัจถา
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคราวุฒิ  สุขวัน
2. เด็กชายชยานันต์   บานสดชื่น
3. เด็กชายอติรุจ  กันพัน
 
1. นางสุดาพร  นนสุราช
2. นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์  อนุคำ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ฤทธิแสน
3. เด็กชายวิธวัช  เกตุนันท์
 
1. นางสุดาพร  นนสุราช
2. นางพรรัต  วัฒนวงศ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายปรเมศ  ศรีไทย
2. เด็กชายพงเพชร  ทองนิวัน
3. เด็กชายวิฑูรย์  นนพละ
 
1. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
2. นางกชนันท์  บัวชุม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. นายณัฐพล  สุจริต
2. นายทนงศักดิ์  คำนวน
3. นายอนุสรณ์  ฮุงหวล
 
1. นายไชยา  ศรีสร้อย
2. นางหนูพร  โฮมวงศ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายกฤษนรรย  วรรณมูล
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สุนารักษ์
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ฮุงหวล
 
1. นายวีระวุฒิ  สัพโส
2. นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. เด็กชายชินวัตร  พรมคำบุตร
2. เด็กชายดนุสรณ์  ชาภูวงค์
3. เด็กชายเพชรเอก  สมบัติศรี
 
1. นายอภิชัย  เมืองแทน
2. นางสวาสดิ์  สมบูรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยพร  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงปาจารีย์  สุเมผา
3. เด็กหญิงภาวินี  วาสิงหน
4. เด็กหญิงมัณฑิรา  ไชยทองพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะแพน
6. เด็กหญิงอัญไชยา  สาเจียร
 
1. นางอ่อนศรี  คนขยัน
2. นางเกษแก้ว  พันธ์วงศา
3. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการร์  พิมพ์ชัยน้อย
2. เด็กหญิงธณัฐฐา  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงปนัสยา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุมาโท
5. เด็กหญิงวรัญญา  พร้อมใจ
6. เด็กหญิงศจีทิพย์  มิ่งขวัญอาชา
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางกัลยกร  ซาซุม
3. นายทวีศักดิ์  ระหา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  สุขวงศ์
2. เด็กหญิงมินผกา  นุสนธิ
3. เด็กหญิงศศินา  แก้วหล่อ
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงจนิจตา  โคตรบุรี
2. เด็กหญิงธิวา  ยาตาล
3. เด็กหญิงมนัทสวี  ศรีชัยยศ
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงนิภาวัลย์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงสลิตา  สีดารักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชินคำ
 
1. นางปาริชาต  ไชยบุบผา
2. นางกัญญาณัฐ  เมืองกลาง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสงโยธา
2. นางสาวนัทริตา  บุญมาก
3. นางสาวศริเทพ  แสนโชติ
 
1. นายวิศรุต  พรมชัย
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศรีเชียงคาน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มรัตน์
 
1. นางสุพรรณี  อุตระหงษ์
2. นางวนิดา  วงศ์สุกัลป์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สัพโส
2. เด็กหญิงนวพร  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงปราณปรียา  สัพโส
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  นาคเสน
2. นางสาวอมฤตา  ฮ่มป่า
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงนิภาพร  คุณละ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภูมิ์ผาลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางจันทิมา  คำหล้า
2. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผาริน
2. เด็กหญิงนริศรา  แก้วอุ่นเรือน
3. เด็กหญิงเกศกนก  แสงกล้า
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงมนรดา  จิตเจริญ
3. เด็กหญิงเขมิกา  มีศรี
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางศิริกุล  แสนสาคร
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวดลฤดี  ลีทอง
2. นางสาวดารา  แก้วไชยา
3. นางสาวสุภารัตน์  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางวรรณวนารัตน์  จิตรเจริญ
2. นางสาวมลิวรรณ  กุลแก้ว
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงวริศรา  คำคูณคำ
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นางละม่อม  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐาพร  แสงภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามปากดี
3. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศรี
 
1. นางละม่อม  พรหมวิชัย
2. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติมาภรณ์   การุญ
 
1. นางสมพร  คำภูแสน
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายชัชรินทร์  เชื้อตาพระ
2. เด็กหญิงทักษอร  จันทศรี
3. เด็กชายภัทรดนัย  สายแสน
 
1. นางรัตดาวัน  จันทศรี
2. นางอารีย์  ศรีโคตร
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทุมกิจจะ
2. เด็กหญิงศิริวิภา   โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงอธิชา  อินทรีย์
 
1. นางสมจิต  เกื้อทาน
2. นางจุฬารัตน์  คนเพียร
 
194 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  วันสวัสดิ์
 
1. นางจริยา  กลยนี
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางวรวรรณ  วัชรเสถียร
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายสถาพร  มาตมูลตรี
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. นางสาวธิดารัตน์  บุคคล
 
1. นางนวัสนัันต์  นรสาร
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายองอิน  ยกชู
 
1. นางนิระมัย  นิทัศนะศาสน์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงภัทราวดี    โพธิโคตร
 
1. นางสาวอาพันตรี  อุปศักดิ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 1. เด็กหญิงกิติยากร  แสงศรี
 
1. นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงภัทราวดี   โพธิโคตร
 
1. นายมงคล  สุวรรณ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 1. เด็กชายอัครชัย  หัวเมืองราช
 
1. นางปนัดดา  เหลาแตว
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยไกรจักร
 
1. นางรัชนีกร  อ้วนแก้ว
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กชายวรากร  ผลไม้
2. เด็กชายวีระวัฒน์   สุราราช
3. เด็กชายสุปัญญา  ชุมผาง
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นางสาววัจณา  อินทรีย์
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กชายราชัน  ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สุราราช
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นางสาววัจณา  อินทรีย์
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายปริทัติ  เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางมัลลิกา  การุญ
2. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงธิดามณีรัตน์   นันทา
2. เด็กชายราชพฤก   กาแก้ว
 
1. นางเคี่ยม  มะลิทอง
2. นางศิริลักษณ์  จรรยานุวัฒน์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์มาลา
 
1. ดร.อัจฉรา  สาราช
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1. เด็กชายวีรภัทร  กุดสุชัยราช
 
1. นายทองพูล  เรืองฤๅหาร
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงพรพนา  สุรินทร์
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  นามเกต
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันทร์มาลา
 
1. นางกาญจนา  ศรีหนองห้าง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงชุม 1. เด็กชายกฤษฎา  นามคีรี
 
1. นางสุรัตติยา  ราชครุฑ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาพร    โถชาลี
3. เด็กชายวรชาติ   จันทร์หนองแวง
4. เด็กชายวิทวัส  แสนคำ
5. เด็กชายศิรวิทย์  สีเทียวไทย
6. เด็กหญิงสุทัยรัตน์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
7. เด็กชายอาทิตย์    สีเทียวไทย
 
1. นางจันลา  โถชาลี
2. นางเคี่ยม  มะลิทอง
3. นางพงษ์รับภา  ดาพรม
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กหญิงภิรมยา  สายแก้ว
 
1. นางบัวลี  ธุรารัตน์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงอารีพร  มาตราช
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายถิรนัย    ลามคำ
 
1. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายอำพล  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงภัทราวดี    โพธิโคตร
 
1. นายมงคล  สุวรรณ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มสวัสดิ์
 
1. นางอรัญญา  ธรรมกุลธีระกิจ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 1. เด็กหญิงกิติยากร  แสงศรี
 
1. นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรกานต์  ดีพร้อม
 
1. นางนงคราญ  ไชยจันทร์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงศศิญา  คำลือ
 
1. นางพิสดา  พระราช
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายสถาพร  มาตมูลตรี
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพิ์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายชินกฤต   โสมไชย
 
1. นายวิสุทธิ์  โถชาลี
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายพรชัย  โชติช่วง
 
1. นายอนวัช  พรมวัง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายยุทธิชัย  อักษรศักดิ์
 
1. นางดาริกา  อ่อนทา
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    รัตนะ
2. เด็กหญิงวาทิณี   ไกยะ
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุญศรี
 
1. นางจันลา  โถชาลี
2. นางพงษ์รับภา  ดาพรม
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาแตว
2. เด็กชายภัทรวิทย์  พิมดี
3. เด็กชายสุรชาติ  เหลาแตว
 
1. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไพเรืองโสม
2. เด็กชายวิทยา  คำม่วน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหมะธุลิน
 
1. นางอรัญญา  ศรีมุกดา
2. นางปนัดดา  รังคะราษฎร์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายคมสัน  สินล้าน
2. เด็กชายคามิน  วิเศษภักดี
3. เด็กชายพิษณุ  สอนหัด
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
2. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สุขศรี
2. เด็กชายพลพล  ทิพม่อม
3. เด็กชายมงคล  มาน้อย
 
1. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
2. นางกชนันท์  บัวชุม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงดาราวดี  เก้าลิ้ม
2. เด็กหญิงอุมากร  ระศรีจันทร์
3. เด็กหญิงใบเตย  อ่อนสุระทุม
 
1. นางลำใย  ท้าวเพชร
2. นางสาวพารุวรรณ  โอทาตะวงศ์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 1. เด็กชายธีรดนย์  พิทักษ์กุล
2. เด็กชายสมรักษ์  ปัญญาประชุม
3. เด็กชายเอรวรรณ  เทพิน
 
1. นางทวีสิน  ม่อมพะเนาว์
2. นางรุ่งอรุณ  แสนภูวา
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กหญิงลลิตา  ทับเปลม
2. เด็กชายอนุชิต  แก้วไชยา
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นางมณีโสม  พุทธโคตร
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายชินกฤต    โสมไชย
2. เด็กชายถิรนัย   ลามคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ฮุงหวล
2. เด็กชายเปรมณัฐ  บุญผาย
 
1. นางมณีโสม  พุทธโคตร
2. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายณรงค์กร  นิลไชย
2. เด็กชายรักษิต  ทุมพันธ์
3. เด็กชายสินธุ  มิกราช
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางศิริกานต์  อาจหาญ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายวารินทร์  สุดาชม
3. เด็กหญิงอำพร  นวนอาสา
 
1. นายไชยา  ศรีสร้อย
2. นางธัญลักษณ์  ศรีสร้อย