สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 65 10 7 2 82
2 บ้านผักคำภู 32 6 2 4 40
3 บ้านแร่ 31 12 3 5 46
4 อนุบาลพรรณานิคม 28 7 3 1 38
5 บ้านภูตะคาม 27 7 3 3 37
6 บ้านคำแหว 26 8 3 0 37
7 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 26 4 1 0 31
8 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 24 5 2 2 31
9 หนองหลวงวิทยานุกูล 24 5 1 0 30
10 บ้านสูงเนินสามัคคี 21 6 3 0 30
11 บ้านหนองบัว 20 3 3 0 26
12 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 20 2 0 0 22
13 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 19 5 0 3 24
14 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 4 5 2 28
15 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 4 1 1 24
16 บ้านตาลเลียน 19 3 2 2 24
17 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 19 3 1 1 23
18 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 18 8 2 2 28
19 บ้านบึงโน 18 7 1 6 26
20 บ้านโนนทรายคำ 18 5 3 5 26
21 อนุบาลสว่างแดนดิน 18 4 1 1 23
22 หนองใสพรเจริญวิทยา 18 2 0 4 20
23 บ้านห้วยเหล็กไฟ 17 8 2 4 27
24 บ้านคำสะอาด 17 7 3 5 27
25 อนุบาลเจริญศิลป์ 17 7 2 2 26
26 อนุบาลสุวรรณเทน 17 3 1 0 21
27 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 17 2 3 4 22
28 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 15 9 3 6 27
29 บ้านสีสุกห้วยโมง 15 7 2 2 24
30 บ้านโพนบกหนองผือ 15 4 4 2 23
31 มารีย์พิทักษ์พังโคน 15 0 1 0 16
32 บ้านกุดตะกาบ 14 7 2 1 23
33 บ้านเชิงชุม 14 4 8 2 26
34 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 14 3 0 2 17
35 บ้านชัยชนะ 14 1 3 0 18
36 บ้านตาดภูวง 13 7 4 3 24
37 บ้านต้นผึ้ง 13 3 1 3 17
38 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 13 3 1 0 17
39 การกุศลวัดบูรพา 13 2 0 0 15
40 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 12 11 0 2 23
41 บ้านหนองแวงน้อย 12 5 2 0 19
42 บ้านดงบาก 12 2 6 2 20
43 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 11 9 1 6 21
44 บ้านหนองไผ่ 11 5 1 0 17
45 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 11 4 0 2 15
46 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 11 2 2 0 15
47 บ้านสุวรรณคาม 10 6 1 3 17
48 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 6 0 0 16
49 บ้านสร้างแป้น 10 3 1 0 14
50 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 10 3 1 0 14
51 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 10 1 3 0 14
52 บ้านนาสีนวล 10 1 1 1 12
53 บ้านหนองตาล 10 1 0 0 11
54 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 9 9 2 2 20
55 บ้านอูนโคก 9 9 2 1 20
56 บ้านโคกศิลา 9 6 1 5 16
57 บ้านม่วงคำ 9 5 1 0 15
58 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 9 4 1 0 14
59 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 4 1 0 14
60 บงใต้โนนรังพัฒนา 9 3 4 2 16
61 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 9 2 1 2 12
62 อภัยดำรงธรรม 8 5 2 0 15
63 บ้านคำข่า 8 5 0 0 13
64 บ้านบึง 8 4 1 1 13
65 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 8 4 0 1 12
66 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 8 2 1 0 11
67 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 8 1 2 0 11
68 บ้านหนองแปน 8 0 2 1 10
69 บ้านนาล้อม 8 0 0 0 8
70 บ้านหนองหมากแซว 7 3 3 0 13
71 บ้านผ้าขาวโพนแพง 7 3 2 1 12
72 บ้านอุ่มเหม้า 7 3 1 0 11
73 ราชประชานุเคราะห์ 53 7 3 0 1 10
74 ชุมชนบ้านหนองปลิง 7 3 0 0 10
75 ชุมชนบ้านท่าศิลา 7 2 2 4 11
76 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 7 2 1 2 10
77 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 7 2 0 1 9
78 บ้านโคกมะนาว 7 2 0 0 9
