สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 25 10 12 47 66 10 7 2 83
2 บ้านผักคำภู 16 6 5 27 33 6 2 4 41
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 12 2 3 17 27 4 1 0 32
4 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 9 4 1 14 24 5 2 2 31
5 หนองใสพรเจริญวิทยา 9 3 1 13 18 2 0 4 20
6 อนุบาลสว่างแดนดิน 7 4 4 15 18 4 1 1 23
7 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 6 4 2 12 18 8 2 2 28
8 บ้านสูงเนินสามัคคี 6 1 5 12 22 6 3 0 31
9 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 5 8 4 17 20 2 0 0 22
10 อนุบาลสุวรรณเทน 5 5 2 12 17 3 1 0 21
11 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 5 5 0 10 19 5 0 3 24
12 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 5 2 2 9 19 4 5 2 28
13 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 5 2 1 8 11 4 0 2 15
14 บ้านคำสะอาด 4 5 2 11 17 7 3 5 27
15 บ้านแร่ 4 4 4 12 31 12 3 5 46
16 หนองหลวงวิทยานุกูล 4 3 1 8 25 5 1 0 31
17 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 4 0 2 6 10 1 3 0 14
18 มารีย์พิทักษ์พังโคน 3 8 1 12 16 0 1 0 17
19 อนุบาลพรรณานิคม 3 6 5 14 28 7 3 1 38
20 บ้านโพนบกหนองผือ 3 4 2 9 15 4 4 2 23
21 การกุศลวัดบูรพา 3 3 3 9 13 2 0 0 15
22 บ้านชัยชนะ 3 2 3 8 14 1 3 0 18
23 บ้านโนนทรายคำ 3 2 1 6 18 5 3 5 26
24 บ้านโคกสวัสดี 3 2 0 5 5 1 0 0 6
25 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 3 0 1 4 6 0 2 1 8
26 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 4 3 9 15 7 2 2 24
27 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 2 4 1 7 13 3 1 0 17
28 บ้านผ้าขาวโพนแพง 2 4 0 6 7 3 2 1 12
29 บ้านหนองบัว 2 3 4 9 20 3 3 0 26
30 บ้านดงบาก 2 3 2 7 12 2 6 2 20
31 บ้านตาลเลียน 2 3 0 5 19 3 2 2 24
32 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 2 3 0 5 9 4 1 0 14
33 บ้านคำข่า 2 3 0 5 8 5 0 0 13
34 บ้านคำแหว 2 2 5 9 26 8 3 0 37
35 อนุบาลเจริญศิลป์ 2 2 5 9 17 7 2 2 26
36 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 2 5 9 15 9 3 6 27
37 บ้านบึง 2 2 1 5 8 4 1 1 13
38 บ้านบึงโน 2 1 4 7 18 7 1 6 26
39 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 4 7 9 4 1 0 14
40 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 2 1 2 5 9 2 1 2 12
41 บ้านถ่อน ต.พันนา 2 1 1 4 6 0 1 0 7
42 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 2 1 0 3 7 2 1 2 10
43 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 2 0 5 7 19 3 1 1 23
44 บ้านนาสีนวล 2 0 1 3 10 1 1 1 12
45 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 2 0 1 3 9 9 2 2 20
46 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2 0 1 3 8 2 1 0 11
47 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 2 0 1 3 8 1 2 0 11
48 บ้านหนองม่วง 2 0 0 2 6 1 1 0 8
49 บ้านกลางหนองดินดำ 2 0 0 2 5 0 0 0 5
50 บ้านหินแตก 2 0 0 2 4 2 0 0 6
51 บ้านบะทองนาหัวช้าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านภูตะคาม 1 7 5 13 28 7 3 3 38
53 บ้านต้นผึ้ง 1 3 2 6 13 3 1 3 17
54 บ้านหนองแวงน้อย 1 3 2 6 12 5 2 0 19
55 บ้านนาดอกไม้ 1 3 2 6 6 1 0 0 7
56 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1 3 1 5 19 4 1 1 24
57 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 3 1 5 17 2 3 4 22
58 บ้านหนองไผ่ 1 3 1 5 11 5 1 0 17
59 บ้านโคกศิลา 1 3 0 4 9 6 1 5 16
60 บ้านโคก 1 3 0 4 7 0 0 0 7
61 บ้านม่วงคำ 1 2 4 7 9 5 1 0 15
62 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1 2 2 5 12 11 0 2 23
63 ราชประชานุเคราะห์ 53 1 2 1 4 7 3 0 1 10
64 บ้านหนองจาน 1 2 0 3 6 1 1 0 8
65 อนุบาลวาริชภูมิ 1 1 3 5 6 4 0 2 10
66 บ้านไฮ่ปลาโหล 1 1 2 4 7 1 1 1 9
67 วัดสุทธิมงคล 1 1 2 4 3 2 1 0 6
68 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1 1 0 2 8 4 0 1 12
69 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
70 บ้านยางคำ 1 1 0 2 2 4 2 1 8
71 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1 0 3 4 11 9 1 6 21
72 ชุมชนดงม่วงไข่ 1 0 1 2 6 3 0 2 9
73 บ้านโนนขมิ้น 1 0 1 2 3 0 1 1 4
74 บ้านดงสง่า 1 0 1 2 2 1 0 0 3
75 บ้านเชิงชุม 1 0 0 1 14 4 8 2 26
76 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 1 0 0 1 12 2 2 0 16
77 บ้านโคกมะนาว 1 0 0 1 7 2 0 0 9
78 อุดมสังวรวิทยา 1 0 0 1 5 5 1 1 11
79 บ้านคำบ่อ 1 0 0 1 5 2 2 1 9
80 บ้านดอนชัยวิทยา 1 0 0 1 5 0 3 1 8
81 จงกลกิตติขจรวิทยา 1 0 0 1 4 2 0 6 6
82 บ้านจำปานาถ่อน 1 0 0 1 4 1 0 2 5
83 บ้านปทุมวาปี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
84 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
85 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านคำสะแนน 1 0 0 1 2 1 3 0 6
87 บ้านบะฮี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
88 บ้านเปือย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านขมิ้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 0 4 0 4 14 3 0 2 17
93 บ้านตาดภูวง 0 3 1 4 14 7 4 3 25
94 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 3 1 4 9 3 4 2 16
95 บ้านห้วยเหล็กไฟ 0 2 2 4 18 8 2 4 28
96 บ้านสร้างแป้น 0 2 1 3 10 3 1 0 14
97 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 0 2 1 3 10 3 1 0 14
98 ชุมชนบ้านท่าศิลา 0 2 1 3 7 2 2 4 11
99 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 2 1 3 5 2 1 0 8
100 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
101 บ้านกุดตะกาบ 0 2 0 2 14 7 2 1 23
102 บ้านอูนโคก 0 2 0 2 9 9 2 1 20
103 บ้านหนองผือ 0 2 0 2 6 3 1 2 10
104 บ้านคำนาดี 0 2 0 2 3 0 0 1 3
105 บ้านภูเพ็ก 0 2 0 2 2 2 0 0 4
106 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 2 0 2 2 0 1 0 3
107 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 3 4 11 6 0 0 17
108 บ้านสุวรรณคาม 0 1 2 3 10 6 1 3 17
109 บ้านนาล้อม 0 1 2 3 8 0 0 0 8
110 บ้านช้างมิ่ง 0 1 2 3 5 0 1 0 6
111 บ้านอูนดง 0 1 2 3 4 6 5 4 15
112 บ้านหนองตาล 0 1 1 2 10 1 0 0 11
113 บ้านหนองแปน 0 1 1 2 8 0 2 1 10
114 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 1 1 2 7 3 0 0 10
115 บ้านดงสว่าง 0 1 1 2 4 4 1 2 9
116 บ้านหนองเบญจ 0 1 1 2 4 4 0 3 8
117 บ้านดอนหัน 0 1 1 2 4 2 1 0 7
118 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 4 2 0 1 6
119 บ้านโคกดินแดง 0 1 0 1 5 5 4 4 14
120 บ้านสร้างฟาก 0 1 0 1 5 1 1 0 7
121 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 1 0 1 4 9 1 0 14
