สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 60 10 7 2 77
2 บ้านผักคำภู 32 6 2 4 40
3 อนุบาลพรรณานิคม 28 7 3 1 38
4 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 26 4 1 0 31
5 บ้านแร่ 25 12 3 5 40
6 บ้านคำแหว 25 8 3 0 36
7 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 24 5 2 2 31
8 หนองหลวงวิทยานุกูล 24 5 1 0 30
9 บ้านภูตะคาม 23 7 3 3 33
10 บ้านสูงเนินสามัคคี 21 6 3 0 30
11 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 20 2 0 0 22
12 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 19 5 0 3 24
13 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 4 5 2 28
14 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 4 1 1 24
15 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 19 3 1 1 23
16 อนุบาลสว่างแดนดิน 18 4 1 1 23
17 บ้านหนองบัว 18 3 3 0 24
18 หนองใสพรเจริญวิทยา 18 2 0 4 20
19 บ้านห้วยเหล็กไฟ 17 8 2 4 27
20 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 17 8 2 2 27
21 บ้านคำสะอาด 17 7 3 5 27
22 อนุบาลเจริญศิลป์ 17 7 2 2 26
23 บ้านโนนทรายคำ 17 5 3 5 25
24 อนุบาลสุวรรณเทน 17 3 1 0 21
25 บ้านสีสุกห้วยโมง 15 7 2 2 24
26 บ้านโพนบกหนองผือ 15 4 4 2 23
27 มารีย์พิทักษ์พังโคน 15 0 1 0 16
28 บ้านกุดตะกาบ 14 7 2 1 23
29 บ้านเชิงชุม 14 4 8 2 26
30 บ้านตาลเลียน 14 3 2 2 19
31 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 14 3 0 2 17
32 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 14 2 3 4 19
33 บ้านชัยชนะ 14 1 3 0 18
34 บ้านตาดภูวง 13 7 4 3 24
35 บ้านต้นผึ้ง 13 3 1 3 17
36 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 13 3 1 0 17
37 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 12 11 0 2 23
38 บ้านบึงโน 12 7 1 6 20
39 บ้านหนองแวงน้อย 12 5 2 0 19
40 บ้านดงบาก 12 2 6 2 20
41 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 11 9 1 6 21
42 บ้านหนองไผ่ 11 5 1 0 17
43 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 11 4 0 2 15
44 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 11 2 2 0 15
45 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 10 9 3 6 22
46 บ้านสุวรรณคาม 10 6 1 3 17
47 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 6 0 0 16
48 บ้านสร้างแป้น 10 3 1 0 14
49 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 10 3 1 0 14
50 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 10 1 3 0 14
51 บ้านนาสีนวล 10 1 1 1 12
52 บ้านหนองตาล 10 1 0 0 11
53 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 9 9 2 2 20
54 บ้านอูนโคก 9 9 2 1 20
55 บ้านโคกศิลา 9 6 1 5 16
56 บ้านม่วงคำ 9 5 1 0 15
57 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 9 4 1 0 14
58 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 4 1 0 14
59 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 9 2 1 2 12
60 บ้านคำข่า 8 5 0 0 13
61 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 8 4 0 1 12
62 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 8 2 1 0 11
63 การกุศลวัดบูรพา 8 2 0 0 10
64 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 8 1 2 0 11
65 บ้านหนองแปน 8 0 2 1 10
66 บ้านนาล้อม 8 0 0 0 8
67 บ้านบึง 7 4 1 1 12
68 บ้านหนองหมากแซว 7 3 3 0 13
69 บ้านผ้าขาวโพนแพง 7 3 2 1 12
70 บ้านอุ่มเหม้า 7 3 1 0 11
71 ราชประชานุเคราะห์ 53 7 3 0 1 10
72 ชุมชนบ้านหนองปลิง 7 3 0 0 10
73 ชุมชนบ้านท่าศิลา 7 2 2 4 11
74 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 7 2 1 2 10
75 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 7 2 0 1 9
76 บ้านถ่อน 7 1 1 3 9
77 บ้านโคก 7 0 0 0 7
78 อนุบาลภัทรวรรณ 7 0 0 0 7