79 บ้านถ่อน 7 1 1 3 9
80 บ้านไฮ่ปลาโหล 7 1 1 1 9
81 บ้านโคก 7 0 0 0 7
82 อนุบาลภัทรวรรณ 7 0 0 0 7
83 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 6 2 3 14
84 บ้านนาเตียง 6 5 0 0 11
85 บ้านดอนกอย 6 4 2 1 12
86 อนุบาลวาริชภูมิ 6 4 0 2 10
87 บ้านหนองผือ 6 3 1 2 10
88 ชุมชนดงม่วงไข่ 6 3 0 2 9
89 บ้านหนามแท่ง 6 1 2 3 9
90 บ้านหนองม่วง 6 1 1 0 8
91 บ้านหนองชาด 6 1 0 1 7
92 บ้านนาดอกไม้ 6 1 0 0 7
93 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 6 0 2 1 8
94 บ้านถ่อน ต.พันนา 6 0 1 0 7
95 บ้านโคกดินแดง 5 5 4 4 14
96 อุดมสังวรวิทยา 5 5 1 1 11
97 บ้านคำบ่อ 5 2 2 1 9
98 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 2 1 0 8
99 บ้านดงคำโพธิ์ 5 2 0 2 7
100 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 5 1 3 2 9
101 กุดจิกนาสมบูรณ์ 5 1 1 1 7
102 บ้านหนองจาน 5 1 1 0 7
103 บ้านสร้างฟาก 5 1 1 0 7
104 บ้านโคกสวัสดี 5 1 0 0 6
105 บ้านนาเลา 5 1 0 0 6
106 บ้านดอนชัยวิทยา 5 0 3 1 8
107 บ้านช้างมิ่ง 5 0 1 0 6
108 บ้านกลางหนองดินดำ 5 0 0 0 5
109 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 4 9 1 0 14
110 บ้านอูนดง 4 6 5 4 15
111 บ้านดงสว่าง 4 4 1 2 9
112 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 4 4 1 0 9
113 บ้านหนองเบญจ 4 4 0 3 8
114 บ้านห้วยบาง 4 4 0 0 8
115 บ้านโคกสำราญ 4 3 1 1 8
116 บ้านโพนสวาง 4 2 2 1 8
117 บ้านม้า 4 2 1 0 7
118 จงกลกิตติขจรวิทยา 4 2 0 6 6
119 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 4 2 0 1 6
120 บ้านนาถ่อน 4 2 0 1 6
121 บ้านหินแตก 4 2 0 0 6
122 ดอนยาวประชากรอุปการ 4 1 1 0 6
123 บ้านตาล 4 1 1 0 6
124 บ้านจำปานาถ่อน 4 1 0 2 5
125 บ้านขาว 4 1 0 1 5
126 ชุมชนบงเหนือ 4 1 0 0 5
127 บ้านท่าลาด 4 1 0 0 5
128 บ้านนาสาวนาน 4 0 1 0 5
129 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 3 3 3 1 9
130 บ้านสว่าง 3 3 1 1 7
131 ชุมชนส่องดาว 3 2 2 0 7
132 วัดสุทธิมงคล 3 2 1 0 6
133 บ้านดอนหัน 3 2 1 0 6
134 บ้านโนนอุดม 3 2 1 0 6
135 บ้านแวง 3 2 1 0 6
136 บ้านท่าสองคอน 3 2 1 0 6
137 บ้านงิ้วพังฮอ 3 2 0 2 5
138 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 2 0 0 5
139 อนุบาลสรัลพร 3 2 0 0 5
140 บ้านโคกสีไค 3 1 3 0 7
141 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 1 1 2 5
142 บ้านปทุมวาปี 3 1 1 0 5
143 บ้านนาทม 3 1 1 0 5
144 บ้านโคกคอนดอนม่วย 3 1 0 1 4
145 บ้านทุ่งปลากัด 3 1 0 0 4
146 บ้านหนองบัวบาน 3 0 2 0 5
147 บ้านโนนขมิ้น 3 0 1 1 4
148 บ้านไร่บ้านไฮ่ 3 0 0 2 3
149 บ้านคำนาดี 3 0 0 1 3
150 บ้านบะทองนาหัวช้าง 3 0 0 0 3
151 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 3 0 0 0 3
152 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 0 0 0 3
153 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 3 0 0 0 3
154 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 2 5 0 0 7
155 บ้านยางคำ 2 4 2 1 8
156 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 2 4 2 0 8
157 บ้านโคกสะอาด 2 4 0 1 6
158 บ้านหนองหอยคัน 2 3 0 0 5
159 บ้านดอนหวาย 2 2 1 0 5
160 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 2 2 1 0 5
161 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 1 4
162 บ้านภูเพ็ก 2 2 0 0 4
163 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
164 บ้านแกดำ 2 2 0 0 4
165 บ้านคำสะแนน 2 1 3 0 6
166 บ้านบะฮี 2 1 1 1 4
167 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 2 1 1 1 4
168 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 1 1 4
169 บ้านดงสง่า 2 1 0 0 3
170 เมธาศึกษา 2 1 0 0 3
171 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 1 0 0 3
172 บ้านคันชา 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองหวาย 2 1 0 0 3