122 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
123 บ้านตาล 0 1 0 1 4 1 1 0 6
124 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 3 2 1 0 6
125 อนุบาลสรัลพร 0 1 0 1 3 2 0 0 5
126 บ้านโคกสีไค 0 1 0 1 3 1 3 0 7
127 บ้านโคกสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 1 4
128 เมธาศึกษา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
129 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
130 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
131 ต้นเกษพิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านหนามแท่ง 0 0 3 3 6 1 2 3 9
133 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 2 2 6 6 2 3 14
134 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 2 2 5 2 0 2 7
135 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 0 2 2 5 1 3 2 9
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 2 4 0 1 6
137 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 1 1 7 3 1 0 11
138 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 0 1 1 7 2 0 1 9
139 บ้านถ่อน 0 0 1 1 7 1 1 3 9
140 อนุบาลภัทรวรรณ 0 0 1 1 7 0 0 0 7
141 บ้านนาเตียง 0 0 1 1 6 5 0 0 11
142 บ้านหนองชาด 0 0 1 1 6 1 0 1 7
143 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 1 1 4 4 1 0 9
144 บ้านโพนสวาง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
145 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 4 2 0 1 6
146 บ้านนาสาวนาน 0 0 1 1 4 0 1 0 5
147 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 1 1 3 3 3 1 9
148 บ้านแวง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
149 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 3 1 0 0 4
150 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 2 5 0 0 7
151 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
152 บ้านคันชา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
153 บ้านหนองหวาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
154 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 1 1 2 3
155 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 1 1 1 1 0 2 2
156 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
157 บ้านทุ่งคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 อภัยดำรงธรรม 0 0 0 0 8 5 2 0 15
159 บ้านหนองหมากแซว 0 0 0 0 7 3 3 0 13
160 บ้านดอนกอย 0 0 0 0 6 4 2 1 12
161 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 5 4 0 0 9
162 บ้านนาเลา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
163 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 4 3 1 1 8
164 บ้านม้า 0 0 0 0 4 2 1 0 7
165 บ้านขาว 0 0 0 0 4 1 0 1 5
166 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
167 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
168 บ้านสว่าง 0 0 0 0 3 3 1 1 7
169 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 3 2 2 0 7
170 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
171 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
172 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
173 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 3 1 1 2 5
174 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
175 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
176 บ้านไร่บ้านไฮ่ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
177 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
178 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
179 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 2 4 2 0 8
180 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 2 4 1 3 7
181 บ้านหนองหอยคัน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
182 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
183 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
184 บ้านแกดำ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
185 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
186 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
187 บ้านโนนเสาขวัญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
188 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
189 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
193 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
194 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านนางัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 6 2 1 9
199 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 4 0 1 5
200 บ้านบาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
201 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
202 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
203 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
204 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
205 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
206 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
207 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
208 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
209 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
210 บ้านพันนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านโนนเรือตอเรือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านดอนเชียงยืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านนาเหมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านสร้างขุ่ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองบัวแพ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 คำเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
226 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
227 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 ปารวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
229 บ้านสงเปลือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านหนองผักเทียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
237 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
238 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านทุ่งแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านโคกหนองกุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านผักตบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 239 206 692 1,579 574 242 211 2,395