79 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 6 2 3 14
80 บ้านนาเตียง 6 5 0 0 11
81 บ้านดอนกอย 6 4 2 1 12
82 อนุบาลวาริชภูมิ 6 4 0 2 10
83 บงใต้โนนรังพัฒนา 6 3 4 2 13
84 บ้านหนองผือ 6 3 1 2 10
85 ชุมชนดงม่วงไข่ 6 3 0 2 9
86 บ้านโคกมะนาว 6 2 0 0 8
87 บ้านหนามแท่ง 6 1 2 3 9
88 บ้านหนองชาด 6 1 0 1 7
89 บ้านถ่อน ต.พันนา 6 0 1 0 7
90 บ้านโคกดินแดง 5 5 4 4 14
91 อภัยดำรงธรรม 5 5 2 0 12
92 อุดมสังวรวิทยา 5 5 1 1 11
93 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 2 1 0 8
94 บ้านดงคำโพธิ์ 5 2 0 2 7
95 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 5 1 3 2 9
96 บ้านไฮ่ปลาโหล 5 1 1 1 7
97 กุดจิกนาสมบูรณ์ 5 1 1 1 7
98 บ้านหนองจาน 5 1 1 0 7
99 บ้านหนองม่วง 5 1 1 0 7
100 บ้านสร้างฟาก 5 1 1 0 7
101 บ้านโคกสวัสดี 5 1 0 0 6
102 บ้านนาเลา 5 1 0 0 6
103 บ้านดอนชัยวิทยา 5 0 3 1 8
104 บ้านช้างมิ่ง 5 0 1 0 6
105 บ้านกลางหนองดินดำ 5 0 0 0 5
106 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 4 9 1 0 14
107 บ้านอูนดง 4 6 5 4 15
108 บ้านดงสว่าง 4 4 1 2 9
109 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 4 4 1 0 9
110 บ้านหนองเบญจ 4 4 0 3 8
111 บ้านห้วยบาง 4 4 0 0 8
112 บ้านโคกสำราญ 4 3 1 1 8
113 บ้านโพนสวาง 4 2 2 1 8
114 บ้านม้า 4 2 1 0 7
115 จงกลกิตติขจรวิทยา 4 2 0 6 6
116 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 4 2 0 1 6
117 บ้านนาถ่อน 4 2 0 1 6
118 บ้านหินแตก 4 2 0 0 6
119 ดอนยาวประชากรอุปการ 4 1 1 0 6
120 บ้านตาล 4 1 1 0 6
121 บ้านจำปานาถ่อน 4 1 0 2 5
122 บ้านขาว 4 1 0 1 5
123 บ้านนาดอกไม้ 4 1 0 0 5
124 ชุมชนบงเหนือ 4 1 0 0 5
125 บ้านท่าลาด 4 1 0 0 5
126 บ้านนาสาวนาน 4 0 1 0 5
127 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 3 3 3 1 9
128 วัดสุทธิมงคล 3 2 1 0 6
129 บ้านดอนหัน 3 2 1 0 6
130 บ้านโนนอุดม 3 2 1 0 6
131 บ้านแวง 3 2 1 0 6
132 บ้านท่าสองคอน 3 2 1 0 6
133 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 2 0 0 5
134 อนุบาลสรัลพร 3 2 0 0 5
135 บ้านโคกสีไค 3 1 3 0 7
136 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 1 1 2 5
137 บ้านปทุมวาปี 3 1 1 0 5
138 บ้านนาทม 3 1 1 0 5
139 บ้านโคกคอนดอนม่วย 3 1 0 1 4
140 บ้านทุ่งปลากัด 3 1 0 0 4
141 บ้านโนนขมิ้น 3 0 1 1 4
142 บ้านไร่บ้านไฮ่ 3 0 0 2 3
143 บ้านคำนาดี 3 0 0 1 3
144 บ้านบะทองนาหัวช้าง 3 0 0 0 3
145 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 0 0 0 3
146 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 3 0 0 0 3
147 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 2 5 0 0 7
148 บ้านยางคำ 2 4 2 1 8
149 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 2 4 2 0 8
150 บ้านโคกสะอาด 2 4 0 1 6
151 บ้านหนองหอยคัน 2 3 0 0 5
152 บ้านดอนหวาย 2 2 1 0 5
153 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 2 2 1 0 5
154 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 1 4
155 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
156 บ้านแกดำ 2 2 0 0 4
157 บ้านคำสะแนน 2 1 3 0 6
158 บ้านบะฮี 2 1 1 1 4
159 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 2 1 1 1 4
160 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 1 1 4
161 บ้านดงสง่า 2 1 0 0 3
162 เมธาศึกษา 2 1 0 0 3
163 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 1 0 0 3
164 บ้านคันชา 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองหวาย 2 1 0 0 3
166 บ้านโนนเสาขวัญ 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
168 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 2 1 0 0 3
169 บ้านหนองบัวบาน 2 0 2 0 4
170 บ้านเปือย 2 0 1 0 3
171 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 2 0 1 0 3