174 บ้านหนองดินดำ 2 1 0 0 3
175 บ้านโนนเสาขวัญ 2 1 0 0 3
176 บ้านหนองฮังแหลว 2 1 0 0 3
177 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
178 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 2 1 0 0 3
179 บ้านเปือย 2 0 1 0 3
180 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 2 0 1 0 3
181 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 2 0 1 0 3
182 บ้านหนองน้อย 2 0 0 1 2
183 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 0 0 0 2
185 บ้านบะหัวเมย 2 0 0 0 2
186 บ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0 0 2
187 บ้านนางัว 2 0 0 0 2
188 บ้านหนองไฮ 2 0 0 0 2
189 บ้านทุ่งเชือก 1 6 2 1 9
190 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 4 1 3 6
191 บ้านบาก 1 2 1 0 4
192 บ้านโคกหลวง 1 2 1 0 4
193 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 2 1 0 4
194 ทุ่งเจริญพัฒนา 1 2 0 1 3
195 บ้านคำก้าว 1 2 0 0 3
196 บ้านนาบ่อ 1 2 0 0 3
197 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 2 0 4
198 วาริชภูมิพิทยาคาร 1 1 2 0 4
199 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 2 3
200 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 1 1 3
201 บ้านกุดน้ำขุ่น 1 1 0 2 2
202 บ้านโพนไผ่ 1 1 0 1 2
203 บ้านดอนดู่ 1 1 0 0 2
204 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 1 0 0 2
205 บ้านพันนา 1 1 0 0 2
206 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
207 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1 1 0 0 2
208 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
209 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 1 0 2
210 บ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0 1 1
211 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
212 ต้นเกษพิทยา 1 0 0 0 1
213 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
214 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 0 0 0 1
215 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 0 0 0 1
216 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 0 1
217 บ้านนาเหมือง 1 0 0 0 1
218 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
219 บ้านสร้างขุ่ย 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองบัวแพ 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
222 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 0 0 0 1
223 บ้านโพนงาม 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองหว้า 0 4 0 1 4
225 คำเจริญวิทยา 0 3 1 2 4
226 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 2 0 1 2
227 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 1 1 0 2
228 ปารวรรณศึกษา 0 1 1 0 2
229 บ้านสงเปลือย 0 1 0 0 1
230 ชุมพลศิกษา 0 1 0 0 1
231 บ้านหนองผักเทียม 0 1 0 0 1
232 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
233 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
235 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 2 0 2
237 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 1 1 1
238 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 1 0 1
239 บ้านทุ่งแก 0 0 1 0 1
240 บ้านธาตุ 0 0 1 0 1
241 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 1 0 1
242 บ้านโคกหนองกุง 0 0 1 0 1
243 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 1 0
244 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 1 0
245 บ้านผักตบ 0 0 0 1 0
246 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0
247 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0
248 บ้านหวาย 0 0 0 0 0
รวม 1,561 574 242 211 2,377