172 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 2 0 1 0 3
173 บ้านหนองน้อย 2 0 0 1 2
174 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 0 0 0 2
175 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 0 0 0 2
177 บ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0 0 2
178 บ้านบะหัวเมย 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองไฮ 2 0 0 0 2
180 บ้านทุ่งเชือก 1 6 2 1 9
181 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 4 1 3 6
182 บ้านสว่าง 1 3 1 1 5
183 บ้านคำบ่อ 1 2 2 1 5
184 ชุมชนส่องดาว 1 2 2 0 5
185 บ้านบาก 1 2 1 0 4
186 บ้านโคกหลวง 1 2 1 0 4
187 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 2 1 0 4
188 บ้านงิ้วพังฮอ 1 2 0 2 3
189 ทุ่งเจริญพัฒนา 1 2 0 1 3
190 บ้านภูเพ็ก 1 2 0 0 3
191 บ้านคำก้าว 1 2 0 0 3
192 บ้านนาบ่อ 1 2 0 0 3
193 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 2 0 4
194 วาริชภูมิพิทยาคาร 1 1 2 0 4
195 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 2 3
196 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 1 1 3
197 บ้านกุดน้ำขุ่น 1 1 0 2 2
198 บ้านโพนไผ่ 1 1 0 1 2
199 บ้านดอนดู่ 1 1 0 0 2
200 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 1 0 0 2
201 บ้านพันนา 1 1 0 0 2
202 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
203 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1 1 0 0 2
204 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1 0 2 1 3
205 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
206 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 1 0 2
207 บ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0 1 1
208 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
209 ต้นเกษพิทยา 1 0 0 0 1
210 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
211 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 0 0 0 1
212 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 0 1
213 บ้านนาเหมือง 1 0 0 0 1
214 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
215 บ้านสร้างขุ่ย 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองบัวแพ 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
218 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 0 0 0 1
219 บ้านโพนงาม 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองหว้า 0 4 0 1 4
221 คำเจริญวิทยา 0 3 1 2 4
222 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 2 0 1 2
223 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 1 1 0 2
224 ปารวรรณศึกษา 0 1 1 0 2
225 บ้านสงเปลือย 0 1 0 0 1
226 บ้านหนองดินดำ 0 1 0 0 1
227 ชุมพลศิกษา 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองผักเทียม 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองฮังแหลว 0 1 0 0 1
230 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
231 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 1 0 0 1
232 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
233 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 2 0 2
235 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 1 1 1
236 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 1 0 1
237 บ้านทุ่งแก 0 0 1 0 1
238 บ้านธาตุ 0 0 1 0 1
239 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 1 0 1
240 บ้านโคกหนองกุง 0 0 1 0 1
241 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 1 0
242 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 1 0
243 บ้านผักตบ 0 0 0 1 0
244 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0
245 บ้านหวาย 0 0 0 0 0
รวม 1,479 574 242 211 2,506